دانلود رایگان


بررسی اثرات تنظیم کننده های مختلف رشد و - دانلود رایگاندانلود رایگان نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) يك گونه تك لپه و دو پايه متعلق به خانواده Aracaceaeمي­باشد كه به طوركلي يكي از محصولات مهم در صنعت صادرات ايران است.

دانلود رایگان
بررسی اثرات تنظیم کننده های مختلف رشد و تیوسولفات نقره بر القاء و پرآوری جوانه ها و شاخه های نابجا به روش اندام¬زایي مستقيم در خرما فصل دوم - مواد و روش­ها
فصل سوم - نتایج و بحث
فهرست جداول
فهرست شکل ها
Rhynchophorus ferrugineus)11
چکیده
بررسی اثرات تنظیم­کننده­های مختلف رشد و تیوسولفات نقره بر القاء و پرآوری جوانه­ها و شاخه­های نابجا به روش اندام­زایي مستقيم در خرما (Phoenix dactylifera cv. Medjool)
مرجان روشنفکرراد
3 و NAA با میانگین 97/6 سانتی­متر طول شاخه بهترین نتیجه را داشت. در روش مربوط به جنین­زایی غیرجنسی یک آزمایش طراحی گردید که در این آزمایش، فاکتور قابل اندازه­گیری تعداد و اندازه جنین های غیرجنسی بود که طبق نتایج، تیمار حاوی 2 میلی­گرم در لیتر BAPو 1/0 میلی­گرم در لیتر NAAبا تولید میانگین 85/7 جنین و با اندازه­ی 93/1 سانتی­متر بهترین نتیجه را داشت.
واژه­های کلیدی: نخل خرما، جوانه­های رویشی، جنین های رویشی، 2ip.
Abstrac
The effects of different growth regulators and silver thiosulfate on induction and proliferation of adventitious buds and shoots through direct organogenesis in date palm (Phoenix dactylifera cv. Medjool)
Marjan Roshanfekrrad
Key words: Date palm, 2ip, Somatic embryos, Vegetative buds.
مقدمه
Phoenix dactylifera L.) يك گونه تك لپه و دو پايه متعلق به خانواده Aracaceaeمي­باشد كه به طوركلي يكي از محصولات مهم در صنعت صادرات ايران است. کشت خرما یکی از فعالیت های مهم و اقتصادی در ناحیه­ی گرم و خشک آسیای میانه و شمال آفریقا است که تولید آن فقط به خاطر میوه­ی آن نیست و از آن برای تولید سوخت، فیبر و به عنوان سایه انداز برای محصولات زمینی استفاده می شود. تولید خرما در جهان در سال 2011، 51/7 میلیون تن بود که در مقایسه با تولید خرما در دهه­ی 1990 که 43/3 میلیون تن بوده است، 120 درصد افزایش داشته است. تعداد کشورهای تولیدکننده خرما در جهان در حدود 33 کشور است که در این میان ایران به لحاظ تولید بعد از کشور مصر و عربستان صعودی مقام سوم جهان و از نظر سطح زیر کشت نیز در مقام چهارم جهان بعد از کشورهای امارات، الجزایر و عربستان صعودی قرار دارد [FAO, 2012]. نخل خرما از طریق جنسی توسط بذرها و از طریق رویشی توسط تنه­جوش تکثیر می­یابند [Bonga, 1982]، که به دلیل معایب این روش­­­ها و جهت تکثیر در سطح وسیع به روش کشت بافت روی آورده شده است و تقاضای جهان برای گیاهان خرمای درون شیشه ای در دهه های اخیر افزایش یافته است.از تکنیک های موجود برای تکثیر سریع استفاده می شود تا به این تقاضا پاسخ داده شود. کشت بافت تکنیکی است که عمدتا برای تکثیر سریع گیاهان از جمله نخل خرما استفاده می­شود. تکثیر درون شیشه ای جایگزین موثر و کارآمد به جای تکثیر رویشی معمول است که تکثیر سریع و حفظ ثبات ژنتیکی رقم­های برتر را تضمین می­کند [Al-Khayri, 2005, 2007].جنین­زایی غیرجنسی و اندام­زایی مستقيم از روش­هاي ريزازديادي خرما به شمار مي­روند[Al­Khayri, 2005]. در این تکنیک با کشت بخشی از بافت خرما در محیط کشت حاوی مقادیر بالای هورمون اکسین، کالوس تشکیل می گردد و جنین­ها از کالوس­های جنین­زا تشکیل می شوند. در این روش، به جای تشکیل یک اندام مستقیم از ریزنمونه، یک توده سلول تمایز نیافته به نام کالوس را تولید می­کند. مراحل این تکنیک شامل تولید کالوس، کالوس­های جنین­زا، تشکیل جنین، جوانه­زنی جنین­های حاصل و تولید گیاهچه می­باشد. تکنیک اندام­زایی مستقیم، بر اساس جدا کردن بافت مریستمی برای ایجاد جوانه های رویشی جدید، جلوگیری از تولید بافت کالوسی بدون استفاده از 2,4-D است. یکی از مهم­ترین مزایای تکثیر به روش اندام­زایی مستقیم این است که در این روش چون گیاهچه­ها به طور مستقیم از بافت گیاه مادر، بدون گذراندن مرحله کالوس تولید می­شوند، کاملا شبیه گیاه مادری اند و ثبات ژنتیکی کامل دارند [Aaouine, 2000]. روش اندام­زایی مستقیم به­دلیل کمتر بودن احتمال تغییرات ژنتیکی محصولات، نسبت به سایر روش­ها مقدم است. در روش اندام زایی مستقیم با استفاده از غلظت کم تنظیم­کننده های رشد گیاهی، فاز کالوس متوقف می­شود. آزمایشگاه های کمی از این تکنیک برای تولید تجاری گیاهان خرمای کشت شده در شیشه استفاده می­کنند زیرا این روش دارای سختی­هایی است. در مراکش، عربستان صعودی و امارات هزاران خرمای درون شیشه ای توسط این روش تولید شده اند. تحقیقات، استفاده گسترده از این نوع ریزازدیادی را توجیه کرده است و از این روش برای تکثیر بیشتر ارقام مهم خرما استفاده شده است. این تکنیک داراي چهار مرحله مي باشد که این مراحل عبارت­اند از: القای جوانه های رویشی، تکثیر و ازدیاد جوانه­ها، طویل شدن شاخه­ها و ریشه­زایی. به طوری­که موفقیت در این روش به انجام موفقیت آمیز مرحله اول بستگی دارد [Abahmane, 2011]. از جمله فرضیه­های این پژوهش مستعدتر بودن قاعده­ی برگ­های بسیار جوان برای تولید جوانه رویشی نسبت به مریستم راسی، افزایش­ القاء و تکثیر جوانه های رویشی با افزودن تیوسولفات نقره به محیط کشت، افزایش تولید و تکثیر جوانه های رویشی با تغییر نوع و غلظت تنظیم کننده های رشد سیتوکنینی و اکسینی در محیط کشت به روش اندام­زایی مستقیم است. هدف از انجام این پژوهش تعیین مناسب­ترین بافت برای اندام­زایی مستقیم، بررسی تیمارهای مختلف بر القاء و تکثیر جوانه های رویشی، بررسی اثر تیوسولفات نقره بر القاء و تکثیر جوانه های رویشی، تعیین بهترین تیمار جهت افزایش رشد طولی شاخه در روش اندام­زایی مستقیم و بررسی اثر تیمارهای فاقد 2,4-Dبر تولید کالوس­های جنین زا در ریزنمونه های ریشه بود.
کلیات و بررسی منابع
1- كلياتي راجع به گياه خرما و اهميت آن
1-1 گياه شناسي و بیولوژی
Phoenix dactylifera L.، یکی از 14 گونه­ی شناخته شده جنس Phoenixاست که این جنس یکی از 183 جنس شناخته شده نخل خرما است. Phoenixمتعلق به رده­ی Palmea،راسته­یPhoeniceae، بالا خانواده­یCoryphoideae و خانواده­ی Aracaceae (Palmaceae)است [Barrow, 1998; Dransfield and Uhl, 1986]. اين خانواده حدود 225 جنس و 2600 گونه دارد. از جمله گونه­های آن با دانه­های خوراکی P. atlantica A. Chev.و P. sylvestris Roxbوجود دارند، اما Phoenix dactylifera L. تنها گونه با دانه­های مغذی و خوش طعم و اهمیت اقتصادی است. حدود 11 گونه از جنس Phoenix وجود دارد كه تعدادي از آنها به عنوان نخل زينتي كاربرد دارند مانند Phoenix ,canariensis ,Chabaud. نخل خرما دوپايه است و به دليل توانايي در توليد پاجوش و داشتن ميوه خوراكي از ساير گونه­هاي palm متمايز مي­باشد [Bajaj, (1989); (1992); Sanderson, 2001]. گونه­های جنس Phoenixبه صورت درخت و دارای تنه ای بدون انشعاب می باشند و هم­چنین یک ساقه 15 تا 30 متری دارند [احمدقهرمان،1385]. درخت خرماي معمولي به دليل شكل آن (تنه بلند و استوانه­اي با قطر يكسان در طول ساقه) و امكان توليد پاجوش از گونه­هاي ديگر متمايز مي گردد هم­چنين با توجه به اينكه درخت خرما گياهي است دوپايه[2]، گل­هاي نر و ماده آن بر روي دو درخت جداگانه ظاهر مي­شود [Duke James, 1983; Bell, 1991]. برگ­هاي جوان، ساده و چين خورده اند ولي پس از مدتي بريدگي­هايي عميق در پهنك ظاهر مي­شود و به صورت برگ­هاي مركب پر مانند يا شانه­اي در مي­آيند. در پايين دم­برگ­ها خارهاي نسبتا" بزرگ و سختي ديده مي­شود كه در واقع برگچه­هاي رشد نيافته اند. تعداد خارها در نخل نر بيش­تر از نخل ماده است. برگ­ها (به­طول 4 متر) بسته به شرایط محل می­توانند بیش از 7 سال عمر کنند [Erskine et al. 2011]. در طول دوره جوانی نخل، جوانه ها از شکوفه­های گوشه برگ­ها رشد می­کنند. جوانه­ها به منظور انتشار گیاهی، مورد استفاده قرار می­گیرند. وضعيت شكوفه دهي يك يا تعداد زيادي غلاف كه روي رشته­ها و اساس برگ­ها را مي­پوشاند، در طول 25 تا 100 سانتي متر سازمان يافته است. هر سال 12 شكوفه­دهي به وقوع مي­پيوندد. گل­ها غالبا" دارای سه کاسبرگ، سه گل­برگ، 6 پرچم واقع در دو ردیف، و سه برچه هستند که فقط یکی از آنها بارور شده و رشد می­یابد. نخل خرما دارای 36 کروموزوم است (n=18; 2n=36)[Zaid, 2002].
1-2 اهمیت غذایی و صنعتی خرما


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تنظیم کننده های مختلف رشد


تیوسولفات نقره بر القاء


جوانه ها و شاخه های نابجا


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه