دانلود رایگان


برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پ

دانلود رایگان
برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختردوره راهنماییچکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر برسی رابطه بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی می باشد. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از 1- پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI-R) یونسی. 2- پرسشنامه تعارض والد فرزند موری ای اشتراس. 3 پرسشنامه مسئولیت پذیری ،که توسط نعمتی در سال 1378 تهیه شده. جامعه پژوهش حاضر را دانش‏آموزان دختر مقطع راهنمایی و مادرانشان در شهر ستان مهردشت (اصفهان) در سال 91 تشكيل داده اند كه تعداد آنها 400 نفر است از این مدارس به شیوه تصادفی 200 نفر دانش آموز و مادران آنها انتخاب شدند . پرسش نامه های( تعارض والد_ فرزندی و مسئولیت پذیری نوجوانان ) در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا پاسخ دهند. همچنین با هماهنگی هایی که در این مدارس صورت گرفت مادران با حداقل مدرک تحصیلی(دیپلم) که به جلسات انجمن اولیا و مربیان مراجعه می کنند به مدرسه دعوت شدند و به پرشسنامه خود متمایز سازی پاسخ دادند. داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد ) و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتیجه پژوهش رابطه بین خود متمایز سازی مادران و تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان را تایید می کند یعنی تمایز یافتگی پایین مادران باعث تعارض بین خود و فرزندان شده و نتیجه آن مسئولیت پذیری پایین دانش آموزان است.
کلید واژه ها : متمایز سازی ، تعارض والد فرزند ، مسئولیت پذیری
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
1- مقدمه 6
2- بیان مسئله 8
3- ضرورت و اهمیت پژوهش 10
4- هدف پژوهش 12
5- سوالهای پژوهش 12
6- فرضیه های پژوهش 12
7- مفاهیم نظری و تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 12
فصل دوم : گستره علمی موضوع و پیشینه پژوهش
1- نوجوانی15
2- تعریف تعارض 17
الف- موضوع تعارض در روابط مادر و دختر 19 ج- راهای بهبود روابط مادر و دختر 20
د- سرزنش مادر 21
ه- نظریه های تعارض 24
ی- نظریه سنتی 24
م- نظریه روانپویشی 24
ن- نظریه چرخه زندگی 25
پژوهش های انجام شده 26
3- مسئولیت پذیری 27
الف- تعاریف و مفاهیم 28
ب- نظریه های مسئولیت 30
ج- ازدیدگاه آدلر 30
د- از دیدگاه پرز 31
ه- از دیدگاه گلاسر 32
ی- از دیدگاه فرانکل 33
م- عوامل موثر در رشد مسئولیت 34
ن- مسئولیت پذیری و خانواده 35
پژوهش های انجام شده 38
4- تعریف خود متمایز سازی 39
الف- اشکال تمایز یافتگی 41
ب- اجزاء تمایز یافتگی 45
ج- واکنش عاطفی 45
د- گسلش عاطفی 45 ه- آمیختگی با دیگران 46
ی- جایگاه من 47
پژوهش های انجام شده 48
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
1- طرح کلی پژوهش 51
2- جامعه 51
3- روش نمونه گیری 52
4- حجم نمونه 52
5- فرایند اجرای پژوهش 52
6- ابزار پژوهش 52
7- پرسشنانه خود متمایز سازی 52
8- پرسشنامه تعارض والد فرزند 52
9-پرسشنامه مسئولیت پذیری 53
10- روش تجزیه تحلیل داده ها 54
فصل چهار: یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها
1- مقدمه 56
2- تجزیه تحلیل داده ها 57
الف- آمار توصیفی 57
ب- آمار استنباطی 59
