دانلود رایگان


نقش روشهاي آموزشي ترويجي در كاهش استفاده از سموم - دانلود رایگاندانلود رایگان سبزيجات جايگاه مهمي در وعده غذايي انسان ها دارند. مصرف سبزيجات تأثير مهمي در سلامت انسان ها ايفا مي كند. افزايش دانش سبزيكاران نقش بسزايي در توليد محصولات

دانلود رایگان
نقش روشهاي آموزشي ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ريفهرست
عنوان صفحه
فصل اول: طرح مسأله
فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع
بخش اول: ادبيات نظري
عنوان صفحه
بخش دوم: ادبيات تجربي
بخش سوم: چهارچوب نظري.................................................................................59
فصل سوم: روش تحقيق
عنوان صفحه
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
بخش اول: آمار توصيفي
بخش دوم: آمار استنباطي
فصل پنجم: نتيجه گيري، بحث و پيشنهادها
فهرست جداول
عنوان صفحه
عنوان صفحه
عنوان صفحه
چكيده
سبزيجات جايگاه مهمي در وعده غذايي انسان ها دارند. مصرف سبزيجات تأثير مهمي در سلامت انسان ها ايفا مي كند. افزايش دانش سبزيكاران نقش بسزايي در توليد محصولات سالم دارد و در نهايت سلامت جامعه را تضمين مي كند. تحقيق حاضر تحت عنوان "نقش روش هاي آموزشي – ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري" مي باشد كه از نوع پيمايشي، و توصيفي – همبستگي مي باشد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري سبزيكاران شهرستان ري هستند كه تعداد آن ها 1159 نفر است و جنسيت جامعه مرد مي باشد، با استفاده از جدول كرجسي و مورگان و همچنين فرمول كوكران تعداد نمونه به 245 نفر رسيد. پايايي پرسشنامه 83 درصد تخمين زده شد. متغير وابسته تحقيق كاهش استفاده از نهاده هادر كشت سبزيجات مي باشد. متغيرهاي روش برگزاري دوره هاي آموزشي‏ تطابق آموزش هاي ارائه شده با نيازها و ميزان بهره مندي از فعاليتهاي سمعي – بصري 4/11 درصد از متغير وابسته را تبيين كنند. همچنين در تحليل رگرسيون مربوط به ساير فعاليت ها سن سبزيكاران و ميزان درآمد ماهيانه از شغل سبزيكاري توانستند 22 درصد از متغير وابسته را تبيين كنند.
واژگان كليدي: نقش روش هاي آموزشي، نقش روش هاي ترويجي، كشت سبزيجات، استفاده از سموم و نهاده ها.
فصل اول
طرح مسأله
1-1- مقدمه
بررسي روند تغييراتي كه در تعريف و مفهوم توسعه از زمان تيلور و مورگان تا به امروز وجود دارد نشان از تكميل اين تعاريف طي ساليان متمادي دارد. ايجاد تغييرات و دگرگوني در ساختارهاي اجتماعي و اهداف فرهنگي،‏ حتي آداب، رسوم و عقايد مردم تا بهبود در ميزان توليد، درآمد و بهبود در شرايط زندگي تماماًَ موضوعاتي هستند كه در مفهوم توسعه طي روند تكميلي آن مطرح شده است. وجه تشابه تمامي اين تعاريف مترادف بودن مفهوم توسعه با واژه بهبود است. توسعه تنها به معناي رشد اقتصادي نيست بلكه توسعه جرياني است كه طي آن روش زندگي افراد يك جامعه به نظامي پيچيده تر و از نظر تكنيكي پيشرفته تر تحول مي يابد (ازكيا، 1374: 18).
توسعه كشاورزي بعنوان جزء جدايي ناپذير برنامه هاي توسعه و همچنين توسعه ملي بوده و نظام هاي زراعي كه به انرژي و نهاده هاي بيروني بعنوان منابع اوليه توليد وابسته اند، به ميزان زيادي آسيب پذيرتر هستند. اين نهاده هاي بيروني در كوتاهترين زمان و با سرعت اندك جايگزين نهاده هاي اوليه نشده و نيازهاي كشاورزان را بعنوان بخشي از افراد جامعه تأمين نمي كند و با گذشت زمان كيفيت محصول را به خطر مي اندازند. تعاريفي كه تا اوايل دهه 1980 در مفهوم توسعه وجود داشت توسعه درون زا يا همه جانبه را مورد توجه قرار داده است، اما پس از مدت كوتاهي مي توان به كاستي هاي مفهوم جديد كه همانا در نظر نگرفتن بعد زيست محيطي توسعه است اشاره نمود. براساس موارد مطرح شده افزايش توليد در كوتاهترين زمان بدون توجه به مفهوم توسعه پايدار و توليد براي آيندگان، ناكارآمدي خود را نمايان تر كرده و كاستي هايي را نيز بدنبال دارد (دهقانپور، 1384: 1).
مواد اوليه سالم با بالاترين ميزان توليد در واحد سطح و دارا بودن بيشترين كيفيت متضمن سلامت يك جامعه بعنوان مصرف كننده مي باشد. دارا بودن توليداتي سالم و با كيفيت از يك طرف، بقاء و سلامت انسانها را بهمراه داشته و از طرف ديگر نقطه عطف مفهوم توسعه پايدار مي باشد. اين مفهوم استمرار و تداوم بهره برداري و همچنين بهره برداري براي بقا را تضمين مي كند. دستيابي به اين اهداف با استفاده از عوامل و تدابير مختلفي امكان پذيراست كه با درايت و افزايش سطح آگاهي توليد كننده حاصل خواهد شد.
توليد كنندگان از مواد و نهاده هاي بيروني براي افزايش كميت توليدات خود استفاده مي كنند. ولي بعضي از آنها براي دستيابي به اين امر از هر گزينه اي استفاده كرده و كيفيت آن را در نظر نمي گيرند و سلامت انسانها بعنوان مصرف كنندگان را به خطر مي اندازند. تا زماني كه افراد درگير در اين موضوع، اين مهم را درك نكنند تغيير امكان پذير نخواهد بود. با استفاده از تغيير در دانش، نگرش و بدنبال آن تبلور اين تغيير در مهارت و رفتار مخاطب مي تواند نتايج ارزنده اي را بدنبال داشته باشد. آموزش يكي از گزينه هايي است كه مي تواند اهميت اين امر را به توليد كنندگان يادآور شده و بيان نمايد. در اين تحقيق توليد كنندگان، تمامي سبزيكاران شهرستان ري مي باشند كه ميزان اثربخشي و تأثير گذاري روشهاي آموزشي – ترويجي در كاهش استفاده از سموم و نهاده ها در كشت سبزيجات مدنظر است عوامل كه منجر به كه در صورت تحقق اين مهم مي توان اثرات آن را در رفتار توليد كنندگان و همچنين سلامت مصرف كنندگان مشاهده نمود.
1-2- بيان مسأله
شهرستان ري در جنوب استان تهران واقع شده و قسمت اعظم سبزي كاري منطقه را به خود اختصاص داده است. با توجه به ارزش غذايي سبزيجات، وجود فيبر فراوان و نقش آن در سلامتي انسان، مصرف آن در تمام جهان مورد تأكيد متخصصان تغذيه مي باشد. در چند دهه گذشته كيفيت سبزيجات بدليل استفاده بيش از حد از كودها و سموم شيميايي براي مبارزه با عوامل محدود كننده رشد و همچنين براي رشد سريعتر، كاهش يافته است. در نتيجه برداشت محصول در كوتاهترين زمان صورت گرفته بنابراين زمان مورد نياز براي جذب مواد مغذي كاهش مي يابد و اين مواد نمي توانند ميزان جذب را نسبت به شرايط طبيعي و با همان كيفيت افزايش دهند (صادقي پور، 1387: 1).
سموم شيميايي بعنوان يكي از دستاوردهاي فناوري از آلاينده هاي مهم بشمار مي روند. سالانه بيش از 172 هزار تن سموم دفع آفات نباتي در دنيا مصرف مي شود(Okeefe, 2000: 229 & etal: 163 -
185).در ايران ميزان خريداري اين سموم حدود 24 هزار تن برآورد شده كه در اين راستا 800 تركيب مورد مصرف در دنيا 211 تركيب شيميايي با فرمولاسيون و كاربردهاي متفاوت توسط هيأت نظارت بر سموم به ثبت رسيده است (هاديان و همكاران، 1385: 67).
بنا به گفته وودمكنزي[1]در سال 1996 مصرف جهاني آفت كش ها تقريباً 31 ميليون دلار آمريکا برآورده شده است كه اكثر اين آفت كش ها در آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و آسيا مصرف مي شوند. همچنين "31000 تن از سموم مختلف آفت کش هر ساله در مزارع انگلستان استفاده می گردد"[2]. ميوه ها و سبزي ها بازار اصلي حشره كش ها و قارچ كش ها را تشكيل مي دهند. در ايران ميزان مصرف قارچ كش ها و حشره كش ها در ميوه ها و سبزي ها در مقايسه با ساير محصولات به ترتيب 45 و 35 درصد از ميزان كل مصرف را تشكيل مي دهند. هر چند سمپاشي با حجم بالا بطور گسترده بكار مي رود ولي اين نوع سمپاشي از نظر هزينه و زمان گرانتر مي شود. سمپاشي با حجم بالا سبب مي شود تجمع محلول سم بر روي گياه افزايش يابد و رطوبت ابجاد شده بروز بيماريهاي قارچي را سرعت مي بخشد. اگرچه مصرف كنندگان تمايل به استفاده از سبزيجاتي دارند كه بصورت ارگانيك كشت مي شوند، ولي از آنجايي كه اين محصولات بصورت متوالي كشت مي گردند لذا شيوع آفات و بيماريها اجتناب ناپذير بوده و باعث خسارت به محصول مي شود. برخي از اين خسارتها ناچيز بوده ولي كيفيت محصول را تحت قرار مي دهد (ماتئوس[3]، 1385 :295).
در دهه هاي آخر قرن بيستم تغذيه بهينه گياهي متزلزل گشته كه يكي از زمينه هاي بارز آن مصرف نامتعادل كودهاي شيميايي (مصرف انحصاري اوره و فسفات آمونيوم) است. در حال حاضر ساليانه متجاوز از 2 ميليون و 500 هزار تن كود شيميايي در كشور مصرف مي شود. قسمتي از كودهاي مصرفي در داخل كشور توليد و بقيه آن از كشورهاي خارجي وارد مي گردند. طبق آمار سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد (فائو) ميزان توليد كود اوره در سال 2002 ميلادي از 1،359،962 تن به 2،176،837 تن در سال 2008 افزايش يافته است. از بين كودهاي وارداتي، كودهاي فسفره را مي توان نام برد كه ميزان مصرف اين كود در كشور حدود 650 هزار تن است كه 250 هزار تن آن در داخل كشور توليد و بقيه يعني حدود 400 هزار تن از خارج وارد كشور مي شود. بررسي ها نشان مي دهد كه با افزايش مقدار مصرف كودهاي ازته تا حد60 هزار تن در سال توليد محصولات كشاورزي افزايش يافته ولي مازاد مصرف كودهاي ازته سبب كاهش عملكرد مي شود (ملكوتي و بلالي، 1383: 40-39).
در سال 1387 مقدار 2ميليون و پانصد هزار تن كود ازته و 70 تا80 هزار تن كود فسفاته در كشور توليد شده است (طمراسي، 1387: 20). در سال 1389 ميزان خريد 2 ميليون تن كود براي مصرف در آن سال اعلام خريداري شده است. (طمراسي, 1389‏: 4). بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني (WHO)[4] در سال 2007 رتبه بهداشتي ايران در بين كشورهاي دنيا 123 اعلام شده است كه علت اصلي آن سوء تغذيه و عدم رعايت اصول مصرف بهينه كود شيميايي در مزارع و سموم و هورمون هاي دفع آفات و باقي ماندن اثرات و تركيبات آنها در محصولات كشاورزي مي باشد زيرا 80 درصد كودهاي مصرفي در كشاورزي ايران را كودهاي اوره و فسفر تشكيل مي دهند (چايچي، 1388: 50-49).
ميزان توليد كود شيميايي اوره از سال 2002 تا 2008 در جدول 1-1 آمده است.
