دانلود رایگان


طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه - دانلود رایگاندانلود رایگان ازاواخردهه 1980،توسعهگردشگریازتوسعهاقتصادمحوریبهسمتتوسعههرچهپایدارترحرکتکرد. توسعهپایدار،نقطهایده­آلتلاشصنعتگردشگریدرقرن 21 است(ضرغامبروجنیونیکبین،1390، 13

دانلود رایگان
طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدارفهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1: مقدمه......3
1-2: بیان مسأله...4
1-3: اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.....7
1-4: اهداف پژوهش......7
1-4-1: هدف اصلی.....7
1-5: سوال پژوهش......8
1-6: تعریف مفاهیم و اصطلاحات...9
فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1: مقدمه...13
2-2: مبانی نظری........................................................................................................................................................................................................................................................13
2-2-1: گردشگری...........................................................................................................................................................................................................................................13
2-2-1-1: انواع گردشگر و گردشگری........................................................................................................................................................ 15
2-2-2: گردشگری پایدار..................................................................................................................................................................................................................... 16
2-2-3: وفاداری گردشگر.................................................................................................................................................................................................. 20
2-2-4: اعتماد گردشگر......................................................................................................................................................................................................... 21
2-2-5: رضایت گردشگر.................................................................................................................................................................................................... 22
2-2-6: کیفیت خدمات........................................................................................................................................................................................................................... 23
2-2-7: بازاریابی پایدار.......................................................................................................................................................................................................................... 25
2-2-7-1-1: توسعه پایدار............................................................................................................................................................................................... 26
2-2-7-1-1-1: اهداف توسعه ی پایدار گردشگری...............................................................................................................29
2-2-7-2: تاثیرات اقتصادی.................................................................................................................................................................................................. 30
2-2-7-2-1: اشتغال................................................................................................................................................................................................................ 33
2-2-7-3: تاثیرات اجتماعی فرهنگی.......................................................................................................................................................................... 34
2-2-7-3-1: امنیت گردشگر.................................................................................................................................................................................... 37
2-2-7-4: تاثیرات سیاسی...................................................................................................................................................................................................... 39
2-2-8: بازاریابی سبز............................................................................................................................................................................................................ 41
2-2-8-1: ابزارهای بازاریابی سبز................................................................................................................................................................................. 43
2-2-9: تاثیرات زیست محیطی................................................................................................................................................................................................. 43
2-2-10: بازاریابی گردشگری................................................................................................................................................................................... 45
2-3: پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................................................................................................47
2-3-1: پژوهش­های داخلی.................................................................................................................................................................................................................48
2-3-2: پژوهش­های خارجی...............................................................................................................................................................................................................49
2-3-3: جمع بندی از پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................................51
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه..........................................................................................................................................................................................................................................................56
3-2: روش پژوهش................................................................................................................................................................................................................................57
3-3: جامعه پژوهش..............................................................................................................................................................................................................................57
3-4: روش نمونه گیری و حجم نمونه.........................................................................................................................................................................57
3-5: ابزار پژوهش و روش جمع آوری داده­ها...............................................................................................................................................58
3-6: روایی و پایایی ابزار پژوهش...................................................................................................................................................................................59
3-6-1: روایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................................................................59
3-6-2: پایایی پرسشنامه.........................................................................................................................................................................................................60
3-7: قلمرو پژوهش............................................................................................................................................................................................................................... 61
3-8: مدل مفهومی پژوهش.............................................................................................................................................................................................................61
3-9: فرضیه های پژوهش.................................................................................................................................................................................................................61
3-10: روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها......................................................................................................................................................62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1: مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................64
4-2: آمارتوصیفی........................................................................................................................................................................................................................................64
4-2-1: وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان...........................................................................................................................................................64
4-2-2: سمت پاسخ دهندگان .........................................................................................................................................................................................65
4-2-3: وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان ................................................................................................................................................66
4-3: آمار استنباطی...................................................................................................................................................................................................................................67
4-3-1: آزمون کلموگروف اسمیرنوف ................................................................................................./..........................................................68
4-3-2: ضرایب رگرسیونی..................................................................................................................................................................................................68
4-3-3: معادلات ساختاری ..................................................................................................................................................................................................69
4-3-4: ضرایب استاندارد شده ......................................................................................................................................................................................70
4-3-5: مقایسه مدل مستقل و مدل پیشنهادی.............................................................................................................................................70
4-3-6: مقدار کای دو.................................................................................................................................................................................................................71
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
5-1: مقدمه..........................................................................................................................................................................................................................................................82
5-2: نتایج پژوهش.....................................................................................................................................................................................................................................................82
5-3: پیشنهادهای پژوهش...............................................................................................................................................................................................................88
5-3-1: پیشنهادهای کاربردی.........................................................................................................................................................................................88
5-3-3: پیشنهادها برای پژوهش های آتی....................................................................................................................................................89
5-4: محدودیت­های پژوهش ..................................................................................................................................................................................................90
منابع و ماخذ.............................................................................................................................................................................................................................................................91
پیوست­ها........................................................................................................................................................................................................................................................................103
فهرست جداول
عنوان صفحه
(2-1): اثرات مثبت و منفی اقتصادگردشگری.................... ..........................................................................................................................32
(2-2): اثرات مثبت و منفی فرهنگی اجتماعی گردشگری.................... ...........................................................................................37
(2-3): چالش های گردشگری.................... .....................................................................................................................................................................39
(2-4): اثرات مثبت و منفی زیست محیطی گردشگری.................... ....................................................................................................65
(3-1): ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش........................................................................................................................59
(3-2): ضریب آلفای کرونباخ..............................................................................................................................................................................................60
(4-1):وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان..................................................................................................................................................................64
(4-2):سمت پاسخ دهندگان..................................................................................................................................................................................................65
(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان............................................................................................................................................................66
(4-5): آزمون کلموگروف اسمیرنوف...........................................................................................................................................................................67
(4-6): ضرایب رگرسیونی.......................................................................................................................................................................................................... 77
(4-7): مقایسه ی مدل پیشنهادی با مدل مستقل.............................................................................................................................................. 79
(4-8): کای دو....................................................................................................................................................................................................................................... 80
فهرست نمودار
عنوان صفحه
(2-1):ارتباط بین پایداری و انواع گردشگری.....................................................................................................................................................27
(2-2):اشکال مختلف منابع فرهنگی................................................................................... ........................................................................................35
(3-1): مدل مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار........................................................... ................................................61
(4-1): وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان .................................................................................................................................................................65
(4-2): سمت پاسخ دهندگان...................................................................................................................................................................................................66
(4-3): وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان................................................................................................................................................................67
(4-5): مدل مفهومی متغیرها ..................................................................................................................................................................................................76
(4-6): ضرایب رگرسیونی متغیرها............................................................................................................................ ......................................................77
(4-7): ضرایب استاندارد شده متغیرها..........................................................................................................................................................................78
واژگان کلیدی: گردشگری پایدار، بازاریابی پایدار ، مدل مفهومی گردشگری، سازمان گردشگری استان کرمانشاه.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1: مقدمه
[1]Jamrozy
[2]M.Riege & Perry
[3]
1-2: بيان مسألهپژوهش
[1]Can& Hong bing
[2]Ching-fu chen & pei-chun chen
[3]Can & hongbing
[4]Val
[5]Jamrozy
1-2: بيان مسألهپژوهش
[1]Can& Hong bing
[2]Ching-fu chen & pei-chun chen
[3]Can & hongbing
[4]Val
[5]Jamrozy


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
طراحی الگوی مفهومی


گردشگری پایدار


پایه بازاریابی پایدار


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه