دانلود رایگان


سازه بلند - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد اسلاید : 31 سازه بلند از نظر مهندسي؛ سازه بلند به سازه اي اطلاق مي شود كه نسبت ارتفا

دانلود رایگان
سازه بلندفرمت فایل: پاورپوینت - powerpoint,
( -- قابل ویرایش )
سازه بلند از نظر مهندسي؛ سازه بلند به سازه اي اطلاق مي شود كه نسبت ارتفاع به ابعاد ديگر آن باعث شود نيروهاي جانبي ناشي از باد و زلزله ، بر طراحي آن تاثير قابل توجهي بگذارد و يا از ديدگاهي ديگر ساختمان هاي بالاي ده طبقه و زير صد طبقه را ساختمان بلند و بالاي صد طبقه را آسمان خراش مي نامند لذا مقاوم سازي در اين سازه ها به علت ارتفاع زياد از دو نظر مورد اهميت بسيار مي باشند تاثير نيروي باد بر سازه تاثير نيروي زلزله در اين مقاله به روشهايي که براي مهار نيروي باد بر سازه به کار مي روند؛ خواهيم پرداخت و بررسي روش ميراگر در مهار نيروي زلزله را به کنفرانس بعدي محول مي نماييم نيروي باد سازه هاي بلند اوليه به علت وزن زياد ساختمان با ديوارهاي باربر ساخته شده از مصالح بنايي چنان بودند که نيروي باد قادر نبود به جاذبه زمين غلبه كند . با افزايش ارتفاع، سرعت باد افزايش مي يابد. سرعت متوسط باد، استاتيك است؛ يعني ثابت است ولي سرعت وزش هاي ناگهاني ديناميكي است؛ بنابراين در طراحي ساختمان ها علاوه بر خمش يك طرفه (ناشي ازبرخورد باد به يك طرف ساختمان(، خمش دو طرفه كه تنش هاي برشي و پيچشي اضافي روي اعضاي سازه وارد مي كند و در نهايت تغيير مكان دوطرفه ايجاد مي كند، روبرو هستيم. سازه هاي متداول براي ساختمانهاي بلند اهميت اثر نيروي جانبي با بالا رفتن ارتفاع ساختمان با سرعت زيادي افزايش مي يابد. در ارتفاع معيني تغيير مکان جانبي ساختمان چنان زياد مي شود که ملاحظات سختي کنترل کننده طرح مي گردند تا اينکه مقاومت مصالح سازه اي . درجه سختي اساسا بستگي به نوع سيستم سازه دارد . به علاوه بازده هر سيستم خاصي مستقيما با مقدار مصالح مصرف شده ارتباط دارد. بنابراين از بهينه کردن سازه براي شرايط فضايي معيني بايد با حداقل وزن حداکثر سختي حاصل شود . اين عمل منجربه ابداع سيستم هاي سازه اي مناسب براي حدود ارتفاعات معين مي گردد. بعضي از عواملي که در توسعه اين سيستم هاي تازه نقش مهمي داشته اند عبارتند از: · مصالح سازه اي با مقاومت زياد. · عمل مرکب بين عناصر سازه اي ساخته شده از دو يا چند نوع مصالح. · روش هاي جديد اتصال قطعات. · تخمين رفتار پيچيده سازه ها توسط نرم افزارها · استفاده از مصالح ساختماني سبک تر. · روش هاي اجرايي جديد. در بخش هاي زير متداول ترين سيستم هاي سازه اي مورد بحث قرار مي گيرند.در اين بحث ها طرح هاي هندسي نمونه، رفتار سازه ها تحت بار گذاري و بازده سيستم ها مورد تاکيد مي باشند. · سازه ديوار باربر · سازه هسته برشي · سازه تير ديواري سازه ديوار باربر از لحاظ تاريخي سازه هاي ضخيم و سنگين ساخته شده از مصالح بنايي بوده اند .