جدول1-1- ميزان توليد كود شيميايي اوره از سال 2002 تا 2008 در ايران
(منبع: فائو، 2010)
مصرف بيش از حد كودهاي شيميايي به پيامد زيست محيطي تجميع نيترات، كادميوم و عناصر سنگين در خاك و ورود اين عناصر به چرخه حيات و خصوصاً تأثيرات منفي و زيان بخش در سبزيجات مي انجامد. در بين مواد مضر موجود در سبزيجات، اسيد اگزاليک، نيترات و سولانين از مهم ترين سموم به شمار می آيند. نيترات موجود در سبزی ها ميتواند در سيستم گوارشی بدن انسان تبديل به نيتريت شده و نيتريت هم در خون، هموگلوبين را تبديل به مت هموگلوبين کرده و در نهايت انسان را به کمی اکسيژن مبتلا سازد. از طرفی ديگر نيترت می تواند از طريق ترکيب با يک نوع اسيد آمينه در سيستم گوارشی بدن، آن را به نيتروزآمين که يک ماده سرطانزاست تبديل کند. مصرف بی رويه کودهای ازته و فسفاته در ساختمان خاک و همچنين سموم شيميايی در ساختمان گياه در طولانی مدت چنين عوارضی را بدنبال دارند (صادقی پور،1387: 1).
بنابر گفته رخشانی اکثر سموم شيميايی برای انسان و جانوران سمی هستند و درجه سميت آنها در مورد چند گونه از حيوانات مشخص شده است. مسموميت ناشی از آفت کشها در بين کارگران، افراد غيرحرفه ای و حتی متخصصان نيز ديده می شود. اکثر سموم دارای اثرات حاد هستند و ممکن است به سرعت منجر به مرگ گردند. برخی از سموم نيز مدت طولانی در محيط زيست باقی مانده و از طريق تجمع در زنجيره های غذايی موجب مسموميت افراد می شوند. سموم می توانند از راههای مختلف تنفسی، تماسی و گوارشی ايجاد مسموميت نمايند. متأسفانه در زمان سمپاشی در سبزي کاري ها، بسياری از افرادی که با سموم شيميايی در ارتباط مستقيم هستند نکات ايمنی مانند استفاده از ماسک، کلاه و عينک، دستکش و چکمه را رعايت نکرده و منجر به مسموميت می گردند (رخشاني، 1381: 52-50).
با توجه به اطلاعات و نتايج بدست آمده از طرح ها و پروژه هاي بخش حفظ نباتات جهاد كشاورزي شهرستان ري لزوم تغيير رويه توليد كنندگان بخش سبزي كاري شهرستان بيش از پيش به چشم مي خورد. اين پروژه که در سال 1388 به اجرا درآمده، 20 نمونه خاكي از زمين هايي كه سبزي در آن ها كشت شده و 8 نمونه برگي از 8 زمين سبزي كاري به صورت تصادفی انتخاب و ميزان عناصر غذايی پرمصرف و کم مصرف در نمونه هاي خاكي و ميزان نيترات به منظور سلامت آنها از طريق آزمون تعيين ميزان نيترات در نمونه هاي برگي بررسی گرديد. ميزان مطلوب در هر دو مورد بمنظور مقايسه آمده است. نتايج حاصل از پروژه گويای لزوم تغيير اين روند از طريق توزيع نهاده های سالم، آموزش در مصرف بهينه و اصولی کودهای ازته و فسفاته و همچنين مصرف استاندارد سموم و مواد شيميايي در سبزي کاران می باشد. با بررسي آمارها ميزان مصرف غير اصولي و بيش از اندازه كودها و سموم شيميايي واضح تر مي گردد. اگر ميزان نيترات در سبزيجات بيش از p.p.m 2500[5] گردد نيترات مضر تلقي گرديده و براي سلامت انسان خطرناك مي باشد. نيترات فقط به عنوان يك عنصر خطرناك در مواد شيميايي مي باشد كه مورد سنجش قرار مي گيرد، بقيه مواد از طريق انتشار در طبيعت و جذب از طريق پوست انسان و برگ گياهان مضر و خطرناك مي باشند و وارد چرخه طبيعت مي گردند. نتايج حاصل از آزمون نمونه هاي خاكي و ميزان عناصر در خاك نيز گوياي ميزان مصرف كودهاي حاوي اين عناصر مي باشد علاوه بر آن وجود بيش از اندازه اين عناصر در خاك حاصلخيزي را كم كرده و مسموميت در آن ايجاد مي نمايد. نتايج حاصل از تعيين ميزان نيترات در نمونه هاي برگي در جدول 1-2 و ميزان عناصر غذايي پرمصرف و كم مصرف در نمونه هاي خاكي در جدول 1-3 آمده است.
با توجه به بحث كشاورزي پايدار، افزايش بي رويه جمعيت، مشكل تأمين فيبر مورد نياز براي سهولت در روند سيستم گوارش بدن انسان، لزوم شناسايي عوامل مؤثر بر استفاده بهينه و در حد مجاز از كودهاي شيميايي و مبارزه با آفات، بيماريها و علفهاي هرز در كشت سبزيجات در كشور بويژه در شهرستان ري امري حتمي و ضروري بنظر مي رسد. لذا با توجه به برخی از موارد ذکر شده لزوم اطلاع رسانی جامع و همچنين آموزش انفرادی در هنگام تهيه اين مواد و آموزش گروهی در زمان استفاده، لازم و ضروری بنظر می رسد. در اين مطالعه نقش روشهاي آموزشي – ترويجي در كاهش استفاده از نهاده ها در شهرستان ري بعنوان يكي از توليد كنندگان عمده سبزي در استان تهران مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق بدنبال آن است که كليه روشهاي آموزشي در اين امر را بررسی کرده و نقاط ضعف و قوت هر كدام از آنها را بيان نموده و در نهايت تأثير گذارترين روشهاي آموزشي را مشخص نمايد. با توجه به اينکه اکثريت سبزيکاران آگاهی اندکی نسبت به مضرات مصرف غير اصولی اين کودها دارند با اطلاع رسانی بموقع در زمان مصرف و افزايش آگاهی توليد کنندگان از طريق آموزشهای انفرادی، گروهی و انبوهی می توان عوارض منفی آن را کاهش داد. لازم بذکر است که اين منطقه با دارا بودن اقليم هاي گوناگون يكي از مناسب ترين نقاط استان تهران براي كشت و پرورش انواع سبزي، صيفي و جاليز در تمام فصول مي باشد.
جدول1-2- ميزان نيترات در 8 نمونه برگی در شهرستان ری- 1388
منبع: اداره توليدات گياهی جهادکشاورزی شهرستان ری، 1388.
جدول1-3- ميزان عناصر غذايي پرمصرف و كم مصرف در 20نمونه خاكي سبزيكاري در شهرستان ري

منبع: (اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی شهرستان ری، 1388)
1-3- اهميت و ضرورت موضوع
رشد سريع علم و فناوری های نوين، استفاده بی رويه از کودها و سموم شيميايی اگرچه باعث افزايش کمی توليدات کشاورزی گرديده و مشکل غذا را در بسياری از کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه حل نموده است اما به دليل تأثير نامطلوب باقی مانده سموم و هورمون های موجود در کودهای شيميايی بالاخص نيترات و کادميوم بعنوان 2 عامل بيماری زا و سرطانزا در انسان در جهان مطرح شده است (چايچی، 1388: 50-49).
استفاده گسترده از سموم و كودهاي شيميايي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بخشي از فعاليتهاي كشاورزي است كه منجر به افزايش محصول در كوتاهترين زمان مي گردد اما در اين ميان چگونگی افزايش و بهره وری هرچه بيشتر گياهان نيز از اهميت خاصی برخوردار است. در چند دهه گذشته كيفيت سبزيجات بدليل استفاده بيش از حد كودهاي شيميايي براي تسريع در رشد محصول در كمترين زمان و همچنين سموم شيميايي بدليل مبارزه سريع و آسان با آفات، بيماريها و علفهاي هرز پايين آمده است. همچنين در فرآيند مبارزه عليه آفات، حشرات مفيدي از جمله زنبور عسل در معرض خطرات ناشي از اثر حشره كش ها قرار گرفته و آسيب مي ببيند (صاحب زاده، 1385: 1).
استفاده غير معقولانه و گسترده از سموم دفع نباتی عليه آفات منجر به بروز مشکلات عديده ای می گردد که از آن جمله نابودي دشمنان طبيعی، ايجاد مقاومت آفات در برابر سموم، بوجود آمدن آفات جديد و مسموميت انسانی و ساير حيوانات اهلی و آلودگی های شديد محيط زيست است (شهند، 1385: 75-70).
اكثر كودها بدليل دارا بودن بنيانهاي شيميايي در خاك اثر ماندگاري طولاني داشته و با تغيير شكل بصورت مضر جذب گياه مي شوند و در دراز مدت اثرات مهلكي بر سلامت انسان مي گذارند. به منظور تأييد موضوع مطرح شده مي توان اثرات مصرف بيش از حد كودهاي ازته (اوره) را ذكر كرد. نيتروژن موجود در اين كود طي فرآيند واكنش بر روي گياه و در خاك تبديل به نيتريت (NO2 ) و نيترات (NO3) شده كه مصرف گياه آلوده به نيترات مضر سرطانزا بوده و سلامت انسان را به خطر مي اندازد (صادقي پور، 1387: 1). تأثيرات و تبعات کاربرد کودها، سموم و هورمون های شيميايی بر سلامت انسان، دام و خاک موجب شد تا حد مجاز استفاده از هر يک از اين مواد تعيين گردد، متاسفانه در برخی از توليد کنندگان بدليل همين مصرف بالا از طرف کشاورزان و بالاخص سبزي کاران حتی در مواردی حد مجاز افزايشی غير معمول داشته باشد. بر همين اساس به منظور جلوگيری از مصرف بی رويه کود و سموم و اهميت غذای سالم، وزارت کشاورزی قوانين و راهکارهايی ارايه کرده است اما عدم کنترل و نظارت دقيق باعث شده تا مواد نگهدارنده، سموم و کودها بسيار بالاتر از حد مجاز در مواد غذايی و گياهان وجود داشته باشد (بهشتيان، 1388: 57-54).
تا زمانی که افراد درگير با اين موضوع نياز به تغيير در رويه خود مبنی بر کاهش مصرف مواد و نهاده های شيميايی را درک نکنند تغيير امکان پذير نخواهد بود. ميردامادی بيشتر يادگيری ها را غير ارادی می داند که بطور تصادفی ياد گرفته می شوند و تغيير در رويه احساس می شود اما مقدار زيادی از آن را ارادی دانسته که برای آموختن آن برنامه وجود دارد و با توسعه استراتژی هايي به يادگيری مؤثرتر و با دوام کمک می شود. بيشتر يادگيری های ارادی از احساس نياز فوری و واقعی برمی آيد. در بسياری از کشورهای در حال توسعه، ميزان رشد جمعيت بالاتر از رشد توليدات کشاورزی است. برای افزايش توليدات کشاورزی در آينده، روشهای جديدی بايد پيدا و به اجرا درآيند. برای اين کار کشاورزان نه تنها بايد چگونگی توليد مواد غذايی بيشتر را بدانند، بلکه چگونگی جلوگيری از آفات و امراضی که باعث نابودی محصول می شود را نيز بايد بدانند. دانش و تخصص کشاورزی از طريق دوره های رسمی، فعاليت های غير رسمی، دستگاههای ارتباط جمعی و مباحث ميان کشاورزان انتقال می يابد. آموزش به عنوان محور اصلی برای پذيرش به منظور اجرا می باشد بنابراين آموزش و يادگيری فعاليتی است جامع، که قابل اجرا برای فعاليتهای کشاورزی می باشد (بلوم، 1382: 2).
جهت دستيابی به توسعه ملی و متحول نمودن جامعه تلاش و کوششی پيگير لازم است تا دستيابی به توسعه کشاورزی سريعتر صورت گيرد. در اين رابطه، انتقال اطلاعات و آموزش ضروری می باشد. زيرا مسايل آموزش و يادگيری در روستاها نه تنها براساس لزوم آموزش جهت توسعه کشاورزی مورد توجه و قضاوت قرار می گيرد، بلکه از نقطه نظر نقشی که کشاورزی در جريان توسعه ملی بازی می کند، از اهميت بسزايی برخوردار می باشد. با توجه به اهميت و نقش آموزش در كشاورزي آمارها و واقعيتهاي موجود روشن مي سازد كه سطح آموزش كشاورزي در بسياري از موارد پايين تر از سطح آموزش در جامعه شهري است. در كشورهاي توسعه يافته، تقريباً تمام محصولات كشاورزي و فرآورده هاي غذايي توسط كشاورزاني توليد مي شود كه به ميزان وسيعي بي سوادند و آنهايي هم كه آموزش ديده اند، ميزان سوادشان بندرت از سطح ابتدايي بالاتر رفته است از اين رو كمبود خدمات آموزشي – ترويجي مي تواند به راستي عواقب و نتايج ناگواري را در پي داشته باشد (موحدمحمدی، 1382: 12-10).
طی مصاحبه ای که با نظيفي مسئول اداره ترويج جهاد کشاورزی شهرستان ری در مهر سال 1389 صورت گرفت، متأسفانه به دلايلی از قبيل عدم آگاهی نسبت به مصرف اصولی سموم شيميايی، مصرف بهينه، عدم رعايت سمپاشی در زمان مناسب، مصرف انواع سموم با انواع مقادير و دستيابی به نتيجه دلخواه از طريق آزمون و خطا عوارض جسمانی در کوتاه مدت و روانی در طولانی مدت برای توليد کنندگان و مصرف کنندگان ايجاد شده است، همچنين واگذاری کشت سبزي کاری از سوی صاحبان زمين به اتباع خارجی اين امر را به کندی محقق كرده است. آلودگي جدي محيطي و مشكلات تخريب پذيري ناشي از موارد مطرح شده سبزي كاري و زمين هاي مستعد شهرستان ري را تهديد مي كند و لزوم آموزش و تغيير روش در سبزي كاران و مؤديان كشت سبزي در شهرستان ری را افزايش مي دهد. تنها در صورتي اين امر امكان پذير است كه تمام منابع انساني مورد نياز در بخش سبزي كاري در امرپيشرفت و توسعه كشاورزي بويژه سبزي كاري شهرستان ري به طريق صحيح مورد استفاده قرار گيرد تا يادگيري در سطح بالايي افزايش يافته و آموزش به طريق مستقيم و غير مستقيم و بصورت رسمي و غير رسمي اجرا شود (نظيفي‏1389).
با توجه به محدوده زمانی تحقيق، دوره های آموزشی- ترويجی سال 87 در جدول 1-4 و دوره های آموزشی- ترويجی سال 88 در جدول 1-5 آمده است. همچنين دوره های در نظر گرفته شده در سال 89 در جدول 1-6 آمده است. با در نظر گرفتن عناوين دوره ها به منظور آموزش و اطلاع رسانی در زمينه کاهش مصرف سموم و کودها و توليد محصول سالم و همچنين استفاده از مواد بيولوژيک، برگزاري دوره ها لازم و ضروری می باشد ولی با توجه به وسعت زمين های سبزيکاری اين منطقه و همچنين بررسي عناوين كلاس ها، دوره ها کافی نمی باشد.
با بررسي هاي صورت گرفته، موضوعي با اين عنوان و با در نظر گرفتن سموم شيميايي و كودهاي نيتراته و فسفاته در منطقه شهرستان ري صورت نگرفته است كه در صورت تحقق اين امر اين پژوهش مي تواند منبعي براي علاقمندان و محققين قرار گرفته و همچنين ارگانها و نهادهاي مربوطه در شهرستان ري همچون جهاد كشاورزي در برنامه ريزي براي برگزاري دوره هاي آموزشي – ترويجي، توصيه جهت مصرف بهينه سموم و نهاده ها، اداره بهداشت و درمان در مواردي از قبيل تأثير سموم و نهاده ها بر سلامت مصرف كننده و افرادي كه در ارتباط مستقيم با اين مواد هستند، شهرداري شهرستان در ايجاد تدابير و برنامه ريزي براي جلوگيري از نفوذ آبهاي آلوده ناشي از ورود سموم و نهاده ها در آبهاي روان منطقه و همچنين تعيين شاخص هايي براي ممانعت از ورود سبزيجات آلوده در ميادين سطح شهرستان، فرمانداري شهرستان براي اداره و ايجاد هماهنگي بين نهادها و ادارات مربوطه مي توانند با مراجعه به اين تحقيق از نتايج آن براي برنامه ريزي در فعاليت هاي خود استفاه نمايند
جدول1-4- دوره هاي آموزشي - ترويجي جهاد كشاورزي شهرستان ري-1387
منبع: (آرشيو اداره ترويج و مشاركت مردمي جهاد كشاورزي شهرستان ري،‏‏‏ 1389)
جدول1-5- عناوين دوره هاي آموزشي - ترويجي جهاد كشاورزي شهرستان ري در سال 1388
منبع: (اداره ترويج و مشاركت مردمي جهاد كشاورزي شهرستان ري، 1389)
جدول1-6- عناوين دوره هاي آموزشي- ترويجي جهاد كشاورزي شهرستان ري در سال 1389
منبع: (اداره ترويج و مشاركت مردمي جهاد كشاورزي شهرستان ري‏‏، 1389)
1-4- اهداف تحقيق
هدف كلي: بررسي نقش روشهاي آموزشي – ترويجي در كاهش استفاده از نهاده ها در كشت سبزيجات شهرستان ري مي باشد.
