دانلود رایگان


واکاوی ظهور و افول گفتمان های سیاسی ایران از - دانلود رایگاندانلود رایگان این پژوهش در پی ریشه یابی و واکاوی تحولات گفتمانی، از باب ظهور و چرایی افول گفتمان های مسلط سیاسی، در پهنه حیات سیاسی و اجتماعی ایران بوده است

دانلود رایگان
واکاوی ظهور و افول گفتمان های سیاسی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی...
چکیده: این پژوهش در پی ریشه یابی و واکاوی تحولات گفتمانی، از باب ظهور و چرایی افول گفتمان های مسلط سیاسی، در پهنه حیات سیاسی و اجتماعی ایران بوده است.بر این پایه دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، پایه ای ترین زمینه برای جابجایی در گفتمان مسلط و چیره در هر دوره بوده است.پژوهش پیش رو، برای واکاوی و اثبات فرضیه خویش، از تحلیل گفتمان به ویژه خوانش لاکلا و موف، به دلیل دارا بودن قابلیت تحلیل موضوعات کلان اجتماعی بهره می جوید. و این فرصت ویژه ای را برای تبیین چرایی چیرگی و افول گفتمان ها به طور نظام مند و هدفمند در حوزه مطالعات جامعه شناسی سیاسی فراهم آورده است. این نوشتار در چارچوب چهار گفتار به ارائه مطالب خویش پرداخته است.در گفتار نخست، مبانی و چارچوب نظری خویش را بیان داشته ایم. در گفتار دوم در باب ظهور گفتمان مشروطه و چیرگی گفتار روشنفکران غیرمذهبی تحت عنوان گفتمان غیردینی تجددگرا مورد واکاوی قرار داده ایم. در گفتار سوم نیز در باب هژمون یابی گفتمان رضاشاه پهلوی تحت عنوان ناسیونالیسم تجددخواه آمرانه و چرایی تئوریزه کردن آن توسط روشنفکران و نخبگان جامعه و در نهایت افول آن در بین مردم، علما و روشنفکران پرداخته ایم. در گفتار چهارم در باب گفتمان پهلوی در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی تحت عنوان شبه مدرنیسم و گفتمان های معارض با گفتمان حاکم مورد نقد و باز کنکاش صورت داده ایم.
فصل اول
پیش گفتار
1-)شرح و بیان مسئله:
ایران، انقلاب اسلامی و ایده جمهوری اسلامی مطرح شده در دل آن ، به عنوان یک ابرگفتمان ، زمینه ساز تحولی بنیادین در گفتمان سیاسی حاکم در ایران گردید،به گونه ی که این پدیده یک شکاف عمیق در قبل و بعد از خود ایجاد نموده است.
اما این شکاف و گسست ایجاد شده به معنای فراموشی گفتمان های گذشته و ارکان و مولفه های ان نگشته است.گفتمان انقلاب اسلامی ،از طریق دگرسازی ،حاشیه رانی و ایجاد یک هویت و گفتمان جدید در برابر گفتمان و به بیان صحیح تر در برابر گفتمان های پیشین ،شکل و حیات یافته است.
کشور ایران در طی حیات خویش،دستخوش دگرگونی و به صحنه آمدن گفتمان ها و مجموعه های معنایی گوناگون بوده است.اما در طی یکصد سال گذشته ، پس از وقوع انقلاب مشروطه ،این مجموعه به صورت شتاب امیز و در فاصله زمانی کم ،در پهنه سیاست و اجتماع ایران ،نمود و تجلی یافته است.
ایرانیان در مشروطه به دنبال محکمه ی برای عدالتخواهی بودند که فرجام ان به تشکیل مجلس و قانون اساسی منتهی گشت.اما این پایان راه نبود ، ترور ، خشونت ، قحطی و در نهایت ناامنی نیز حاصل این دگرگونی شگرف بود.
برای پایان دادن به این ناامنی و ایجاد سدی برای جلوگیری از تجاوز خارجی و سرکوب شورش ها و جنبش ها نیاز به ایجاد دولت مقتدر مرکزی شد و با کودتای سوم اسفند 1299 و حضور چکمه پوشی در صحنه سیاست و به دست گرفتن قدرت ،این خواسته اجابت شد. اما بازهم پایانی بر امال و ارزوهای مردم، روحانیون و روشنفکران نبود. استبداد، دیکتاتوری و خفقان بازهم باعث تحول خواهی و دگرخواهی گشت.
حضور گفتمان های خرد و کلان طی زمامداری محمدرضا پهلوی و ضدیت با گفتمان حاکم ، همگی از خواست ها و نیازهای جامعه رنگارنگ ایران نشأت می گرفت.
گفتمانی که در سال 1357 پیروز گشت و خرده گفتمان های دیگر را به حاشیه راند، گفتمان اسلامگرا بود.
با توجه به موارد بیان شده ، دغدغه و مسئله اصلی ما در این پژوهش ان است که در فرایند شکل گیری گفتمان ها، ارکان و مولفه های ان را باز نماییم و به چرایی به قدرت رسیدن و سپس به حاشیه رانده شدن ان گفتمان بپردازیم.چرا که هر گفتمان از دل گفتمان پیشین سربراورده است لذا شناخت گفتمان های گذشته در شناخت گفتمان های امروزین تاثیر و تاثر دارد.
2-)پرسش اصلی :
پرسش محوری این پژوهش به سرچشمه و خاستگاه دگرگونی ها و جابه جایی های گفتمانی در پهنه سیاسی ایران معاصر از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی باز می گردد، بر پایه این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که :
دلیل اصلی و چرایی ظهور ، جابه جایی و در نهایت افول گفتمان های مسلط سیاسی در ایران معاصرطی برهه ی زمانی انقلاب مشروطه (1285) تا انقلاب اسلامی (1357) چیست؟
پرسش های فرعی :
الف) گفتمان های سیاسی گوناگون از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی چه گفتمان های بوده اند؟
ب) بن مایه های گفتمان های حاکم چه بوده است ؟
ج) ایا ناکارامدی در گفتمانهای پیشین ، زمینه ساز برامدن گفتمان جدید شده است؟
3-)فرضیه اصلی :
تحولات سیاسی و اجتماعی زمینه ساز اصلی تحول و جابه جایی گفتمان های مسلط سیاسی می باشد.
فرضیه های فرعی :
الف) بروز ناکارآمدی در هر گفتمان مسلط، زمینه ساز برآمدن گفتمان پس از خود شده است.
ب) بن مایه های گفتمان های گوناگون عبارتند از آزادی ، عدالت و نوسازی.
4-)سوابق و ادبیات موضوع :
مطالعاتی که مرتبط با این پژوهش صورت پذیرفته است چه در قالب تحلیل گفتمانی و چه غیر از ان را در ذیل به طور مختصر شرح می دهیم :
الف- کتاب ایران بین دو انقلاب :
تاریخ ایران از سالهای مشروطه به این طرف سیری متمایز از هزاره های پیش از آن را در بر می گیرد. روشنفکران دینی پا به عرصه وجود می گذارند، روحانیون در امور سیاسی وارد می شوند و دولت های بیگانه هم که از دوره قاجار، ایران را محل تاخت و تاز خود قرار داده اند، در این دوره رقابت نفس گیری را دنبال می کنند.
ایران بین دو انقلاب گزارش کاملی از فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران است. ظهور گرایشات کمونیستی در قالب حزب توده، سلطنت طلبان حامی شاه، طیف روشنفکران منتقد، روحانیون ذی نفوذ در بین مردم، روی کار آمدن دولت های مختلف با حمایت طیف های مختلف، وضعیت اقتصادی مردم، مشکلات اجتماعی توده ها و مبارزات سیاسی گروه ها، همه و همه، خواندن سیر تحولات این دوره تاریخی را جذاب تر می کند.
یرواند ابراهامیان استاد دانشگاه های پرینستون و آکسفورد و نویسنده ی ایرانی الاصل است.
ابراهامیان در این کتاب به تحلیل تأثیرات متقابل سازمانهای سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سده ی نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی 1357 می پردازد.
نیروهای اجتماعی را به گروه های قومی و طبقات اجتماعی تقسیم می کند و با توجه به دستاوردهای جامعه شناسان تأثیرات نظام های سیاسی بر نظام های اجتماعی را بررسی می کند.
ابراهامیان کارش را با تبیین ساختار اجتماعی و سیاسی دوره قاجار و علل پیامدهای انقلاب مشروطیت آغاز می کند، بررسی دوره ی رضا شاه و سقوط او و سالهای بحرانی شهریور 20 تا مرداد 1332، ادامه می دهد و بر این دوره به ویژه تأثیر و تأثرهای نیروهای سیاسی تأکید می کند.
سال های پس از کودتا را تا آستانه ی انقلاب اسلامی به انگیزه ی ریشه یابی علل وقوع انقلاب و نیروهای مؤثر در آن از نظر می گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعی مؤثر این دوره را تجزیه و تحلیل می کند و این گونه نتیجه می گیرد که علت وقوع انقلاب توسعه ی ناهمگونی بود که رژیم محمدرضا شاه، خواه ناخواه، در پیش گرفته بود.
ابراهامیان با بررسی نقش مهم اسلام و نیز نقش تعیین کننده ی شخص امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب بررسی اش را به پایان می برد.
ب- کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران :
این کتاب به قلم علی دارابی و توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی در سال 1388 انتشار یافت. این کتاب به بررسی جریان های سیاسی از سال1320 تا 1382 شمسی می پردازد که در نوع خویش از جامع ترین آثار در حوزه جریان شناسی سیاسی در ایران است، که البته بیشتر حجم کتاب معطوف به دوران پس از انقلاب است.
براساس تحلیل های کتاب در تاریخ سیاسی معاصر ایران و در قیاس با جریانات سیاسی هم چون ملی گرا، مارکسیستی، التقاطی و سلطنت طلب، این جریان اسلام گرا است که بزرگترین و اصیل ترین جریان سیاسی کشور محسوب می شود.
روش مورد استفاده دارابی در این اثر تحلیل مسائل بر اساس نظریات شکاف های اجتماعی است. تلاش نویسنده در این اثر آن بوده است که رخدادها و تحولات سیاسی را با نگاه به سیر تکوین و تکامل جریان سیاسی همراه سازد
ج- کتاب ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب :
این کتاب به نویسندگی علیرضا ازغندی و توسط انتشارات قومس در سال 1379 در تهران انتشار یافت.
موضوع اصلی کتاب حاضر، بررسی کمی و کیفی منشا اجتماعی, صفات, ویژگی ها و نقش و تأثیر گروه نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران است که حد فاصل دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را در بر می گیرد.
نگارنده در این اثر از عقاید متقدمان مکتب نخبه گرایی مانند موسکا و دوپاره تو بهره برده است. نویسنده معتقد است که حکومت در ایران معاصر، مشروعیت خود را از قدرتمندی گروهی, یعنی گروه نخبه تامین می کند .وی نوشتار حاضر را تلاشی برای آزمون دو فرضیه می داند1 ـ تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران در صد سال اخیر تحت الشعاع منافع گروهی که در این کتاب به نام نخبگان نامیده می شوند، قرار داشته است و در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه، نخبگان سیاسی و در راس آنها شخص شاه در تعیین پویش توسعه کشور تصمیم گیرنده نهایی هستند2 ـ این گروه نخبه چه در امر تربیت و تشکل سازمانی و چه در زمینه تصمیم گیری و چگونگی اعمال قدرت متقابلا متاثر از قدرت سازمان یافته نخبگان برون جامعه ای بوده است. کتاب در 9فصل نظام یافته است :فصل اول حاوی تعریف مفاهیم است. در فصل دوم از دیدگاه ها و نظریات مختلف درباره گروه نخبه ـ با تاکید بر دیدگاه های موسکا و پاره تو ـ بحث شده است. موضوع فصل سوم, شناخت و تبیین رابطه طبقات اجتماعی با نظام سیاسی است. در فصل چهارم تلاش شده گروه های رسمی و غیر رسمی اجتماعی در ایران معرفی شوند. در فصل های پنجم و ششم شکل گیری گروه نخبه سیاسی در دو حوزه مجریه و مقننه ایران در عصر قاجار و پهلوی بررسی می شوند. فصل هفتم به شناسایی کانون های جذب و تربیت نخبگان اختصاص دارد. در فصل هشتم خصوصیات و خلقیات گروه نخبه تشریح شده است. فصل نهم نتیجه گیری کتاب است که با عنوان ارزیابی نهایی ـ رویارویی نخبگان سیاسی و جامعه به چاپ رسیده است.
د- کتاب اسلام سياسی در ايران :
اين کتاب به قلم دکتر سيد محمدعلی حسينی زاده و توسط انتشارات دانشگاه مفيد قم در سال 1386 به چاپ رسيد. حسينی زاده با کسب ديدگاه گفتمانی سير پژوهشی خود را در اين کتاب طی می کند. اسلام سياسی از نظر او به دسته ایاز جريانات اسلامی اطلاق می شود که خواهان به دست گيری قدرت و شکل دهی به جامعه هستند.
گفتمان اسلام سياسی از نظر حسينی زاده دو رقيب عمده دارد. يکی فقه سنتی و ديگری سکولارها که اسلام سياسی در نهايت آنها را کنار می نهد. حسينی زاده برای پيدايی اسلام سياسی کار خويش را از دوران مشروطه آغاز می نمايد و با دوران اصلاحات در جمهوری اسلامی کار خود را به پايان می رساند. نويسنده در فصول مختلف کتاب با دنبال کردن سير تکوين و تکامل اسلام سياسی به دنبال آن است تا علل شکل گيری و تداوم اسلام سياسی را در ايران مشخص سازد. کتاب با مبنا قراردادن گفتمان اسلام سياسی به بررسی کلی گفتمان های رقيب آن نيز می پردازد و منازعات گفتمانی آنها را با عناصر گفتمان اسلام سياسی مورد بررسی قرار می دهد.
از نظر او تا سال 1368 و رحلت امام خمينی گفتمان اسلام سياسی توانسته بود تمام رقيبان خويش را از صحنه بيرون راند، اما از اين زمان به بعد، اسلام سياسی از درون شروع به دگرسازی کرده و گفتمان اصلاح طلب حاصل اين منازعه درون گفتمانی بود.
حسينی زاده در پايان کتاب نتيجه می گيرد که اسلام سياسی در ايران هنوز چالش بنيادی پيش رو ندارد و رقيبان قدرتمندی را روبروی خود ندارد.
ه- کتاب گفتمان هويت و انقلاب اسلامی ايران :
اين کتاب به تاليف علی اشرف نظری و بهاره سازمند و توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی ايران در سال 1387 به چاپ رسيد. مولفان کتاب بر اين باورند که انقلاب اسلامی ايران توانست با بهره گيری از نظام معنايي و انديشه ای بديع و عميق يعنی توسل به آموزه های اصيل دينی خود هويتی نوين و تحول ساز ايجاد کند. مساله اصلی در اين کتاب آن است که به رغم وجود تنوعات هويتی موجود در جامعه پيش از انقلاب و ورود جريان های فکری ايدئولوژی بيگانه چگونه اسلام شيعی توانست به عنوان منبع معنا بخش و به مرجع يگانه هويت دهی مبدل شود و طی فرايند هويت سازی انسجام و از دست رفته ناشی از بحران هويت را به جامعه برگرداند.
کتاب حاضر نخست مفهوم هويت را از منظر روش تحليل گفتمان تبيين و سپس گفتمان های هويتی جامعه سياسی ايران را در سال های1320 تا 1357 را بررسی می کند و در ادامه به بحث درباره چگونگی مرکزيت يافتن گفتمان اسلامی – شيعی در انقلاب اسلامی می پردازد و در پايان فرايند هويت سازی پس از انقلاب را بررسی می کند.
5-)متغیرها:
الف- متغیر مستقل: عاملان سیاسی ، حاشیه رانی و تحول در عرصه های اجتماعی و سیاسی
ب- متغیر وابسته: تحول در گفتمانهای مسلط در پهنه سیاسی ایران معاصر
6-) چارچوب نظری :
چارچوب نظری که پژوهش پیش رو در چارچوب آن به دنبال آزمون فرضیه خویش می باشد، نظریه تحلیل گفتمان، به ویژه خوانشی است که ارنستو لاکلا و شنتال موف از آن ارائه می دهند.
7-) هدف پژوهش :
این پژوهش در پی به دست آوردن شناخت بیشتر و بهتر در حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران، رابطه دولت و جامعه و سیاست، و نیز نشان دادن ارتباط و چگونگی اثرگزاری تحولات اجتماعی و سیاسی بر جابه جایی های گفتمان های مسلط سیاسی، در پهنه حیات سیاسی ایران معاصر، به عنوان مهم ترین عوامل اثربخشی در این فرآیند جای گزینی می باشد. در واقع به دنبال بازنمایی چگونه سربرآوردن و فرو افتادن گفتمان های حاکم می باشیم.
8-) اهداف فرعی :
- بررسی کیفیت و چگونگی تثبیت نشانه ها و ایده های اساسی گفتمان حاکم
- بررسی کیفیت و چگونگی سرشت و بن مایه گفتمان های گوناگون
9-) روش پژوهش :
روش استفاده شده در این پژوهش، تحلیل گفتمان است و گرداوری داده ها به شیوه کتابخانه ی و اسنادی می باشد که شامل بررسی کتاب ها، مجلات، مقالات و منابع اینترنتی می باشد .
در این روش سه فرآیند برای رسیدن به کمال مطلوب پشت سر گذاشته شده است.
فرآیند اول، شامل گرداوری مطالب با استفاده از کتاب ها، مقالات، مجلات و اسناد می باشد. در واقع داده های خام گرداوری می شود.
فرآیند دوم، به دسته بندی مطالب گرداوری شده به روش فیش برداری است که مطالب مورد نیاز و مرتبط با پژوهش از سایر اطلاعات جدا می گردد.
فرایند سوم، عملیاتی شدن پژوهش است که در آن با توجه به داده های خام گرداوری شده و دانش پژوهشگر به تحلیل مطالب پرداخته و درستی یا نادرستی فرضیه را به ازمون می گذاریم.
10-) ساماندهی پژوهش:
پژوهش پیش رو در چارچوب چهار گفتار و یک جمع بندی کلی سامان یافته است.
در گفتار نخست، در کنار واکاوی نظریه گفتمانی لاکلا و موف، و بیان کلیات و ارائه ارکان آن، به تشریح نظریه گفتمان پرداخته ایم.
در گفتار دوم، شناسایی گفتمان حاکم و ارکان و مولفه های ان و به دنبال ان ارائه گفتمان های حاشیه ی در انقلاب مشروطه و چگونگی هژمون یابی و سپس به حاشیه رانده شدن گفتمان تجددخواه غیردینی می پردازیم.
در گفتار سوم، به هژمون یابی گفتمان پهلوی و نشانه های ان تحت عنوان ناسیونالیسم تجددخواه آمرانه و چرایی قدرت یابی و افول آن می پردازیم.
و در گفتار چهارم، به بررسی کیفیت ارکان گفتمان محمدرضا پهلوی تحت عنوان شبه نوگرایانه پرداخته و در کنار آن به بازاندیشی و ارائه گفتمان های رقیب و گفتمان های که در نهان آن ها ضدیت با گفتمان پهلوی حاکم است می پردازیم.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
واکاوی ظهور و افول


گفتمان های سیاسی ایران


از مشروطه تا انقلاب اسلامی


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آناتومي شكم

نقد شعر To Althea, from Prison by Richard Lovelace

علل بزهکاری

ساخت فرم تماس با ما در اندروید

مشکلات روش های آموزش ریاضی و راهکارهایی برای

ارائه مدل چند هدفه انتخاب تامین کنندگان در

نقش ریاضیات در مسئله یابی فرایند مدیریت روابط

دانلود پروژه معماری جهان اسلام دوره سلجوغی

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم

شیپ فایل ایستگاه های باران سنجی استان اصفهان