دانلود رایگان


آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از انجام تحقیق، بررسی آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان بود. به این منظور تعداد 30 نفر از تکوا

دانلود رایگان
آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران نوجوان فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول. کلیات تحقیق......... 2
فصل دوم. ادبیات و پیشینه تحقیق... 12
فصل سوم. روش اجرای تحقیق................................................................................................................................. 36
فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................................................... 48
فصل پنجم. نتیجه گیری و پیشنهادها.......................................................................................................................... 61
فهرست منابع............................................................................................................................................................... 69
پیوست ها...................................................................................................................................................................... 75
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
فهرست اشکال
عنوان صفحه
چکیده
). ولی در متغیرهای انعطاف پذیری، چابکی و قدرت بیشینه، اثر معنی داری داشت(05/0 P≤). تفاوت معنی داری بین دو گروه کنترل و تجربیدر متغیر انعطاف پذیری داشت(05/0 P≤). اما در سایر متغیرها تفاوت معنی داری مشاهده نشد(05/0P>). با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات الاستیک مقاومتی بر متغیرهای قدرت، انعطاف پذیری و چابکی نوجوانان تکواندوکار معنی دار بود.
واژه های کلیدی: تمرینات الاستیک مقاومتی، تکواندوکاران نوجوان، آمادگی جسمانی.
1-1- مقدمه
، تمرینات الاستیک به عنوان روش هايينسبتاًجديدبرايبهبودتوانمعرفي شده اند(22). در سال های اخیر پیشنهاد شده که باندهای الاستیکی را به روش های سنتی برنامه های تمرینی مقاومتی اضافه کنند(87). توان ترکیبی از قدرت و سرعت و از عوامل موفقیت در ورزشکاران است(22). در این فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم، سپس ضرورت و اهمیت، اهداف، فرضیه ها محدودیت ها و تعریف واژه های پژوهش را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-2- بیان مسأله
، این نظر وجود داشت که استفاده از تمرینات قدرتی با وزنه جهت افزایش قدرت به کاهش سرعت حرکت منجر می شود، اما با گذشت زمان و کسب تجارب و تحقیقات مختلف مشخص شد که با اجرای برنامه های مختلف تمرینی می توان فاکتورهایی مانند توان، قدرت و یا هر دو را با هم تقویت کرد(7، 69).افزايشقدرتدرتمرينات مقاومتيباكنديحركاتهمراهاست. ازاينرو،ممكن استورزشكاريدارايتوده یبدونچربي عضلانيزياد،وليفاقدتواناييحركاتسريعوقويباشد.برايحلاين مشكلازتمرينات بالستيك(پرتابي)بهروشجابه جايياشياييمانندتوپطبي،پرتابچكش،كيسه هاي سنگين وتمريناتپلايومتريكاستفادهشدهاستكهموجببهبودسرعتتوليدنيرو(توان)مي شود(22). اين را مي توان به عنوان غلبه بر مقاومت در برابر سرعت بالا تعريف نمود(54).
، چيگار (2006)، زيون و ديمرسمن (2002)، مايكل و راجرز (2002)، ويليام و راندال (2002)و زيبائی (1379تمريناتالاستيك را به عنوانروشي جديددرتمريناتپلايومتريك معرفی کرده اند،كهدرآنازباندهايكشياستفادهمي شودوباافزايش قدرتوتوان،افزايشدامنه یانعطاف پذيريمفاصلوكاهشميزانآسیب ديدگيهمراهاست.
)، بلر وهمكاران(2010) و همچنين وبر وهمكاران(2010)، نشاندادندكهتمريناتالاستيكموجبافزايشتوده یعضلاني،افزايش قدرتاندامفوقانيوتحتانيبدن،كاهشميزانچربيشكميوكلبدنمي شود،اماتغييري در vo2درآستانهبي هوازيوحساسيتبهانسوليندربيمارانديابتينوع2 ايجادنمي كند. اينمحققاندر سرعتحركتزنانسالمندنيز بهبودمعني داريمشاهدهكردند(22).
1-3- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
آثار برنامه تمرینی الاستیک


مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه