دانلود رایگان


بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه­ی بین شایستگی­های رهبری با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان بود. این پ

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان فهرست مطالب
عنوان صفحه


فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
چکیده " بررسی رابطه بین شایستگی های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیزمنابع/ وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان وبلوچستان"
واژه های کلیدی:شایستگی­های رهبری، عملکرد تجهیز منابع، وصول مطالبات
فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 1-2- بیان مسئله رويكردرفتاري: دراينرويكرد،شايستگيبراساساصطلاحاترفتاريمعرفيميشودوعمدتاَبهمعرفينوعيازرفتارهاكهباعملكردعاليارتباطدارند،پرداخته ميشود. در اينرويكرد،شايستگيهابرحسبويژگيهاياصليشخصي،نظير:عادات، خصيصههايشخصيتي،دانش،مهارتوانگيزههايفرددركسبشغلكهمعمولاَ باعملكردعاليدرارتباطاست،بهروشهايمختلفيتعريفميشود.
رويكرداستاندارد: اينرويكردبراساستجزيهوتحليلكاركرديشغلياپست،بهمعرفيحداقلاستانداردهايعملكرددرپستهايمديريتيجهتتضمينكيفيتي معيندرنتيجهشغل،ميپردازد.
رويكرداقتضايي:اينرويكردميتواندزيرمجموعهرويكردرفتارينيزقرارگيرد،امابيشتربرايننكتهتمركزداردكهآياعواملموقعيتي(اقتضايي)ميتوانندبرشايستگي­هافرديموردنيازعملكردعالياثرگذارباشند؟(بنتلی[3]، 2005)
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 1-4- اهداف تحقیق 1-4-1- هدف کلی 1-4-2-اهداف فرعی
  1. شناسایی شایستگی­های رهبری مدیران بانک کشاورزی.
  2. تبیین شاخص­های شایستگی رهبری .
  3. بررسی وضعیت موجود تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی.
  4. تبیین وضعیت مطلوب تجهیز منابع و وصول مطالبات در بانک کشاورزی.
  5. پیشنهادات لازم برای رسیدن به وضعیت مطلوب تجهیز منابع و وصول مطالبات
1-4-3- اهداف کاربردی

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی رابطه بین شایستگی


رهبری روسای شعب


word


دانلود پایان ئنامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه