دانلود رایگان


دانلود رساله طراحی معماری فرودگاه - دانلود رایگاندانلود رایگان رساله پایان نامه طراحی معماری فرودگاه به صورت کامل و قابل ویرایش در قالب فایل ورد

دانلود رایگان
دانلود رساله طراحی معماری فرودگاهچکیده
فرودگاه يكي از انگشت شمار بناهايي است كه سر تا پا مدرن است . فرودگاه و ساختمان اصلي آن ، يعني پايانه مسافري فاقد هر گونه بيشينه اي است . پايانه مسافري معمولا عبارت بود از ساختماني بزرگ و چهار گوش ، بعضاً با سيستم جاده اي دو سطحي در قسمت زميني و يك تراس زميني پر زرق و برق كه مستقيماً به قسمت هوايي دسترسي و اشراف داشته ، برج كنترل ساختماني مجزا بود مشرف به باندهاي پرواز و سكوها. ساختمانهاي جنبي و پشتيباني عبارت بودند از آشيانه ها ،محوطه هاي سرويس هواپيما، توقفگاههاي خودرو، هتلها و ساختمانهاي اداري براي خطوط هوايي و با متصديان و مسئولين فرودگاه در هر حال با خاتمه سده بيستم،فرودگاه آغازگر يكي از دگرگوني هايي بود كه بلوغ گونه اي از ساختمان را بشارت مي داد.
فرودگاه ديگر چيزي همانند ايستگاههاي بزرگ راه آهن به شمار نمي رود، كه يك طرفش خودروها و طرف ديگرش هواپيماها سرگرم فعاليت باشند، امروزه فرودگاه مجموعه اي پوياست،وجودي چند منظوره كه غناي فرهنگي و زندگي متنوع امروزي را منعكس مي كند، در نتيجه فرودگاه جديد مركز رشد منطقه اي است كه توجهي به كمربندهاي سبز و يا ارزشهاي سنتي جوامع همجوار خود ندارد .
بلوغ فرودگاهها همزمان است با تحول آنها به مراكز عمده اقتصادي. اكنون فرودگاههاي مدرن مراكز تجاري به شمار مي روند كه تقريباً مستقل از سفر هوايي عمل مي كنند .


چکیده 10
هدف از انتخاب پروژه 14
موقعیت جغرافیايی 16
موقعیت جغرافیايی استان مازندران 16
موقعیت جغرافیايی شهرنوشهر 17
تاريخچه 19
جاذبه های طبیعی 20
آثارتاريخی ومناطق ديدنی 21
بندرنوشهر 22
پوشش گیاهی 23
اقلیم: 25
الف(آب و هوای معتدل خزری 25
ب(آب و هوای معتدل كوهستانی 26
ج( آب و هوای سرد كوهستانی 26
باد: 29
يـخبندان 30
دما : 31
آلسان ترمینال حلقوی فرودگاه بن 36
فرودگاه بیلبائو ، سونديکا ، بیلانو اسپانیا 1991 38
فرودگاه مارسی 41
فرودگاه بین المللی کانسای 46
ترن 49
محاسبه حجم مسافر ساعت اوج 58
محاسبه حجم مستقبلین و مشايعین ساعت اوج 60
انواع پايانه های مسافری 63
عناصر پايانه های مسافری داخلی 65
سالن عمومی 67
محوطه بلیط و پذيرش توشه 68
تعداد پیشخوانها 69
كنترل های امنیتی 69
سالن ها و راهروهای مسافران خروجی 69
سالن مشترك مسافران خروجی 70
سالن دروازه خروجی 70
سالن های میهمانان عالیمقام دولتی4 و مسافران ويژه تجاری5 70
محوطه بار اندازی و مطالبه توشه 71
سالن عمومی ورودی 75
عناصر پايانه های مسافری بین المللی 76
بخش مسافران خروجی جلوخان 76
سالن عمومی خروجی 76
سالن كنترل بلیط و پذيرش توشه 77
محوطه كنترل گذرنامه و پلیط و بازرسی امنیتی 77
بخش مسافران ورودی 78
سالن ورودی 78
محوطه قرنطینه بهداشتی 78
تعداد محل كنترلهای بهداشتی 78
بازرسی گمرك 80
طبقه بندی فرودگاه ها 83
اصول اقتصادی 85
اصول انسانی 85
چهار مکتب فرودگاه7 87
مکتب اول 87
مکتب دوم 87
مکتب سوم 87
مکتب چهارم 87
طراحی سیستمهای مختلف فرودگاه ها 88
الف- فرودگاه های منفرد 88
ب- فرودگاه های پراكنده اقماری 90
طرح هندسی اجراء متشکله محوطه پرواز فرودگاه ها 42
مشخصات هواپیماها 43
وزن هواپیما 43
اندازه هواپیما 43
ظرفیت هواپیما 44
طول باند مورد لزوم برای هواپیما 45
بوئینگ 707 45
بوئینگ 727 46
بوئینگ 747 47
طبقه بندی هواپیماهای مسافربری در سیستم اف .ا.اF.A.A 50
طبقه بندی فرودگاه ها در سیستم ايکائو 50
طرز پارك هواپیما در گیت)3( 51
تعداد دربهای ارتباطی به هواپیما 56
آرايش محوطه پايانه 57
باند پرواز)14( 59
اجزاء متشکله باند 59
پروفیل طولی باند 62
- حداقل فاصله بین محورهای دو باند موازی 62
- باند پرواز منفرد A 63
باندهای پرواز موازی b,C 64
باندهای پرواز متقاطع d.e.f 64
باند پرواز g,h 65
مسافت بی مانع 65
- باند خزش 66
- عوامل موثر در طراحی باند خزش 66
- استانداردهای طرح هندسی 67
طول باند خزش 67
عرض منطقه ايمنی ) حريم باند خزش ( 68
- باندهای خزش كنار گذر و دور زدن 72
طرح هندسی هولدينگ اپرون 73
طرح هندسی اپرون 73
تسهیلات مورد نیاز در محوطه پايانه 79
- ملاحظات مرتبط با گازهای داغ اگزوز2 83
- حصارهای گاز برگردان22 84
علامت گذاری باندهای فرود و تاكسی ويها 88
علامت گذاری فرودگاهها 89
محل محوطه علائم 90
علامت گذاری هويت باند 91
علامت گذاری خط وسط تاكسی رو 93
مجموعه ترمینالها 93
دياگرام دو باند موازی به صورت ستون فقرانی 95
فضای مورد نیاز برای ترمینال 97
ايده های طراحی ترمینال 99
ترمینالهای نوع انتقالی ) ترانسپورتر( 103
ساختمان ترمینال 104
نحوه عملکرد 104
توسعه 105
كاربردهای ويژه 106
ترمینالهای نوع مدولهای به هم پیوسته23 106
- تجزيه و تحلیل اقتصادی طرح مدولهای به هم پیوسته 107
شناسايی و تحلیل الگوهای توزيع حركت در طبقات 109
- نتیجه گیری 6
تمركز و عدم تمركز در ترمینالها 9
- نتیجه گیری 13
نحوه پارك هواپیما در اپرون )با توجه به فرم پايانه ( 13
- دروازه هوايی 13
سیستم خطی 15
سیستم اپرون آزاد 20
سیستم ستاره ای 21
سیستم باسینگ35 25
فرودگاههای گسترده و غیر مركزی 25
فرودگاه لس انجلس 26
فرودگاههای مختلط 29
الف -راههای ارتباطی و ارتباطات زمینی 30
ب- فرايند جريان حركت مسافرين و چمدانها 31
پ – فضاهای تجمع و نگهداری مسافرين 31
ت- ارتباطات داخلی ترمینال و انتقال مسافرين به پايانه ها 32
ث – شركتهای هواپیمايی و عملیات پشتیبانی 32
فرايند جريان حركت مسافر و چمدانها 33
مسافت پیاده روی38 34
تفکیك ترافیکهای داخلی و بین المللی 34
- جدول تجزيه و تحلیل فواصل پیاده پیشنهادی 35
اتاقهای انتظار39 143
محوطه های مربوط به بار40 143
سيستم اتوماتيك انتقال دهنده مسافران در فرودگاه دالاس 6
سیستم كابین تاكسی 7
انتقال چمدانها 8
شرح عملکرد فضاهای اصلی و الگوی عمللکردی 14
- الگوی خطی 15
- الگوی عبوری 18
- الگوی جزيره ای 20
الگوی تركیبی 21
دفاتر پشتیبانی فضای پذيرش 21
فضای انتظار جهت پرواز مسافريت خروجی 22
فضای تفکیك چمدان 24
روش متمركز 24
روش غیر متمركز 25
روش نیمه متمركز 25
فضای دريافت چمدان 28
- گمرك 30
ساختمان پايانه 35
قسمتهای تشکیل دهنده پايانه فرودگاه 36
تأسیسات فرودگاه 41
فضاهای مورد نیاز تکنیکال بلاك 47
- ساختمان امور عمومی 49
-تأسیسات پايانه 50
آشیانه ها 53
موقعیت آشیانه ها47 53
- آشیانه های هواپیما بر دو نوعند 54
- ملاحظات عمومی طراحی 58
آتش نشانی 59
عوامل تشکیل دهنده مجموعه ترمینال 60
محوطه های تعمیرات و سرويس هواپیما 61
ترافیك اتومبیل در فرودگاهها 62
طراحي فرودگاه داخلي نوشهر 67


بخش مشخصات
  • حجم فایل : 10.46مگابایت
  • فرمت فایل :ورد آفیس (docs)
  • تعداد صفحه : 281 صفحه
  • منبع : معمآرک
  • رمز عبور : ندارد
بخش آموزش
  • درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید
  • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید
  • درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید
  • بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است
  • برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رساله معماری فرودگاه


دانلود پایان نامه فرودگاه


دانلود رساله آماده فرودگاه


دانلود رساله کامل فرودگاه


دانلود رایگان رساله معماری


طراحی معماری فرودگاه


دانلود طرح نهایی فرودگاه


فرودگاه نوشهر


طراحی فرودگاه برای نوشهر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان نقشه اجرایی اتوکد بایگانی - دانلود

نمونه مشابه برای طراحی معماری دیسکو، سالن رقص در این قسمت ،یک نمونه پروژه برای طراحی دیسکو ...

دانلود فونت های فارسی اتوکد – AutoCAD Font - …

کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار, رساله ...

نمای سنگی - بزرگترین سایت دانلود ...

کاملترین آموزش تری دی مکس در معماری به زبان فارسی آموزش فارسی طراحی داخلی و دکوراسیون در ...

دانلود فونت های فارسی اتوکد – AutoCAD Font - …

کدسیتی | پروژه معماری, دانلود پروژه ساختمان, پایان نامه معماری, معماری, دتایل, معمار, رساله ...

دانلود 2 کتاب آموزش متره و براورد و آنالیز بها ( …

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و عمران بزرگترین بانک اطلاعاتی ...

پایان نامه معماری طراحی فرودگاه بین المللی شیراز – …

طراحی دکوراسیون و نمای کلاسیک امری جدا نشدنی از کارهای دفاتر معماری است که در چند سال اخیر ...

بزرگترین سایت دانلود نقشه های معماری

کاملترین آموزش تری دی مکس در معماری به زبان فارسی آموزش فارسی طراحی داخلی و دکوراسیون در ...

دانلود رایگان نقشه اجرایی اتوکد بایگانی - دانلود

نمونه مشابه برای طراحی معماری دیسکو، سالن رقص در این قسمت ،یک نمونه پروژه برای طراحی دیسکو ...

دانلود 2 کتاب آموزش متره و براورد و آنالیز بها ( …

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و عمران بزرگترین بانک اطلاعاتی ...

دانلود کتاب و مجلات معماری | نقــــــش نگـــــــار ...

نقــــــش نگـــــــار |بزرگترین بانک اطلاعاتی معماری و عمران بزرگترین بانک اطلاعاتی ...

مقاله بایسته های اخلاقی برای بزه دیده در حقوق

تحقیق درباره ابریشم

تحقیق درباره خرد مانند چشم هستي و جان آدمي است و

پايان نامه كارشناسي انتقال الكترونيكي وجوه و

فناوري هاي Wireless

کار عملی الکترونیک word

مقاله درباره قرارداد خودروي ال 90

آب درماني

دانلود مقیاس ارزیابی گرایش به بخشش (HFS)

دانلود تعزیه حضرت ابوالفضل ( تاسوعا ) مظفر قربان