دانلود رایگان


طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه - دانلود رایگاندانلود رایگان ازاواخردهه 1980،توسعهگردشگریازتوسعهاقتصادمحوریبهسمتتوسعههرچهپایدارترحرکتکرد. توسعهپایدار،نقطهایده­آلتلاشصنعتگردشگریدرقرن 21 است(ضرغامبروجنیونیکبین،1390، 13

دانلود رایگان
طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدارفهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1: مقدمه......3
1-2: بیان مسأله...4
1-3: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.....7
1-4: اهداف پژوهش......7
1-4-1: هدف اصلی.....7
1-5: سوال پژوهش......8
1-6: تعریف مفاهیم و اصطلاحات...9
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1: مقدمه...13
2-2: مبانی نظری........................................................................................................................................................................................................................................................13
2-2-1: گردشگری...........................................................................................................................................................................................................................................13
2-2-1-1: انواع گردشگر و گردشگری........................................................................................................................................................ 15
2-2-2: گردشگری پایدار..................................................................................................................................................................................................................... 16
2-2-3: وفاداری گردشگر.................................................................................................................................................................................................. 20
2-2-4: اعتماد گردشگر......................................................................................................................................................................................................... 21
2-2-5: رضایت گردشگر.................................................................................................................................................................................................... 22
2-2-6: کیفیت خدمات........................................................................................................................................................................................................................... 23
2-2-7: بازاریابی پایدار.......................................................................................................................................................................................................................... 25
2-2-7-1-1: توسعه پایدار............................................................................................................................................................................................... 26
2-2-7-1-1-1: اهداف توسعه ی پایدار گردشگری...............................................................................................................29
2-2-7-2: تاثیرات اقتصادی.................................................................................................................................................................................................. 30
2-2-7-2-1: اشتغال................................................................................................................................................................................................................ 33
2-2-7-3: تاثیرات اجتماعی فرهنگی.......................................................................................................................................................................... 34
2-2-7-3-1: امنیت گردشگر.................................................................................................................................................................................... 37
2-2-7-4: تاثیرات سیاسی...................................................................................................................................................................................................... 39
2-2-8: بازاریابی سبز............................................................................................................................................................................................................ 41
2-2-8-1: ابزارهای بازاریابی سبز................................................................................................................................................................................. 43
2-2-9: تاثیرات زیست محیطی................................................................................................................................................................................................. 43
2-2-10: بازاریابی گردشگری................................................................................................................................................................................... 45
2-3: پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................................................................................................47
2-3-1: پژوهش­های داخلی.................................................................................................................................................................................................................48
2-3-2: پژوهش­های خارجی...............................................................................................................................................................................................................49
2-3-3: جمع بندی از پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................................51
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه..........................................................................................................................................................................................................................................................56
3-2: روش پژوهش................................................................................................................................................................................................................................57
3-3: جامعه پژوهش..............................................................................................................................................................................................................................57
3-4: روش نمونه گیری و حجم نمونه.........................................................................................................................................................................57
3-5: ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها...............................................................................................................................................58
3-6: روایی و پایایی ابزار پژوهش...................................................................................................................................................................................59
3-6-1: روایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................................................................59
3-6-2: پایایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................................................................60
3-7: قلمرو پژوهش............................................................................................................................................................................................................................... 61
3-8: مدل مفهومی پژوهش.............................................................................................................................................................................................................61
3-9: فرضیه های پژوهش.................................................................................................................................................................................................................61
3-10: روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها......................................................................................................................................................62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1: مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................64
4-2: آمارتوصیفی........................................................................................................................................................................................................................................64
4-2-1: وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان...........................................................................................................................................................64
4-2-2: سمت پاسخ دهندگان .........................................................................................................................................................................................65
4-2-3: وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ................................................................................................................................................66
4-3: آمار استنباطی...................................................................................................................................................................................................................................67
4-3-1: آزمون کلموگروف اسمیرنوف ................................................................................................./..........................................................68
4-3-2: ضرایب رگرسیونی..................................................................................................................................................................................................68
4-3-3: معادلات ساختاری ..................................................................................................................................................................................................69
4-3-4: ضرایب استاندارد شده ......................................................................................................................................................................................70
4-3-5: مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی.............................................................................................................................................70
4-3-6: مقدار کای دو.................................................................................................................................................................................................................71
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
5-1: مقدمه..........................................................................................................................................................................................................................................................82
5-2: نتایج پژوهش.....................................................................................................................................................................................................................................................82
5-3: پیشنهادهای پژوهش...............................................................................................................................................................................................................88
5-3-1: پیشنهادهای کاربردی.........................................................................................................................................................................................88
5-3-3: پیشنهادها برای پژوهش های آتی....................................................................................................................................................89
5-4: محدودیت­های پژوهش ..................................................................................................................................................................................................90
منابع و ماخذ.............................................................................................................................................................................................................................................................91
پیوست­ها........................................................................................................................................................................................................................................................................103
فهرست جداول
عنوان صفحه
(2-1): اثرات مثبت و منفی اقتصادگردشگری.................... ..........................................................................................................................32
(2-2): اثرات مثبت و منفی فرهنگی اجتماعی گردشگری.................... ...........................................................................................37
(2-3): چالش های گردشگری.................... .....................................................................................................................................................................39
(2-4): اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری.................... ....................................................................................................65
(3-1): ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش........................................................................................................................59
(3-2): ضریب آلفای کرونباخ..............................................................................................................................................................................................60
(4-1):وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان..................................................................................................................................................................64
(4-2):سمت پاسخ دهندگان..................................................................................................................................................................................................65
(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................................................................................................................66
(4-5): آزمون کلموگروف اسمیرنوف...........................................................................................................................................................................67
(4-6): ضرایب رگرسیونی.......................................................................................................................................................................................................... 77
(4-7): مقایسه ی مدل پیشنهادی با مدل مستقل.............................................................................................................................................. 79
(4-8): کای دو....................................................................................................................................................................................................................................... 80
فهرست نمودار
عنوان صفحه
(2-1):ارتباط بین پایداری و انواع گردشگری.....................................................................................................................................................27
(2-2):اشکال مختلف منابع فرهنگی................................................................................... ........................................................................................35
(3-1): مدل مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار........................................................... ................................................61
(4-1): وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان .................................................................................................................................................................65
(4-2): سمت پاسخ دهندگان...................................................................................................................................................................................................66
(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان................................................................................................................................................................67
(4-5): مدل مفهومی متغیرها ..................................................................................................................................................................................................76
(4-6): ضرایب رگرسیونی متغیرها............................................................................................................................ ......................................................77
(4-7): ضرایب استاندارد شده متغیرها..........................................................................................................................................................................78
واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، بازاریابی پایدار ، مدل مفهومی گردشگری، سازمان گردشگری استان کرمانشاه.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1: مقدمه
[1]Jamrozy
[2]M.Riege & Perry
[3]
1-2: بيان مسألهپژوهش
[1]Can& Hong bing
[2]Ching-fu chen & pei-chun chen
[3]Can & hongbing
[4]Val
[5]Jamrozy
1-2: بيان مسألهپژوهش
[1]Can& Hong bing
[2]Ching-fu chen & pei-chun chen
[3]Can & hongbing
[4]Val
[5]Jamrozy


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
طراحی الگوی مفهومی


گردشگری پایدار


پایه بازاریابی پایدار


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره اتصال قالبهای فلزی

دانلود 2سري نمونه سوال پايان ترم دانشگاه پيام نور

دانلود رایگان کتاب پیشگویی های نوستراداموس pdf

پایان نامه شركت سهامي بيمه ايران 350 ص

کتاب اسرارکف شناسی و قیافه شناسی

اصول رانندگی حرفه ای

جزوه آموزشی ارتعاشات مکانیکی

پرسشنامه غربالگری طیفی از اختلالات دو قطبی

WPTraninig

دانلود پاورپوینت مباحث پايه اي برق