وزن زياد و انعطاف ناپذيري آنها در طرح افقي باعث عدم استفاده مؤثر از آنها در ساختمان هاي بلند گرديد. اما پيشرفت تکنولوژي جديد در استفاده از مصالح بنائي مهندسي ساخته شده و قطعات بتني ساخته مفهوم ديوار باربر را براي ساختمان هاي با ارتفاع متوسط اقتصادي ساخته است. اين سيستم براي انواعي از ساختمان ها که در آنها تقسيمات مکرر فضا لازم است مانند آپارتمان ها و هتل ها قابل استفاده مي باشد. روش ديوار باربر براي انواع طرح و شکل ساختمان ها مناسب است. نقشه هاي افقي اين طرح ها از شکل هاي مستطيلي ساده تا شکل هاي دايره اي و مثلثي متغيير مي باشند. سازه هاي ديوار باربر عموماً شامل مجموعه اي از ديوارهاي خطي مي باشند. بر اساس نحوه قرار گرفتن اين ديوارها در ساختمان آنها را مي توان به سه گروه اصلي تقسيم نمود: · سيستم ديوار عرضي که شامل ديوار هاي خطي در امتداد عمود بر طول ساختمان مي باشد و در نتيجه مانع نماکاري نماي اصلي نمي گردد. · سيستم ديوار طولي که شامل ديوارهاي خطي موازي طول ساختمان مي باشد از اين رو ديوار نماي اصلي را تشکيل مي دهد. · سيستم دو طرفه که شامل ديوارهاي موازي عرض و طول ساختمان مي باشد. همچنين ممکن است ساختمان را بطور مشخصي به قسمت هاي سازه اي مختلف تقسيم کرد بطوري که هر قسمت سيستم ديوار جداگانه اي را به کار برد. ترتيب قرار گرفتن ديوارها که در اينجا بحث شد در مورد ساختمان هاي مستطيلي ممکن است به وضوح قابل بيان باشد،اما در مورد ساختمان هاي با تصاوير افقي پيچيده تر طبقه بندي کردن ممکن است تا حدودي مشکل باشد. رفتار سازه ديوار باربر تحت بارگذاري بستگي به مصالح مصرف شده و نحوه اثر متقابل صفحه افقي کف و صفحه قائم ديوار دارد.به عبارت ديگر اين رفتار تابعي از درجه پيوستگي(اتصال) ديوارها به يکديگر و به دال هاي کف مي باشد.اتصال سازه کف به ديوارهاي پيوسته را بايد مفصلي تصور کرد.(با فرض اين که هيچگونه سيستم اتصال خاصي به کار نرفته باشد)، در صورتي که در ساختمان هاي بتني در محل ريخته شده، دال هاو ديوارها بطور واقعي متصل و پيوسته هستند. واضح است که ساختمان بتني در محل ريخته شده، با توجه به رفتار سه بعدي اش،خيلي سخت تر از ساختمان ساخته شده ار مصالح بنائي يا قطعات پيش ساخته مفصلي مي باشد و اين نکته بتن را براي ساختمان هاي بلندتر اقتصادي مي سازد. بارهاي قائم با ايجاد خمش از سازه کف مستقيما به ديوارها انتقال مي يابند. دهانه هاي متداول کف ها (يعني فاصله بين ديوارها ) بسته به ظرفيت حمل بار و صلبيت جانبي سيستم کف و عوامل ديگر بين 12 تا 25 فوت متغير مي باشند.چون ديوار بارها را خيلي شبيه به يک ستون باريک و عريض مقاومت مي کند پايداري آن در مقابل کمانش بايد کنترل گردد. تنش هاي فشاري در ديوار تابعي از دهانه کف، ارتفاع و نوع ساختمان و اندازه و ترتيب سوراخ هاي ديوار(براي در و پنجره و غيره)مي باشد. سوراخ هاي ديوار بايد روي يک محور قائم قرار داده شود تا از تمرکز و ترکيب تنش ها در اثر ترتيب متناوب پنجره ها اجتناب گردد. کف هايي که بصورت خارج از مرکز به ديوارها متصل مي باشند لنگرهاي خمشي ايجاد مي کنند که ديوار بايد آنها را نيز مقاومت کند. نيروهاي افقي به وسيله سازه کف که مانند ديافراگمي افقي عمل مي کند به ديوارهاي برشي موازي امتداد نيرو توزيع مي شود. اين ديوارهاي برشي به دليل صلبيت زياد شان مانند تيرهاي با عمق زياد عمل مي کنند و در مقابل برش،خمش و واژگوني، مثل آن واکنش نشان مي دهند در مقابل نيروي باد موازي با جهت کوتاه ساختمان، ديوارها در سيستم ديوار عرضي نه فقط بارهاي وزن را تحمل مي کنند بلکه در مقابل برش ناشي از باد نيز مقاومت مي نمايند. از طرف ديگر سيستم ديوار طولي اين دو وظيفه ديوارهاي عرضی را تخصصي مي نمايد. ديوارهاي طولي بارهاي وزن را تحمل مي نمايند و نيروهاي باد را به صورت خمش موضعي به ديافراگم کف يا مستقيما به ديوارهاي برشي واقع در وسط يا دو انتهاي ساختمان منتقل مي کنند. در مورد اثر باد روي ضلع کوتاه ساختمان که اهميت کمتري دارد، ديوارهاي باربر در سيستم ديوار طولي اکنون به صورت ديوار هاي برشي نيز عمل مي کنند. در سيستم ديوار عرضي ديوارهاي برشي را ممکن است در امتداد کريدور مرکزي قرار داد. در ساختمان هاي بتني در محل ريخته شده، پايداري در اثر رفتار يکپارچه سيستم کف-ديوار که مانند يک واحد صندوقي با خمش واکنش نشان مي دهد تامين مي گردد. بنابراين با فرض ديافراگم هاي کف بي نهايت صلب آنها مستقيماً به نسبت سختي نسبي شان بارهاي باد را مقاومت مي کنند.اما اگر طرح ديوارها چنان باشد که نيروي برآيند باد از مرکز جرم ديوار هاي مقاوم عبور نکند، پيچش ايجاد مي شود که باعث افزايش برش در بعضي از ديوار ها مي گردد. رفتار ديوار برشي در مقابل بار گذاري جانبي به مقدار زياد بستگي به شکل آن در تصوير افقي يعني اينرسي حاصله در مقابل خمش دارد. ديوارهاي برشي به ندرت ديوارهاي توپر مي باشند زيرا غالبا در آنها سوراخ هايي براي پنجره و غيره تعبيه مي شود که باعث ضعيف شدن آنها مي گردد. تعداد، اندازه و ترتيب قرار گرفتن اين سوراخ ها ممکن است شديدا در رفتار ديوار تاثير داشته باشد. اگر ديوار فقط داراي سوراخ هاي پنجره کوچک باشد تحت بار گذاري جانبي مثل ديوار تو پر رفتار مي کند. بارهاي زياد وزن چنان فشاري در ديوار توليد مي کنند که دوران(خمش) ايجاد شده در اثر باد هرگز قادر به غلبه کردن آن در طرف رو به باد نمي باشد. با قرار دادن سوراخ هاي در دريک ديوار برشي داخلي به طور متناوب به طوريکه در آن ديوار به صورت واحد هايي تکرار شود. نتيجه مشابه اي به دست مي آيد. اما در منتهي اليه ديگر که در آن سوراخ ها به صورت شکافي ديوار را به دو واحد جدا تقسيم مي کنند هر يک از واحد ها به صورت ديوار جداگانه عمل مي نمايدو نصف بار را تحمل مي کند.در چنين حالتي به دليل بارهاي وزن به نسبت کم امکان اين که در ديوار کشش ايجاد شود کاملا وجود دارد. همچنين براي ديوار برشي داخلي در جايي که پيوستگي در عرض کريدور فقط به وسيله دال کف تامين مي شود، با اطمينان مي توان فرض نمود که دو قسمت ديوار به صورت جداگانه و انفرادي عمل مي کنند ولي به علت وزن مرده بيشتر ممکن است در اثر باد کشش ايجاد نشود. تعيين رفتار سيستم ديواري که بين حالت هاي منتهي اليه مورد بحث در بالا قرار دارد نسبتا مشکل است. رفتار اين سيستم هاي ديواري بستگي به مقدار صلبيت ايجاد شده به وسيله قسمت هاي فوقاني و تحتاني پنجره ها (يا درها) در مقابل برش قائم دارد. ديوار را ممکن است به صورت دو قطعه جدا تصور نمود که موقع مقاومت کردن بارهاي جانبي تا حدودي روي يکديگر اثر متقابل دارند. در اين بحث فرض شده است که ديوار هاي باربر، توپر و مسطح و در صفحه هاي قائم مي باشند. اما ديوارها ممکن است از شبکه عناصر مورب يا اعضا خطي ستوني در فواصل نزديک تشکيل شده باشند. آنها همچنين ممکن است منحني شکل يا تاب دار و در صفحه هاي مايل قرار گرفته باشند سازه هسته برشي سيستم ديوار خطي باربر براي ساختمان هاي آپارتماني که در آنها وظايف و نحوه استفاده ساختمان ثابت است کاملاً مناسب مي باشد. اما براي ساختمان هاي تجارتي و اداري حداکثر انعطاف پذيري در تقسيم بندي فضا لازم مي باشد، از اين رو در اين ساختمان ها فضاهاي باز و وسيع مطلوب است که بتوان آنها را به وسيله جدا کننده هاي متحرک تقسيم کرد. يک راه حل متداول اين است که سيستم هاي قائم حمل و نقل و توزيع انرژي (مانند آسانسور، پله ها، و مجراهاي عبور وسايل مکانيکي) را يک جا جمع کرده تا بسته به اندازه و وظيفه ساختمان تشکيل هسته يا هسته هايي بدهند. اين هسته ها به عنوان سيستم هاي ديوار برشي مورد استفاده قرار مي گيرند و پايداري جانبي لازم را براي ساختمان تأمين مي کنند. به نظر مي رسد که از لحاظ شکل و محل هسته در داخل ساختمان هيچ گونه محدوديتي وجود نداشته باشد. خصوصيات سيستم هاي هسته به قرار زير مي باشند: · شکل هسته 1- هسته باز در مقابل هسته بسته 2- هسته تنها در مقابل هسته توام با ديوارهاي خطي · تعداد هسته ها: هسته انفرادي در مقابل چندين هسته. · محل هسته ها: داخلي در مقابل محيطي و در مقابل خارجي · ترتيب قرار گرفتن هسته ها: متقارن در مقابل نا متقارن · هندسه ساختمان به عنوان مولد شکل هسته: مولد مستقيم در مقابل مولد غير مستقيم هسته ها را مي توان از فولاد، بتن يا ترکيبي از هر دو ساخت. در هسته قابي فولادي براي رسيدن به پايداري جانبي مطلوب، ممکن است از خرپا استفاده کرد.سيستم قاب نسبتا انعطاف پذير است، از اين رو فقط براي ساختمان هاي به نسبت کوتاه به کار مي رود. براي ساختمان هاي بلندتر در قاب از مهار بندي قطري (به صورت خرپاي قائم) استفاده مي شود تا سختي لازم براي هسته به دست آيد. مزيت هسته هاي قابي فولادي در سوار کردن نسبتا سريع قطعات پيش ساخته مي باشد. از طرف ديگر هسته بتني علاوه بر حمل بارها، فضا را نيز محصور مي کند و از لحاظ حفاظت در مقابل آتش هيچ گونه ملاحظه اضافي لازم نيست. فقدان شکل پذيري و قابليت تغيير شکل پلاستيک بتن به عنوان يک ماده ساختماني از لحاظ بار گذاري زلزله اشکال اين نوع هسته ها مي باشد. هسته هاي برشي را مي توان به صورت تيرهاي بسياري مجسم کرد که از زمين طره شده و بارهاي جانبي را مقاومت مي کنند. بنابراين تنش هاي خمشي و برشي توليد شده در هسته، با فرض اينکه تاب رفتار يک هسته تحت بارهاي جانبي بستگي به شکل، درجه همگن بودن و صلبيت آن و جهت بار دارد. در هر طبقه سوراخ هايي در هسته وجود دارد و مقدار پيوستگي ايجاد شده به وسيله قسمت هاي فوقاني و تحتاني اين سوراخ ها روي رفتار هسته اثر تعيين کننده دارد. هسته به خصوص تحت بار گذاري نامتقارن که پيچش ايجاد مي کند ممکن است مانند يک مقطع باز عمل کند و قسمت بالاي آن تاب بردارد. بنابراين در قسمت فوقاني هسته تنش هاي برشي پيچشي اضافي و در پاي آن خمش جانبي و برش اضافي در بال ها توليد مي شود سازه تير ديواري · سيستم هاي فاصله گذاري و خر پاي متناوب · سيستم هاي مرکب از قاب و ديوار برشي · سيستم هاي دال مسطح · سيستم هاي مرکب از ديوار برشي و قاب توام با خرپا هاي کمر بندي صلب · سيستم هاي لوله اي در سازه برج: سيستم هاي فاصله گذاري و خرپاي متناوب در اين بخش اساسا تيرهاي هم ارتفاع طبقه که دهانه ها را در جهت کوتاه ساختمان مي پوشاند مورد نظر مي باشد . اين تيرها که بر رديف هائي از ستون ها در امتداد ديوارهاي خارجي متکي مي باشند ممکن است خرپاهاي فولادي يا بتني ، و يا ديوارهاي بتني توپر باشند. متداول ترين سازه هاي تير ديواري سيستم هاي فاصله گذاري و خرپاهاي متناوب مي باشند. خرپاها يک طبقه در ميان به کار برده مي شوند. اين خرپاها دال هاي کف را هم در تار فوقاني و هم در تار تحتاني شان نگه مي دارند. فضاي آزادي که در طبقات متناوب (يک در ميان) ايجاد مي شود براي بعضي از انواع ساختمان ها که در طرح ريزي فضاهاي آنها انعطاف پذيري لازم است سودمند مي باشد. ساختمان متشکل از خرپاهاي متناوب از سيستم فا صله گذاري خيلي سخت تر مي باشد. در اينجا خرپاها در تمام طبقات بکار مي روند ولي بصورت متناوب قرار داده مي شوند. با به کار بردن تيرهاي ديواري به ارتفاع طبقه بطور متناوب، دال هاي کف فقط نصف فاصله بين خرپاها رامي پوشانند و فضاهاي باز نسبتاً بزگي ايجاد مي شود. اين دال هاي کف از يک طرف روي تار فوقاني يک خرپا قرار دارند و از طرف ديگر از تار تحتاني خرپاي بعدي که در طبقه بالا قرار دارد آويزان مي شوند. طرز قرار گرفتن خرپاها در ارتفاع ساختمان تا حدودي شبيه طرح آجر کاري ديوارها مي باشد سيستم خرپاهاي متناوب در موقع مقاومت بارهاي افقي و قائم به نحو خيلي مؤثري عمل مي کند. اين روش در مورد ساختمان هاي بلند نسبت به قاب هايي که بطور معمولي مهار بندي شده اند در حدود 40 در صد کمتر فولاد مصرف مي کند و اتصالات کمتري در محل ساختمان لازم دارد. اين سيستم تاکنون براي ساختمان هاي تا حدود 30 طبقه به کار رفته است. در سازه هاي تير ديواري سيستم فاصله گذاري طبقاتي که داراي خرپا هستند، مانند قطعات صلب، فوق العاده سخت مي باشند و به سختي تغيير شکل مي دهند. .ولي طبقات باز (طبقاتي که داراي خرپا نمي باشند) فقط ازستون ها مي توانند براي تحمل بار جانبي استفاده کنند. تغيير شکل اين ستون ها مشابه تغيير شکل ستون هاي يک قاب صلب معمولي مي باشد. در سيستم خرپاي متناوب فرض مي شود که دال هاي کف مانند ديافراگم هاي افقي بي نهايت سخت عمل کنند، از اين رو همه نقاط واقع در روي هر يک از کف ها تغيير مکان افقي مساوي خواهند داشت. بنابراين قاب هاي خرپايي مجاور يکديگر مجبورند که مشترکا بصورت واحد عمل کنند. به عبارت ديگر از جمع تغيير شکل هاي جداگانه دو قاب مجاور بطور تقريبي حالت تغيير شکل يافته تمام سيستم بدست مي آيد. تغيير شکل ساختمان مشابه تغيير شکل يک تير طره اي صلب مي باشد. منحني تغيير شکل ساختمان نشان مي دهد که لازم نيست ستون ها براي لنگرهاي خمشي در امتداد جهت کوتاه ساختمان طرح کردند. بنابراين دال هاي کف که مانند ديافراگم هاي صلب عمل مي کنند تمام برش ناشي از باد (يابه طور کلي بار هاي جانبي) را به خر پاها منتقل مي کنند و اين خرپاها به نوبه خود بارها را به صورت نيروهاي محوري به ستون ها انتقال مي دهند. چون خرپاها بايد برش قائم را مقاومت کنند، هر گونه بازشدگي در تير هاي ديواري در آنها تغيير شکل ايجاد مي کند و باعث کاهش صلبيت تيرها مي گردد. ستون هاي خارجي را مي توان چرخاند به طوري که جان آنها عمود بر خرپا قرار بگيرد تا بدين وسيله از محور هاي قوي آنها براي مقاومت نيرو هاي بار در جهت طولي استفاده شود. سختي جانبي در جهت طول ساختمان را مي توان به طرق مختلف از جمله اضافه کردن قطعات سازه اي پيش ساخته در بالاو پايين پنچره ها افزايش داد. سيستم هاي مرکب از قاب و ديوار برشي 1- سيستم هاي مرکب از قاب مفصلي و ديوار برشي: 2- سيستم هاي مرکب از قاب مفصلي،قاب ويرانديل و ديوار برشي: 3- سيستم هاي مرکب از قاب صلب و ديوار برشي: *تغيير شکل حالت برش قاب صلب: *تغيير شکل حالت خمش ديوار برشي: *تاثير متقابل قاب و هسته برشي: سيستم هاي قالب صلب خالص براي ساختمان هاي مرتفع تر از 30طبقه عملي نمي باشد.