دانلود رایگان


بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه­ی بین شایستگی­های رهبری با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان بود. این پ

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان فهرست مطالب
عنوان صفحه


فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
چکیده " بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیزمنابع/ وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان وبلوچستان"
واژه های کلیدی:شایستگی­های رهبری، عملکرد تجهیز منابع، وصول مطالبات
فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله رويكردرفتاري: دراينرويكرد،شايستگيبراساساصطلاحاترفتاريمعرفيميشودوعمدتاَبهمعرفينوعيازرفتارهاكهباعملكردعاليارتباطدارند،پرداخته ميشود. در اينرويكرد،شايستگيهابرحسبويژگيهاياصليشخصي،نظير:عادات، خصيصههايشخصيتي،دانش،مهارتوانگيزههايفرددركسبشغلكهمعمولاَ باعملكردعاليدرارتباطاست،بهروشهايمختلفيتعريفميشود.
رويكرداستاندارد: اينرويكردبراساستجزيهوتحليلكاركرديشغلياپست،بهمعرفيحداقلاستانداردهايعملكرددرپستهايمديريتيجهتتضمينكيفيتي معيندرنتيجهشغل،ميپردازد.
رويكرداقتضايي:اينرويكردميتواندزيرمجموعهرويكردرفتارينيزقرارگيرد،امابيشتربرايننكتهتمركزداردكهآياعواملموقعيتي(اقتضايي)ميتوانندبرشايستگي­هافرديموردنيازعملكردعالياثرگذارباشند؟(بنتلی[3]، 2005)
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 1-4- اهداف تحقیق 1-4-1- هدف کلی 1-4-2-اهداف فرعی
  1. شناسایی شایستگی­های رهبری مدیران بانک کشاورزی.
  2. تبیین شاخص­های شایستگی رهبری .
  3. بررسی وضعیت موجود تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی.
  4. تبیین وضعیت مطلوب تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی.
  5. پیشنهادات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب تجهیز منابع و وصول مطالبات
1-4-3- اهداف کاربردی

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی رابطه بین شایستگی


رهبری روسای شعب


word


دانلود پایان ئنامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جهاني شدن

مقاله درباره كايزن و مديريت كيفيت

تحقیق درباره تخریب ساختمانهای موجود

بررسي دوزبانه بودن در كودكان

دانلود سورس پروژه اسکنر IP در شبکه با سی شارپ دات

تحقیق درباره درس تعليم و تربيت کودکان 10 ص

فايل آماده با كيفيت تقويم 1397

بررسي كهن الگوهاي داراب نامة طرسوسي

ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذبي

پاورپوینت آسيب شناسي رواني