اهداف اختصاصي نيز شامل:
1- بررسي ويژگي هاي فردي سبزيكاران و تأثير آن بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري
2- بررسي فعاليت هاي ترويجي – آموزشي مؤثر بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري
3- بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري
4- بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري
5- شناسايي موانع و محدوديتها و تأثير آن بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري
6- شناسايي عوامل محيطي و تأثير آن بر ميزان مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات در شهرستان ري

1-5- محدوده هاي تحقيق
1-5-1- قلمرو مكاني:
شهرستان ري با مساحت 2293 كيلومتر مربع در دشت وسيعي در جنوب تهران گسترده شده است. اين شهرستان از شمال به شهر تهران، از جنوب به شهرستان قم، از شرق به شهرستانهاي ورامين و پاكدشت، از غرب به شهرستان هاي اسلامشهر و رباط كريم محدود مي شود.
براساس آخرين تقسيم بندي سياسي- اداري، شهرستان ري داراي سه بخش مركزي، فشافويه (فشاپويه) و كهريزك و همچنين 4 شهر حسن آباد، باقرشهر، كهريزك و ري و 6 دهستان مي باشد. دهستان غني آباد و دهستان عظيميه در بخش مركزي، دهستان قلعه نو و دهستان كهريزك در بخش كهريزك، دهستان حسن آباد و دهستان كلين در بخش فشافويه مي باشند. مساحت بخش هاي سه گانه شهرستان ري: بخش مركزي 174، بخش كهريزك 543 و بخش فشافويه 1645 كيلومتر مربع مي باشد (اطلاعات برگرفته از فرمانداري شهرستان ري در سال 1384 مي باشد).
اين مطالعه تمامي سبزي كاران در منطقه شهرستان ري را در بر مي گيرد.
1-5-2- قلمرو زماني:
در اين تحقيق منظور از سبزيكاران تمامي كشاورزان و توليد كنندگاني هستند كه در سالهاي 89-1387 به نحوي زمين خود را براي توليد سبزي مورد استفاده قرار داده و در زمان مطالعه در منطقه حضور داشته اند.
1-5-3- قلمرو موضوعي
اين طرح از لحاظ موضوعي و محتوايي در پي شناسايي نقش روشهاي آموزشي- ترويجي در كاهش مصرف نهاده ها در كشت سبزيجات و همچنين شناسايي مجموعه عوامل مؤثر بر كاهش اين مصرف در كشت سبزيجات در شهرستان ري مي باشد.
1-6- محدوديتهاي تحقيق
انجام هر تحقيقي با يكسري از مسائل و مشكلات روبروست كه محقق در بروز آن نقشي نداشته و همچنين قابل كنترل نيز نمي باشد از جمله:
1- عدم دسترسي سريع به اطلاعاتي همچون آمارهاي دقيق نظير ميزان سموم و كودهاي مصرف شده توسط سبزيكاران به منظور كشت در منطقه.
2- پايين بودن سطح تحصيلات جامعه موردمطالعه و عدم درك و توانايي آنها به منظور پاسخ صحيح به سؤالات.
3- حضور گسترده كارگران اتباع خارجي و عدم آگاهي آنها از ميزان مصرف سموم و كودهاي شيميايي.
4- عدم حضور سبزيكاران در زمين بدليل كشت و برداشت محدود در فصل پاييز و سرما.
5- عدم اعتماد كامل به فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي.
6- ارائه پاسخ هاي بسيار كلي و مبهم از سوي جامعه مورد مطالعه به محقق.
1.Wood Machenzie
2.منبع آمار مجله دام، كشت و صنعت مورخ خرداد 1388 مي باشد.
1. Mattews, G. A.
2. World Health Organization
[5]. نتايج طرح افزايش توليد سبزي - معاونت توليدات گياهي شهرستان ري‏, 1388


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نقش روشهاي آموزشي ترويجي


كاهش استفاده از سموم و نهاده


كشت سبزيجات در شهرستان ري


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه