دانلود رایگان


بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال - دانلود رایگاندانلود رایگان مهمترين وظيفه يک سيستم قدرت تامين برق موردنياز مشترکين با حداقل قيمت و سطح قابل قبولي از قابليت اطمينان مي­باشد . بنابراين مطالعات قابليت اطمينان درسيستم ه

دانلود رایگان
بررسی تاثیرصاعقه بر قابلیت اطمینان خطوط انتقال نیرو.... - مدل سازی میله ها یا الکترود های عمودی برای سیستم زمین98
4-12- شماتیک و نتایج حاصل از برخورد صاعقه با فازA واضافه ولتاژ ایجاد شده در طول کابل GIL با یک برقگیر در ابتدای کابل................................................................................................................107
جدول1-1 . مشخصه های صاعقه شامل مشخصه های پیشرونده مرحله ای،مسیربرگشتی وشاخه پیشرونده تیری شکل7
جدول1- 2. متوسط مقاومت زمين در مناطق مختلف برحسب اهم متر11
جدول1- 3 . مشخصات اصلی اضافه ولتاژهای مهم سیستم قدرت (طبق استاندارد 71IEC)12
جدول2- 1 .مقادیر بیشینه پیشنهادی برای امپدانس پای دکل49
جدول3- 1 .مقدار پارامترهای شکل موج های مختلف صاعقه53
جدول3- 2 .امپدانس موج دکل برای مدل خط انتقال تکفاز عمودی بدون تلفات55
جدول3- 3 . امپدانس موجی دکل چند سیمه57
جدول3- 4 . امپدانس موجی و ضریب میرایی بر طبق مدل چند طبقه دکل59
جدول3- 5 . مقاومت میرایی و kiبر طبق مدل بابا وایشی59
جدول3- 6 . مقاومت و اندوکتانس میرایی برای مدل چند طبقه دکل60
جدول3- 7 .مدل های وابسته به جریان مقاومت زمین دکل61
جدول3- 8. مدل انتشار پیش رونده62
جدول3- 9 .مقادیر مشخصه ولت آمپر صاعقه گیر خط DC65
جدول4- 1 . مشخصات موج اصلی و برگشتی صاعقه78
جدول4- 2 .مشخصات دو نوع میله در دو نوع خاک با مدل سازی RLC98
جدول4- 3 . محاسبه پارامترهای RLC برای حالت قسمت بندی شده به طول یک متر102
شکل1- 1. تقسیم بار های الکتریکی مثبت و منفی3
شکل1- 2.شماتیک اصابت یک صاعقه به زمین (با استفاده از دوربین ذکر شده) ،زمان از چپ به راست افزایش می یابد6
شکل1- 3.شکل موج صاعقه باجریان ضربهµs 2/88
شکل1- 4.توزیع آماری صاعقه دریکی ازمناطق تایلند9
شکل1- 5.دامنه و زمان استمرار انواع اضافه ولتاژها در یک سیستم با حفاظت کامل13
شکل1- 6.(الف)شکل موج جریان و (ب)شکل موج ولتاژ صاعقه استاندارد(نوسی و همکاران،1999)15
شکل1- 7.صاعقه با پلاریته منفی و با جهت از زمین به طرف ابر(توماس،2000)17
شکل1- 8 .توزیع تجمعی دامنه جریان صاعقه 1-اقتباس از مقاله AIEE، 2- اقتباس از مقاله اندرسون18
شکل1- 9.توزیع تجمعی پیشانی امواج صاعقه18
شکل1- 10. اضافه ولتاژ ناشی از وقوع فرورزونانس در یک ترانسفورماتور پنج ستونه22
شکل2- 1. اصابت صاعقه بریک فازخط انتقاال27
شکل 2- 2. برخورد صاعقه به سر دکل28
شکل 2- 3. پدیده جرقه برگشتی28
شکل 2- 4 .برخورد صاعقه به سیم گارد29
شکل2- 5. منحنی ایزوکرونیک.( اکونومو و همکاران)30
شکل2- 6.بازتاب موج صاعقه از سمت زمین.(ویسکارو،2005)32
شکل 2- 7. ترکیب اضافه ولتاژ صاعقه در نوک دکل(ویسکارو،2006)33
شکل 2- 8. .تغييرات مقاومت موجي نسبت به مقاومت در فركانس قدرت34
شکل 2- 9 .پدیده شکست یک فاصله هوایی سوزن_ سوزن ، آغاز کرونا (a)، شکل گیری یک نوار باریک (b)، انتشار پیش رونده (c)، شکست (d) (میکروپولوس و همکاران،2010)37
شکل 2- 10. منحنی های تخمین جریان بحرانی ضربه در دکل بر حسب تعداد عایق های آویز استاندارد (146*254) بر حسب میلیمتر42
شکل2- 11. منحنی های تخمین جریان بحرانی ضربه در نیمه راه43
شکل 2- 12.منحنی های تنظیم تعداد عایق ها در شکل (2-10) هنگامی که ارتفاع و فاصله مین هادی ها نسبت به مقدار مرجع متفاوت است44
شکل3- 1. مدل محاسباتی تخلیه صاعقه52
شکل3- 2. مدل های مختلف دکل54
شکل3- 3 .نمونه دکل دو مداره (a): 150 کیلو ولت و (b):400 کیلو ولت ، طول زنجیره مقره به ترتیب 86/1و 62/3متر55
شکل3- 4. مدل جرقه زنجیره مقره63
شکل 3- 5.مدل­های یک میله زمین عمودی، a)موقعیت فیزیکی، b) مدل فرکانس پایین، c) مدل فرکانس بالا باRLC فشرده، d) مدل فرکانس بالا با پارامترهای توزیع شده ...............................................................................................65
شکل 4- 1.ساختار سیستم مورد بررسی.. 68
شکل4- 2. دو نوع دکل مورد بررسی در سیستم نمونه.. 70
شکل4- 3. مدل مداری برای حالت مدلسازی دکل با یک خط تنها.. 70
شکل4- 4. انواع مختلف روشهای محاسبه امپدانس موجی.. 71
:شکل4-5. مدل سازی دکل به صورت چند سطحی.. 72
شکل4- 6.محاسبه مقادیر req, z. 72
شکل4- 7. مدل مداری و پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی دکل1بر اساس دو مدل اقتباس از کتاب مارتینز............74
شکل4-8.مدل و پارامترهای مورد نیاز برای مدل سازی دکل 2در دو حالت کلی مدل سازی. 75
شکل4- 9. شکل استاندار یک موج صاعقه.. 76
شکل4- 10.چهار حالت برخورد صاعقه با زمین(رشیدی و همکاران،2001).. 77
شکل4- 11. a) موج اصلی و برگشتی صاعقه، b)مشتق موج اصلی و برگشتی صاعقه(رشیدی و همکاران ،2001).78
شکل 4- 12. شماتیکی از شبیه سازی اصابت همزمان موج اصلی و برگشتی صاعقه به دکل T179
شکل4- 13.اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه با دکل T1 بر روی تمام دکل ها a) موج اصلی، b)موج برگشتی80
شکل4- 14.اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه با دکل T1 بر روی تمام دکل ها a) اصابت موج اصلی و برگشتی به طور همزمان، b)موج برگشتی 5میکروثانیه بعد از موج اصلی، c) موج برگشتی 10میکروثانیه بعد از موج اصلی 82
شکل 4- 15. مقایسه اضافه ولتاژ موج اصلی و برگشتی بر روی دکل T1. 82
شکل 4- 16. مقایسه اضافه ولتاژ ناشی از اصابت همزمان دو موج به صورت همزمان، با 5 میکروثانیه اختلاف و 10 میکروثانیه اختلاف.. 82
شکل 4- 17.مقایسه اضافه ولتاژ ناشی از اصابت موج اصلی، موج برگشتی و به صورت همزمان با 5 میکروثانیه اختلاف.. 83
شکل 4- 18.اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه با دکل T1 بر روی فاز A تمام دکلها a)موج اصلی b) موج برگشتی84
شکل4- 19.اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه با دکل T1 بر روی فازA تمام دکل ها a) اصابت موج اصلی و برگشتی به طور همزمان، b)موج برگشتی 5میکروثانیه بعد از موج اصلی، c) موج برگشتی 10میکروثانیه بعد از موج اصلی85
شکل4- 20.مقایسه اضافه ولتاژ موج اصلی و برگشتی بر روی فازA در دکل T186
شکل4- 21.مقایسه اضافه ولتاژ حاصل از اصابت همزمان موج اصلی و برگشتی بر روی فازA در دکل T186
شکل4- 22. مقایسه اضافه ولتاژ حاصل از اصابت موج اصلی، برگشتی و همزمان بر روی فازA در دکل T186
شکل4- 23. اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه با فازA در دکل T1 بر روی فاز A تمام دکلها a)موج اصلی،87
شکل4- 24.اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه با فازA در دکل T1 بر روی فاز A تمام دکلها a)موج اصلی و برگشتی با هم با 5میکروثانیه اختلاف، b) موج اصلی و برگشتی با هم با 10میکروثانیه اختلاف88
شکل4- 25. مقایسه اضافه ولتاژ موج اصلی و برگشتی بر روی فازA در دکل T1 در هنگام اصابت صاعقه به فاز A89
شکل4- 26.اضافه ولتاژ موج اصلی و برگشتی به طور همزمان بر روی فازA در دکل T1 در هنگام اصابت صاعقه به فاز A.. 89
شکل4- 27. اضافه ولتاژ موج اصلی، برگشتی، و به طور همزمان با 5 میکروثانیه اختلاف بر روی فازA در دکل T1 در هنگام اصابت صاعقه به فاز A.. 89
شکل4- 28.اضافه ولتاژ بر روی دکلها حاصل از برخورد صاعقه با فازA در دکل T1، a)موج اصلی، b) موج برگشتی90
شکل4- 29.اضافه ولتاژ بر روی دکلهای مختلف حاصل از برخورد صاعقه با فازA در دکل T1، a) اصابت موج اصلی و برگشتی با هم با 5 میکروثانیه اختلاف، b) اصابت موج اصلی و برگشتی با هم با 10 میکروثانیه اختلاف91
شکل4- 30.اضافه ولتاژ بر روی دکل T1 حاصل از اصابت موج اصلی و برگشتی با فاز A92
شکل4- 31.اضافه ولتاژ بر روی دکل T1 حاصل از اصابت همزمان موج اصلی و برگشتی با فاز A با اختلاف زمانی29
شکل4- 32.اضافه ولتاژ بر روی دکل T1 حاصل از اصابت موج اصلی، برگشتی و همزمان هر دو موج با فاز A92
شکل4- 33.اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد صاعقه با دکل T1 برای مقاومت های مختلف پای زمین93
شکل4- 34. اضافه ولتاژ ناشی از جرقه برگشتی بر روی فاز A برای مقاومت های پای زمین مختلف94
شکل4- 35.ساختار داخلی دکل تک مداره.. 95
شکل4- 36. ساختار داخلی دکل دو مداره.. 96
شکل4- 37.اضافه ولتاژ ناشی از برخورد صاعقه با دکل T1 بر روی خود دکل و 3فاز برای دو نوع دکل تک مدا ره و دومداره.. 97
شکل4- 38. مقایسه ای از اصابت موج اصلی و برگشتی صاعقه به دکل، بین دکل تک مداره و دکل دو مداره................97
شکل4- 39. اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج اصلی صاعقه در حالت های مختلف با مدل سازی R 99
شکل4- 40.اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج برگشتی صاعقه در حالت های مختلف با مدل سازی R99
شکل4- 41.اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج اصلی صاعقه در حالت های مختلف با مدل سازی RLC100
شکل4- 42.اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج برگشتی صاعقه در حالت های مختلف با مدل سازی RLC100
شکل4- 43. شماتیکی از شبیه سازی میله های زمین به صورت چندین RLC.. 101
شکل4- 44.اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج اصلی صاعقه در حالتهای مختلف با مدل سازی یک RLC به ازای هر یک متر طول میله.. 102
شکل4- 45. اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج برگشتی صاعقه در حالتهای مختلف با مدل سازی یک RLC به ازای هر یک متر طول میله a) شکل کامل، b) شکل زوم شده در 5/2 میکروثانیه اول103
شکل4- 46. اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج اصلی صاعقه در حالتهای مختلف مدل سازی a) شکل 10 میکروثانیه اول، b) شکل زوم شده در 20 میکروثانیه بعدی.. 104
شکل4- 47. اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج برگشتی صاعقه در حالتهای مختلف مدل سازی a) شکل 10 میکروثانیه اول، b) شکل زوم شده در 20 میکروثانیه بعدی.. 105
شکل4- 48.اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج اصلی صاعقه در حالتهای مختلف مدل سازی106
شکل4- 49. اضافه ولتاژ بر روی دکل ناشی از برخورد موج برگشتی صاعقه در حالتهای مختلف مدل سازی106
شکل4- 50. شماتیکی از شبیه سازی حضور یک برقگیر در ابتدای کابل.. 107
شکل4- 51 .اضافه ولتاژ در طول کابل GIL با یک برقگیر a)نتایج شبیه سازی، b) نتایج مقاله مرجع108
شکل4- 52. شماتیکی از شبیه سازی وجود دو برقگیردر ابتدا و انتهای کابل109
شکل4- 53. اضافه ولتاژ در طول کابل GIL با دو برقگیر a)نتایج شبیه سازی، b) نتایج مقاله مرجع110
چکیده )با استفاده از نرم افزار EMTP RV پرداخته شده است.در این پایان نامه مطالعه جامعی برای بررسی مسائل مختلف در خصوص اضافه ولتاژهای صاعقه انجام گرفته است از جمله :موج اصلی و برگشتی صاعقه ، عملکرد خطوط هوایی و خط با عایق گازی در اثر موج های صاعقه ، برسی اضافه ولتاژهای صاعقه ناشی از برخورد صاعقه به دکل یا سیم زمین و برخورد مستقیم صاعقه به سیم های فاز ، تاثیر ساختار و ابعاد دکل در ایجاد این اضافه ولتاژها ،طراحی سیستم زمین دکل ها و تکنیک های مدل سازی آن،ویژگی های خاک و تاثیر نصب برقگیرها درمکان های مختلف،در نهایت با معرفی و تعیین پارامترهای موثر در ایجاد اضافه ولتاژها ، استراتژی های کمک کننده ای معرفی شده است.
واژگان کلیدی :EMTP RV ، اضافه ولتاژ صاعقه ، قابلیت اطمینان، جرقه برگشتی ، برقگیر ،خطوط هوایی و خط با عایق گازی
فصل اول
مقدمه 1 -2- فیزیک صاعقه و خصوصیات تخلیه جوی الکتریکی 1-3 -شاخه های پیشرونده مرحله ای صاعقه (stepped leader) 1-3-1-مسیر برگشتی (Return stroke) جدول (1- 1):مشخصههایصاعقهشاملمشخصههایپیشروندهمرحلهای،مسیربرگشتیوشاخهپیشروندهتیریشکل
5
5
6
6
6
6
7
7
7
>80
-2
1-3-3- تخلیه بین ابر (Intra cloud discharge) 1-3-4- تخلیه ای که بار مثبت را به زمین می آورد. 1-3-5-تخلیه ای با جریان پیشرونده به سوی بالا 1-4-جريان ناشي از اصابت صاعقه

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بررسی تاثیرصاعقه


قابلیت اطمینان


خطوط انتقال نیرو


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره ارشمیدس

تاًثيرات تقويت تراكمي بر روي استحكام برشي تيرهاي

ساختمان ترانسفورماتور

تحقیق درباره XM8اسلحه انفرادی

پاورپوینت quot;پوریسم quot;

دانلود مقاله سیمولینک کنترل خطی در متلب

دانلود پاورپوینت عایق های حرارتی

تحقیق درباره مولوی و شمس تبريزي

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر خشونت مردان علیه

دانلود کارگاه خیانت زناشویی