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1- فرضیه ها 62
2- محدودیت 65
3- پیشنهادات 66
4- فهرست منابع فارسی 66
5- فهرست منابع انگلیسی 69
پیوست الف : پرسشنامه خود متمایز سازی مادران 75
پیوست ب : پرسشنامه تعارض والد- فرزند 77
پیوست ج : پرسشنامه مسئولیت پذیری نوجوانان 76
فصل اول
مقدمه
خانواده یکی از مهم ترین نهادهای موثر در تربیت و رفتار آدمی و مهمترین تکیه گاه و محور زندگی اجتماعی است. زیرا محیط خانواده اولین و بادوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان و زمینه ساز رشد جسمانی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی آنان است و افزون بر زمینه های ارثی که پس از تولد از پدر و مادر خود به همراه داریم هرگونه شناخت و چگونگی برخورد با مسائل و مشکلات را نخست در خانواده می آموزیم(لطفی،1385).یکی از عوامل تأثیرگذار بر زندگی افراد در عرضه های گوناگون میزان خود متمایزسازی آنان است. خود متمایزسازی میزان توانایی فرد برای تمیز فرایند عملی از فرایند احساسی (عاطفی) است که وی تجربه می کند.مفهوم تمایز یافتگی را به عنوان تجربه نزدیکی (صمیمیت) اقتدار (خودمختاری) با دیگران تعریف می کنند . این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد برای تفکر واقع بینانه راجع به موضوعات عاطفی در خانواده می باشد. تمایز یافتگی شامل نوع ظرفیت درون فردی برای متمایز کردن تفکر و احساس و نیز توانایی بین فردی برای حفظ استقلال، درون بافت روابط عمیق با افراد مهم زندگی می باشد (بوئن، 1976). پیروان بوئن معتقدند که آدمیان گرایش به آن دارند که سبک ارتباطی آموخته شده در خانواده را در همسر گزینی و سایر روابط مهم تکرار کنند و الگوهای مشابهی را به فرزندانشان انتقال دهند. بوئن معتقد است که آدمیان همسری را برمی گزینند که سطح تفکیک آن ها به اندازه خودشان باشد. پس تعجبی نخواهد داشت که اشخاص نسبتاً نامتمایز همسر کسی شوند که به همان اندازه با خانواده مبداشان امتزاج دارند. هر چه امتزاج خانواده بیشتر باشد احتمال اضطراب و بی ثباتی بیشتر خواهد بود و تمایل خانواده برای یافتن راه حل از طریق جنگ و نزاع، فاصله گیری و کارکرد مختل بیشتر خواهد شد (گلدنبرگ. گلدنبرگ[1]،2000، ترجمه شاهی برواتی و همکاران، 1382).شواهدی نشان می دهد که الگوهای خانواده اصلی به خصوص الگوهای تمایز یافتگی ، تاثیر مهمی بر اضطراب فرزندان در عملکرد اجتماعی ، تحصیلی ، مسئولیت پذیری و نشانه های روانی جسمانی دارد (پاپکو،[2]2004). از سویی دیگر بین تمایز یافتگی والدین و تعارض با فرزندان رابطه بالایی وجود دارد. سانتراک[3] (2000) عقیده دارد نوجوانی، مرحله انتقال از کودکی به بزرگسالی است. این دوره با تغییرات سریع فیزیکی و رشد تفکر انتزاعی شروع می شود.همچنین مرحله ای از زندگی است که مستلزم جدایی و استقلال بیشتر از والدین است ( ونگ، ویستوکوسیک[4]، 2002). از عوامل خطر ساز این دوره تعارض بین والدین و نوجوانان است. واژه تعارض به ناتوانی در حل تفاوتها اشاره داشته و بیشتر با تنش، خصومت و پرخاشگری همراه است (هال[5] ،1987).از نظر ریس، چانچونگ و جکسون[6] ( 2003) تعارض به معنای مخالفت بین دو یا چند شخص است. تعارضات بین مادران و دختران نوجوان زمینه را برای تاثیرگذاری آسیب های اجتماعی فراهم می کند. بیشتر انحرافات دختران در سنین 20-15 سالگی بروز می کند که شایعترین آنها فرار از منزل و افت تحصیلی که از عدم برقراری ارتباط صحیح با والدین نشأت می گیرد (لطفی ،1385).انسان اجتماعی از دیر باز برای زیستن ناگزیر به همکاری با هم نوعان خود و قبول مسئولیت بوده، چرا که نیاز های او، با کمک و همیاری دیگران مرتفع می شده است(ستوده،1378). گلاسر درباره مسئولیت و رابطه آن با زندگی ، معتقد است که ناخشنودی و افسردگی نتیجه عدم احساس مسئولیت است. فرد غیر مسول نه برای خود ارزش قائل است و نه برای دیگران و در نتیجه خود و دیگران را آزرده می کند(شفیع آبادی و ناصری، 1380). پذیرش مسئولیت نشانه بارز سلامت روان است . افراد سالم و موفق در محدوده واقعیت های جامعه عمل می کند بیآنکه در فساد و بی بند باری غرق شوند در واقع نقطه آغاز عوض کردن جنبه فاسد جامعه ، پذیرفتن مسئولیت است(پروچاسکا[7] ، ترجمه سید محمدی،1383). استرانبرگ[8] و همکاران (1986) در تحقیقی رابطه بین مسئولیت پذیری دانش آموزان و روابط والدین - نوجوان را با عملکرد تحصیلی نوجوانان دوره راهنمایی برسی کرده اند. در این تحقیق نشان داده شد که مسئولیت پذیری دانش آموزان با روابط والدین با فرزندان و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت دارد.
بیان مسئله
خانواده به عنوان اولین و مهمترین کانون رشد و تربیت نوجوانان اهمیت فوق العاده ای در شکل گیری و تکامل رفتاری دارد (شعاری نژاد،1377).از عوامل خطرساز این دوره، تعارض بین والدین و نوجوان است. نوجوانی دوره استقلال ، بیان عقاید مخالف و کشمکش با والدین است دوره ای که تعارضات نوجوانی با والدین افزایش یافته و گاهی دردسر ساز می شود. در واقع تعارض ارتباطی است که نشان دهنده ی منازعه و کشمکش بر سر اهداف ناسازگار بین دو فرد وابسته به هم می باشد(هاکر و ویلموت[9]، 1995).
در اکثر خانواده ها تعارض، مانند یک موجود در محیط خانواده وجود دارد چرا که خانواده خوب تمایز یافته کمیاب هستند و مردم عمدتاً با کسانی ازدواج می کنند که دارای سطح تمایزیافتگی مشابه با خودشان باشند (شارف[10]، 1996).براساس نظر بوئن خانواده به عنوان یک سیستم اجتماعی باید ناپایدار باشد، مگر اینکه اعضای آن به خوبی تمایز یافته باشند. تمایز یافتگی از نظر بوئن، توانایی فرد برای جداسازی خودش از لحاظ عاطفی و فیزیکی از خانواده اصلی ، همچنین توانایی رسیدن به رشد عاطفی و استقلال بدون از دست دادن ظرفیت ارتباط عاطفی با خانواده است. یک فرد زمانی تمایز یافته است که نیازهای عاطفی و امنیت او را مجبور کند تا فردیت خود را برای به دست آوردن اطمینان به عشق و پذیرش دیگران از دست بدهد و یا آن را محدود کند. از طرف دیگر یک فرد تمایز یافته در مورد هویت خودش امنیت دارد. می تواند به طور آزادانه وارد ارتباطات صمیمی شود. همانطور که اهداف معنی داری را دنبال می کند و احتمال بیشتری دارد که در همه ابعاد زندگی خودش موفق شود (لطفی، 1385).
هام ارتباطات خانوادگی را به عنوان محصول تمایز یافتگی اعضا خانواده می دید و این که ارتباطات خانوادگی بهبود نمی یابد مگر اینکه سطح تمایز یافتگی اعضا افزایش یابد. سطح تمایز یافتگی کودک بیشتر تحت تأثیر مادر است. (مهمترین فرد از لحاظ عاطفی به کودک) هر چقدر که فعالیت های مادر مشوق جدایی عاطفی کودک باشد، کودک به سطوح بالاتری از تمایزیافتگی خواهد رسید و هر چقدر باعث کاهش جدایی عاطفی شود، به عدم تفکیک کودک منجر خواهد شد (هام[11] 2005).
بنابر نظر سانتراک[12] (2002) حدود یک پنجم خانواده ها در تعارض های سخت ، تکراری و خطرناک با نوجوان خود قرار دارند ( مرادی،1384). تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با يكديگر، ناسازگاري و نظرات و اهداف و رفتاري كه در جهت مخالفت با ديگري صورت مي گيرد و همچنين ستيزه اي بين افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف در اهداف و ادراكات مختلف . تعارضات نوجوانان و والدین در اوایل نوجوانی تشدید می شود. نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که تعارضات نوجوانان با والدین در حدود 14 سالگی پدیدار می شود (بیابانگرد،1384).
نورمن بیلز[13] (2000) عقیده دارد تعارض مادر- دختر ، زمانی که دختر در سن 13 تا 19 سال را می گذراند بیشتر تکرار می شود. کشمکش های میان دختران 10 تا14 ساله با مادران بیشتر بر سرگذراندن نحوه اوقات فراغت ، کار منزل ، تلفن ، مرتب نمودن وسایل شخصی و...... دور می زند و نتیجه اش جدایی مادر و فرزند است ( لطفی،1385). احمدی( 1382) براساس نظر سنجی از نوجوانان تهرانی و والدین آنها گزارش کرد که 45% از مادران و 42% از پدران نوجوانان خود را ناسازگار می دانستند. همچنین گزارش دیگری از کانون اصلاح تربیت نشان داد که حدود یک سوم نوجوانان بزهکار از خانواده هایی بودند که درخانواده در گیری داشتند.
از جمله مشکلاتی که والدین در هنگام پرورش فرزند و پذیرفتن آداب ،رسوم ، معیارهای اخلاقی و مسئولیت در خانواده و جامعه از سوی نوجوان با آن مواجه می شوند ، مخالفت فرزندان با خواسته های والدین است.
بارت [14] (2000) معتقد است که آموزش کودکان در زمینه مسئولیت در درون خانواده، روش بسیار مطلوبی برای آماده کردن آنها در پذیرش مسئولیت و وظایف بیشماری است که در بیرون از خانواده با آنها مواجهه خواهند شد و راهی مناسب برای استقلال آنها فراهم می کند. مسئولیت پذیری فرایندی است که فرد باید آن را در سالهای کودکی آموخته باشد تا بتواند با وظایف متعددی که در دورانهای مختلف با آن ها روبرو می شود به نحو موفقیت آمیز برخورد کند تا سلامت روانی فرد تامین شود . مسئولیت در تمام جنبه های زندگی از جمله رشدی ،تحصیلی، شغلی ، خانواده تاثیر گذار است. با افزایش طول عمر ، نوجوان باید مسئولیت های بزرگتری را عهده دار شود و آنها را به صورت مستقل انجام دهد که خانواده و جامعه نقش مهمی به عهده دارند(رمضانی،1380).
براساس یافته های پژوهشی سازمان ملی جوانان در طیف سنی 18 تا 29 سال نیمی از جوانان ما هویت محکم شغلی ندارند و بسیاری از آنان در درجات بسیار ضعیف مسئولیت پذیری قرار دارند (لطف آبادی،1382). بر اساس نظر لوینسون رفتارهای ناشایست نوجوانان روبه افزایش است . وی علت را بی توجهی به مسئولیت شخصی وآموزش کمی می داند که والدین برای بهبود مهارتهای اجتمای دریافت می دارند(بازرگان و همکاران،1383).
با توجه به ساختار سنی جوان کشور و حجم عظیم دانش آموزانی که در سنین اوایل نوجوانی قرار دارند، همچنین اهمیت و ارزش کاهش تعارض با والدین و مسئولیت پذیری آنان لازم است جهت افزایش این مهارت ها و به دنبال آن کاهش مسائلی مانند(ناسازگاری ، تعارض با والدین و جامعه ، بیماری های روانی ) اقدام موثری صورت بگیرد.
پژوهش حاضر در مورد پاسخ گویی به این سوال می باشد که: آیا بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت پژوهش
بر اساس آمارهای جهانی در سال (2005) حدود 9 میلیون نفر از جمعیت کشورمان نوجوانان 14 تا 18سال است که معادل 13% جمعیت کل کشور بوده است(حسن پور،1385). نوجوانی به دوره ای از رشد اطلاق می شود که که مطابق با نظر بسیاری از روانشناسان سنین11 تا 21 سال را در بر می گیرد و دارای ویژگی های خاصی است که عبارتند از تغییرات فزیولوژیک و جسمانی، اکتساب استقلال ، جست و جوی یک هویت منسجم و معنی دار و تلاش برای بدست آوردن مسئولیت های اجتماعی و............. (آدامز[15] و دیگران،1989). کولز[16] (1998) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که نوجوانان مسئولیت را از والدین خود و محیط اجتماعی محل زندگی فرا می گیرند(پورکران 1385). پورکران(1385) طی پژوهشی که روی دانش آموزان دختر و پسر تیزهوش و عادی در رابطه با مسئولیت پذیری و ویژگی های شخصیتی آنان انجام داده است، مقیاس RC و مسئولیت پذیری CPI را به کار برده است.یافته های او حاکی از آنندکه بین دختران و پسران تیز هوش وعادی از نظر ویژگی مسئولیت پذیری تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین افراد مسئول پذیر دارای پیشرفت تحصیلی بهتر هستند. درونگرایی هرچه بیشتر باشد مسئولیت پذیری کمتر خواهد بود. احساس مسئولیت با سطح بالای تفکر همراه است.
نوجوانی دوره حساسی است و در این دوره ، فرد برای کسب استقلال و هویت یابی به جستجو و کنکاش در محیط پیرامون خود و برقراری ارتباط با آنها می پردازد و خیلی زود رابطه نوجوان با والدین مختل می شود . تعارضات بین والدین و نوجوانان زمینه را برای آسیب های اجتماعی فراهم میکند ( لطفی، 1385). تعارضات شدید و مکرر، منجر به پرخاشگری و اختلال در روابط و عملکرد می شود ، و در این زمان به مداخلات درمانی نیاز است. به طور قطع نمی توان گفت که در ایجاد این تعارضات چه کسی (والد یا نوجوان) بیشترین تاثیر را دارد(کیهان نیا، 1376). اعضای خانواده با یکدیگر تعاملات زیادی دارند و تعارض بین اعضای خانواده به وحدت و یگانگی آن لطمه وارد می کند . شدت تعارضات موجب بروز اتفاقات ، پرخاشگری و ستیزه جویی و سر انجام اضمحلال و زوال خانواده می گردد(دهقان،1380). کانون خانواده ای که بر اثر تعارض و جدال بین اعضای آن آشفته است ، محیط امن روانی و روحی که در خانواده باید وجود داشته باشد را از اعضای آن می گیرد و سبب ایجاد مشکلاتی برای اعضای آن می گردد (لطفی، 1385). افراد با تمایز یافتگی بالا به هیجانات خود آگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانه موقعیت هستند. این افراد توانایی رشد مستقل و روابط صمیمانه دارند و می توانند در روابط عمیق، آرامش و راحتی خود را حفظ کنند (اسکورن و دندی[17]،2004). نتایج پژوهش های اسکورن(2000) ارتباط بین تمایزیافتگی و اضطراب را نشان دادند. آنها یافتند که پویایی های خانواده های در هم آمیخته ، که با وابستگی عاطفی ،کمبود خود مختاری و نزدیکی شدید(حمایت زیاد)مشخص می شود ممکن است حسی از گیجی،استرس ها، اضطراب ها در اعضای خانواده ایجاد کند. این روابط به ما در درک فرایند های خانواده نابهنجار همانند مثلث سازی کمک می کند.
اين پژوهش به طور خاص، ميزان رابطه ی بین تمایز یافتگی مادران با تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دختران را بررسي نموده است. از سویی دیگر می توان با بررسی رابطه خود متمایز سازی مادران و تأثیر آن برتعارضات والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دختران به تدوین طرح ها و برنامه هایی که مبتنی بر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر است اقدام نمود و جلسات آموزش خانواده ای را براساس آن بنیان نهاد، جلساتی که مبتنی بر کار پژوهشی است و نیاز بسیار مهم از نظام آموزشی کشور همانا آگاه کردن والدین به نقش خویش در رشد و شکوفایی و بالندگی فرزندانشان است.
هدف پژوهش
تعیین رابطه خودمتمایز سازی مادران با تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره راهنمایی
فرضیه های پژوهش
بین خود متمایز سازی مادران با تعارض والد – فرزندی دانش آموزان دختر رابطهمثبت وجود دارد.
بین خود متمایز سازی مادران با مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطه مثبت وجود دارد.
بین تعارض والد- فرزندی و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر رابطهمثبت وجود دارد.
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات پژوهش
تمایزیافتگی
تعریف نظری : بوئن (1978) تمایز یافتگی را به دو شکل تعریف می کند که در آن فرد قادر است بین عملکرد هیجانی و عقلانی از یک سو و روابط صمیمانه و خودمختاری از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. این مفهوم را می توان به عنوان یک فرایند یا ویژگی شخصیتی بیان کرد (جنکینز، بابلوتز، استوارتز، جانسون،[18] 2005).
تعریف عملیاتی : در پژوهش حاضر منظور از خود متمایز سازی نمره ای است که فرد از پرسشنامه تجدیدنظر شده تمایز یافتگی خود (اسکورن، اسمیت،[19] 2003) به دستآوردهاست.
تعارض والد – فرزند
تعریف نظری: به ویژگی هایی چون سبک پاسخ دهی پرخاشگرانه میان والد- نوجوان، مهارت نا کافی در روابط خانوادگی ، در حل مسئله و گفتگو به منظور حل تعارض گفته می شود.
تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از تعارض والد – فرزندی نمره ای که آزمودنی در مقیاس راهبردهای تعارض ( موری ای- اشتراس،2000 ، به نقل از ثنایی،1380( کسب می کند.
مسئولیت پذیری
تعریف نظری : حالتی که طی آن شخص نقش و اثر خود را در عوارض و نتایج یک اقدام، فعالیت ، یا رفتار می پذیرد و قادر است مقررات، آداب ، رسوم، معیارهای اخلاقی واجتماعی و...... ... را رعایت کند و در جهت انجام وظایف خود تلاش کند.(ساعتچی،1377).
تعریف عملیاتی: مفهومی است که توسط پرسشنامه مسئولیت پذیری نعمتی (1378) که شامل 50 سوال است ، سنجیده شده است.
[1] -Goldenberg and Goldenberg
[2] - Popko
[3] - Santrok
[4] -Wong،Wiest and Cusick
[5] -hall
[6] -Riesch،chanchong،jackson
[7] -Porochasca
[8] -stranberg
[9]-Hocker and Wilmot
[10] -Sharf
[11] -Ham
[12] -Santrok
[13] -Bales
[14]- Barrett
[15]- Adams
[16] -Couls
[17]-Skowron and dendy
[18] -Jenkins،Buboltz،Schwartz and Johanson
[19] Skowron and Smith


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رابطه خود متمایز سازی مادران


تعارض والد فرزندی


مسئولیت پذیری


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح توجیهی تولید پوشاک ضد آتش

تحقیق درباره موقعيت نفت و گاز كشور در بازارهاي

تحقیق درمورد سلسله افشاريه

تصمیم گیری در شرایط ریسک

دانلود پاورپوینت آشنايى با تاريخ تمدن اسلامى

پرورش ماهي قزل‌آلا

مقاله درباره فیبر نوری

موکت

تحقیق درباره عظمت غدير

کار تحقیقی جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به