در چنين مواردي يکي از انواع ديوار برشي نيز در قاب به کار برده مي شود تا بارهاي جانبي را مقاومت کند. ديوارهاي برشي يا بتني مي باشند و يا از مهار بندي فولادي مشبک (خرپايي) تشکيل مي گردند. اين ديوارها ممکن است هسته هاي داخلي، بسته مانند هسته هاي دور محوطه هاي آسانسورها و پله ها، يا ديوارهاي موازي در داخل ساختمان، و يا خرپاهاي نمايي قائم باشند. شکل هاي گوناگون نقشه هاي افقي،راه حل هاي مختلف ممکن را براي طرح هاي افقي نشان مي دهند. سيستم هاي هسته اي در ارتباط با فرم ساختمان از نقطه نظرهاي زير طبقه بندي شوند. · محل و موقعيت هسته ها o هسته هاي نمايي خارجي o هسته هاي داخلي :هسته هايي نمايي،هسته ها در داخل ساختمان o هسته هاي خارجي از مرکز · تعداد هسته ها o هسته هاي منفرد o هسته هاي شکافته o هسته هاي چندتايي · شکل هسته ها. o شکل هاي بسته: مربعي ، مستطيلي، دايره اي و مثلثي. o شکل هاي باز: x شکل، I شکل و ناوداني شکل. o شکل هايي که از فرم ساخمان الهام مي گيرند. سيستم هاي مرکب از قاب و ديوار برشي بر اساس رفتارشان تحت بارگذاري جانبي دسته بندي مي شوند که ممکن است يکي از سه نوع زير باشند 1- سيستم هاي مرکب از قاب مفصلي و ديوار برشي: در اين سيستم چون اتصالشان تيرهاي قاب به ستون ها مفصلي مي باشد، قاب فقط مي تواند بارهاي وزن را تحمل کند. ديوار برشي تمام بارهاي جانبي را مقاومت مي کند. 2- سيستم هاي مرکب از قاب مفصلي،قاب صلب و ديوار برشي: نيروهاي جانبي به وسيله ديوار برشي و قاب صلب(يعني قاب ويرانديل) مشترکا مقاومت مي گردند.قاب هاي داخلي و قاب هاي نمايي طولي فقط بارهاي وزن را تحمل مي کنند. 3- سيستم هاي مرکب از قاب صلب و ديوار برشي: به کار بردن فقط ديوارهاي برشي به منظور جذب بارهاي جانبي براي ارتفاعات بيش از 500 فوت غير عملي مي باشد.براي اينکه هسته ها به اندازه کافي قوي باشند بايد ابعاد آنها خيلي بزرگ انتخاب شود که در اين صورت ديگر براي دستگاه هاي حمل و نقل قائم و توزيع انرژي مناسب نخواهند بود. به علاوه تغيير شکل آنها ممکن است چنان زياد باشد که در ديوارهاي جدا کننده و پنجره ها ترک ايجاد کند و يا حتي در ساکنين ساختمان واکنش هاي رواني ناگوار به وجود آورد.با به کار بردن قاب صلب که براي مقاومت نيروهاي جانبي با ديوار برشي سهيم مي شود بر صلبيت جانبي ساختمان به مقدار زيادي افزوده مي گردد.تغيير شکل کل سيستم هاي متشکل از ديوار برشي و قاب صلب که روي يکديگر اثر متقابل دارند با جمع کردن حالت هاي تغيير شکل جداگانه ديوار و قاب بدست مي آيد. *تغيير شکل حالت برش قاب صلب: توجه کنيد که شيب منحني تغيير شکل در پاي ساختمان در جايي که بيشترين برش اثر مي کند حداکثر مي باشد *تغيير شکل حالت خمش ديوار برشي: ديوار برشي ممکن است يک ديوار بتني توپر يا يک خر پاي فولادي قائم باشد.اين ديوار برشي ممکن است يک هسته داخلي،ديوار هاي داخلي،ديوار هاي داخلي موازي و يا يک ديوار نمايي باشد. ديوار برشي مانند يک تير طره اي قائم عمل مي کند و مانند آن خم مي شود. توجه کنيد که شيب منحني تغيير شکل در بالاي ساختمان حداکثر مي باشد و اين دلالت بر اين قسمت ساختمان ديوار برشي در ايجاد سختي کمترين سهم را دارد. *تاثير متقابل قاب و هسته برشي: براي يافتن اثر متقابل قاب و ديوار برشي تغيير شکل هاي دو حالت فوق را با هم جمع مي کنيم که يک منحني s کشيده حاصل مي شود. به علت خصوصيات تغيير شکلي مختلف ديوار برشي و قاب، ديواربرشي به وسيله قاب در قسمت بالاي ساختمان به عقب کشيده مي شود و در قسمت پايين ساختمان به جلو رانده مي شود. از اين رو برش ناشي از باد (يا زلزله) در قسمت بالاي ساختمان اساساً به وسيله قاب و در قسمت پايين ساختمان اساسا به وسيله ديوار برشي گرفته مي شود. سيستم هاي دال مسطح سيستم هاي دال مسطح شامل دال هاي بتني کاملاً توپر و يا حجره اي (با حفره هائي در زير آنها) مي باشند که مستقيماً روي ستون ها تکيه دارند و از اين رو در اين سيستم احتياج به قاب بندي کف نيست. اين سيستم منجر به کمترين ارتفاع براي کف هاي ساختمان مي گردد که يک برتري اقتصادي آشکار مي باشد. در اين سيستم ها به دليل تمرکز زياد برش در حوالي ستون ها غالبا يا از سر ستون ها استفاده مي شود و يا بر ضخامت دال ها در نزديکي ستون ها اضافه مي گردد. دال هايي که ضخامت آنها در تمام طول دهانه ثابت است به نام صفحه هاي مسطح خوانده مي شوند.سيستم هاي دال مسطح براي ساختمان هاي با نقشه افقي نا منظم قابل وفق و مناسب مي باشند. بعضي از اشکالات سيستم هاي دال مسطح از قرار زير مي باشند: · بار مرده زياد در هنگام مواجهه با شرايط نامساعد فونداسيون نامطلوب است. · وقتي که نسبت عمق به دهانه دال ها کوچک باشد تغيير شکل آنها بيش از اندازه به نظر مي رسد. · دهانه هاي نسبتاً کوچک اين سيستم ها (بين 15 تا 25 فوت و اگر پس کشيده شود تا 35 فوت)کار برد آنها را براي انواعي از ساختمان ها با طرح جدا کننده هاي مکرر،مانند ساختمان هاي آپارتماني ،محدود مي کند. سازه هاي دال مسطح بسته به نسبت ارتفاع به عرض ساختمان ممکن است به عنوان عناصر باربر فقط ستون داشته باشند، يا ممکن است علاوه بر ستون از ديوارهاي برشي نيز براي ازدياد سختي جانبي در آنها استفاده هد.فرض اين که بارهاي جانبي تماما به وسيله هسته يا ديوار برشي با صلبيت بيشتر مقاومت شوند و اينکه دال ها و ستون ها در مقاومت جانبي سازها هيچ سهمي ندارند واقع بينانه نيست. شود. خصوصيت يکپارچگي سازه بتني باعث مي شود که تمام ساختمان در مقابل بارهاي جانبي به صورت واحد واکنش نشان دهد. دال مسطح خودش با وجود اينکه نسبتا انعطاف پذير مي باشد به دليل پيوستگي اش با ديوار هاي برشي و ستون ها بر مقاومت سيستم مي افزايد. مي توان چنين تصور نمود که قسمتي از دال به صورت تير کم عمق پيوسته به ستون ها عمل کند و در نتيجه سازه مانند يک قاب صلب رفتار نمايد. بنابراين رفتار سيستم سازه کلي مشابه رفتار سيستم مرکب از هسته و قاب مي باشد . نيروهاي جانبي در قسمت بالاي سازه اساساً به وسيله عمل قاب و در قسمت پايين آن اساسا به وسيله سيستم ديوار برشي يا هسته مقاومت مي شوند. در اين بخش به بررسي دیگر سیستم های مقاوم سازی اجرا شده در برخی سازه ها می پردازیم. برج سيرز سيستم لوله هاي دسته بندي شده(Bundled tube)در سازه برج سيرز در شيكاگو استفاده شده است. اين برج به مدت بيست و دو سال بلند ترين ساختمان دنيا بوده ،(البته تا سال 2004). تيوپ هاي دسته اي دراين برج در هر پهناي هفتاد و پنج فوت قرار دارند و ستوني بين هسته و محيط وجود ندارد . در مورد اين برج اعداد و ارقام بسيار شگفت انگيزي وجود دارد ، از جمله خروج از مركزيت اين برج در بالاترين نقطه ناشي از باد فقط يك فوت مي باشد ، كه اين رقم براي شهر بادخيز شيكاگو يك ركورد حساب مي شود .فايده ديگر اين سيستم نوآوري در تنظيم چند بعدي بالقوه آن از نظر معماري است، به اين ترتيب كه ساختمان هاي كوتاه تر مجبور بودند مانند جعبه باشند ، اما واحد هاي لوله اي مي توانند اشكال مختلفي داشته باشند و مي توانند در گروه هاي مختلفي با هم دسته بندي شوند . برج سيرز از دو لوله (تيوپ) 50 طبقه ، دو لوله 66 طبقه ، سه لوله 90 طبقه و دو لوله 105 طبقه تشكيل يافته است ، كه يك طرح بسيار عالي براي شهر بادخيز شيكاگو مي باشد ، با بالارفتن سازه ، لوله ها نيروي باد را كم مي كنند. البته اين سيستم دستخوش تغييرات زيادي شده كه از جمله آن سيستم لوله اي به همراه ديوارهاي برشي و اشكال ديگري از آن در ساختمان هاي بتني و فلزي را مي توان نام برد دويت چيست نات اولين ساختماني كه در آن از سيستم لوله قابي استفاده شده، ساختمان 43 طبقه دويت چيست نات در سال 1964 در مرکز تجاري شهر شيکاگو است. اين ساختمان نمونه اي از سيستم لوله اي است که چارچوبهاي صلب خارجي که از ستونهاي پيراموني تشکيل شده اند ، سازه را مهاربندي کرده و اجازه ايجاد طبقاتي با فضاي باز را مي دهند . چنين به نظر مي رسد كه روش لوله قابي براي ساختمان هاي فولادي تا هشتاد طبقه و براي ساختمان هاي بتني تا شصت طبقه اقتصادي است مونادنوک: در سال 1891 ساختمان آجري مونادوك با ارتفاع هفده طبقه و ديوارهاي باربري به ضخامت بيش از دو متر ساخته شد . بنابراين، در اين ساختمان ها وزن ساختمان فوق العاده زياد مي شد. دليل ساخته نشدن ساختمان هاي بلندتر را مي توان به اين صورت بيان كرد كه با بيشتر شدن ارتفاع ، اثرات باد به طور قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد و در پي آن هزينه ها به شدت زياد مي شود. مثلا ساختمان هايي که 500 متر ارتفاع دارند بايد 50 برابر قوي تر از ساختمان هاي هم نوع با ارتفاع 60 متر که در سال 1940 ساخته مي شد باشند ، بنابراين توسعه دهنده ها از ساختن ساختمان هاي بالاي سي طبقه دل سرد شدند، آنها به جاي ساختن ساختمانهاي بلند و حجيم به سوي ساختن عمارت هاي زميني آمدند كه به تدريج با كمبود زمين در مناطق شهري و افزايش تقاضا براي شغل ها و فضاهاي مسکوني و رشد اقتصادي و پيشرفت تکنولوژی، به راهکار جديدي در اين زمينه دست يافتند
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تحقیق درمورد،پاورپوینت درمورد،پروژه درسی،پروزه دانشگاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت کامل با عنوان بررسی آخرین دستاوردهای

شاهكاريها

dell E6430

پلان ساختمان تجاری جدید

میرزا تقی خان امیر کبیر

دانلود رایگان کتاب تائوئیزم و عرفان شرق دور به

گزارش کار آموزی حسابداری در جهاد کشاورزی

دانلود پروژه طراحی دماسنج با AVR و سنسور LM35

کادمیوم

دانلود پاورپوینت آشنایی با روش تحقیق