دانلود رایگان


بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و - دانلود رایگاندانلود رایگان اهداف:هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است.

دانلود رایگان
بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول:مدیریت استراتژيک منابع انسانی
بخش دوم:عملکرد سازمانی
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال
اهداف:هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژيک منابع انسانی و عمکلرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت است.
روش ها: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی استان گیلان واقع درشهرستان رشت می باشد و به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها 109 شرکت انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 22 سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون هبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS 19 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.
یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت بین ابعاد مدیریت منابع انسانی و عمکلرد شرکت‎های تولیدی شهرستان رشت است.
کلید واژه: عملکرد، مدیریت استراتژيک منابع انسانی، شرکت های تولیدی.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
[1] در سال2005 انجام داده ومدل آن به صورت زیراست:


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدیریت استراتژيک منابع انسانی


عملکرد شرکت ها


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه