دانلود رایگان


تحقیق درمورد انديشه سیاسی امام خمینی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 75انديشه‌سياسي‌امام‌خميني‌ (ره‌) مقدمه بنابه‌اعتراف‌تاريخ‌،همواره‌يك‌انديشه‌سياسي‌

دانلود رایگان
تحقیق درمورد انديشه سیاسی امام خمینیفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
انديشه سياسي امام خميني (ره ) مقدمه بنابه اعتراف تاريخ ،همواره يك انديشه سياسي دراعصارگوناگون برسرنوشت بسياري ازملتهاتأثيرداشته وچه بساتغييرات اساسي درسرنوشت آنهاايجادكرده است . امروزه نيزتأثيرعميق انديشه سياسي امام خميني برسرنوشت بسياري ازملتهاي جهان ـازبوسني تاجنوب شرقآسياوازآفريقاي جنوبي تاافغانستانـآشكاروهويدااست .بنابراين دراين نوشتاركوشش شده است كه مطالبي ازمتون اصلي بزرگترين صاحب نظرسياسي قرن بيستم دربرابرديدونظرعلاقمندان قرارداده شود. مطالب ذكرشده دراين نوشتاردرآمدي برانديشه سياسي امام است ،زيرانتوانسته ام دراين مختصربه همه ابعادانديشه سياسي امام بپردازم .به عبارت ديگرهدف ازاين كوشش اين بوده است كه دسترسي علاقمندان به انديشه سياسي امام راامكانپذيرنمايم . البته اين مطالب طوري انتخاب وتنظيم شده است كه درضمن مطالعه آنهاآن پيوستگي متقابل كه ميان قسمتهاي مختلف افكارامام وجودداردبه خوبي درك مي شود. به هركدام ازعبارات نقل شده ازامام ،تفسيرروشن كننده اي به عنوان مقدمه وتوضيح ملحق گرديده است ؛بااين هدف كه خواننده رادردرك مفهوم واهميت نظريه هاي موردبحث ياري كند. البته نبايدتصوركردكه تفسيرهاي ارائه شده ازجامعيت وشمول كافي درموردمسائل موردنظربرخورددارندوتفسيرهاي ديگري نمي توان ارائه كرد. دراين نوشتارسعي شده است كه مطالب موردنظرامام دسته بندي شده ويك طرح والگوي جديدازنظام سياسي موردنظرامام ارائه شودكه نويسندگان ديگرممكن است چندان توجهي به آن نكرده اند،به ويژه درقسمت نحوه تحقق نظام سياسي اسلام و حدوداختيارات ولي فقيه كه چشم اندازجديدي براي اين دومبحث ايجادمي كند. بااين مسائل شايدلازم نباشدكه اطاله كلام داده شود. به هرحال هرخواننده اي استفاده خاصي ازاینمطالب خواهدداشت ومسلماًازمطالعه اين نوشتارنيزانتظارنمي رودكه روشهاوشيوه هاي مديريت حضرت امام نصيب خواننده محترم شودزيرااين مسئله نوشتارديگري رامي طلبد. شـرح حال آنچه معروف است اينكه فيلسوفان اغلب داراي زندگي پرماجرائي نيستندورويدادهاي زندگيشان جزبراي شارحان احوالشان چندان جالب نيست وچيزي كه يادمان آنان است ماجراهاي زندگيشان نيست بلكه آثارايشان است . امّا خميني كبير كه بعدهامردم ايران اورابالقب مختصروجالب امام شناختند،استثنائي براين قاعده بود.زندگي وشخصيت اومظهريكي ازمهمترين نقاط عطف تاريخ اسلام وتشيع است . اين نقطه عطف آن تحوّل وانتقالي است كه درنخستين سالهاي قرن پانزدهم هجري ازمحيط سردوتاريك استبدادبه فضاي بازوروشن حكومت اسلامي صورت گرفت . روح الله دربيستم جمادي الثاني سال 1320 هـ.قمصادف باسالروزجده اش ام ابيها در خمين زاده شد. درآن زمان ايران دوران پرآشوب انقلاب عدالتخواهي رامي گذراند. هفت ساله بودكه تن شريف شيخ فضل اللهنوري پرچم برافراشته شده استقلال وآزادي ايران گرديد. پاره اي ازشارحان احوال امام درموردحوادث دوران كودكي اوكه درتكوين خلق وخوي ومسيرزندگي اش مؤثربوده است مطالبي نوشته اند،ولي آنچه بسي بيشترازاين عوامل دراين زمينه تأثيرداشته همانارويدادهاي زندگي وكيفيت ومراحل جواني اواست . امام بعدازآنكه تحصيلات ابتدائي خودرانزداساتيدمختلفي دراراك گذرانددرسن 15 سالگي به تحصيل علوم اسلامي درمحضربرادربزرگوارش پرداخت وبعدازآن به يكي ازحوزه هاي رسمي آن زمان يعني حوزه اصفهان فرستاده شد. وي هنگامي كه به آن حوزه قدم مي گذاشت كمتراز 18 سال داشت . دوسال بعدزمانيكه آيت اللهمؤسّس حائري به سوي شهرقم شتافت ايشان نيزبه قم رفت ودرمدرسّه دارالشفامأمن گزيد. درزمان فوت آيت اللهحائري امام دربسياري ازعلوم مهارت وتخصص ويژه اي يافته بود. ارتباط مادام العمراوبا كسب فضائل اخلاقي يكي ازبزرگترين عواملي بودكه برآينده اواثرعميق گذاشت . درحقيقت بايدگفت كه بدون انگيزه هاوامكانهائي كه اين ارتباط براي اوبه وجودآوردبيشك امام همچون يك روحاني گمنام چشم ازجهان فرومي بست . امّااين منزلت ومقام عرفاني بودكه اورابه عظمت وبزرگي رساند. امام درسرتاسرزندگانيش به كارتحريروتأليف نيزاشتغال داشت بطوريكه مجموعه آثاركتبي اش رابسيارقطورومفصّل نمود.اين آثارشامل وعظ ها،نامه ها،نوشته هاي عرفاني ،تفسيرات كتاب مقدس قرآن ،دفاع ازاسلام ،فقه ،اصول ،شعرواين قبيل مطالب هستند. ازكتاب چهل حديث كه بگذريم ـكه فصول وبابهاي مختلف آن درحالتي مخصوص به خودقراردارند،مبحث ولايت فقيه بي گمان مؤثرترين اثرخميني كبيراست . تدوين اين اثرراامام درسال 1339 يعني 7 سال پس ازكودتاي آمريكائي شاه برعليه ملت ايران و2 سال قبل ازقيام اسلامي 15 خرداددرقسمتي از كتاب البيع آغازكردومسلّماًغرضش ازتأليف آن تنهاادامه سيره سلف صالح نبودبلكه همانطوركه ازدرسهاي اظهارشده درنجف پيدااست درفكراين بودكه پايه هاي يك حكومت مستقل درزمان غيبت راسروسامان بخشدوهمچنين دردفاع ازعقيده اي بوددرمقابل كساني كه مذهب تشيّع رامدافع جدائي دين ازسياست مي پنداشتندوادعامي كردندكه هرپرچمي قبل ازقيام قائم براي برپائي حكومت بلندشودمحكوم به شكست است وبايدمسئوليّت تمام عواقب شوم ودردناك آن كه نصيب جامعه اسلامي مي گرددرابپذيردزيراآميختن دين باحكومت مردم راازدين ومذهب بري نموده وباعث زوال دين خواهدشدوباعث نزول بلاياوبدبختيهاي بعدي جامعه تشيّع خواهدگرديد. آثارعلمي امام ازتأليفات دوران جواني وباتأليف مسائل عقليه آغازگرديدودرزمينه اخلاقيات وفقه واصول ادامه يافت . بيش از27 سال نداشت كه مصباح الهدايه رادرعرفان به رشته تحريردرآورد. درسن 29 سالگي شرحي بردعاي سحرماه رمضان نگاشت كه نشان دهنده ارتقاءفكري اودرمسائل عقليّه است . وي سپس كتاب اربعين حديث راتأليف كردكه شامل 7 حديث درمسائل عقليه و33 حديث مربوط به اخلاقيات مي باشد. امام تاآخرعمرمبارك خودموفق به باقي گذاشتن حداقل 25 اثرعلمي گرديد. درميان آثارمتعددامام مهمترين ،برجسته ترين ومعروفترين اثراورساله وي درنظريه سياسي است كه مجموعه اي ازدروس ايشان درنجف بوده است كه توسط شاگردان اوبه رشته تحريردرآمده وبنام ولايت فقيه يا حكومت اسلامي وگاه بانام مستعار نامه اي ازامام كاشف العظاء ،درسالهاي خفقان ومبارزه به چاپ رسيد. حال بهتراست به برخي ازرويدادهاي مهمي بپردازيم كه بي شك برهمه ايرانيان هوشياروانديشمندتأثيرداشته ولي برمشرب فكري امام بويژه برتفكرات وي درباب مسائل سياسي اثري عميق گذارده است . نخستين اين رويدادهابروزتهاجم جديدنظري وفكري به مباني وتاريخ تشيّع واسلام درجامعه ايران بودكه شاخص ترين نوشتاردراين زمينه ودرآن عصركتاب اسرارهزارساله متعلق به علي اكبرحكمي زاده بودكه باعث شدايشان بانوشتن كتاب كشف الاسرار ضمن ردمطالب تهاجمي آن كتاب مطالبي رانيزدرزمينه ايجاديك فضاي سياسي مناسب جهت ايجادحكومت اسلامي ترسيم نمايند. درنظرامام رژيم سلطنتي بالاستقلال يك رژيم فاسدوغيرقانوني بود.بنابراين حكومت اگرمي خواست پادشاهي هم باشدبه نحوي مي بايست تحت نظارت فقهاءدرآيد. دراين كتاب امام طرح اوليه ولايت مطلقه فقيه وحكومت اسلامي راپايه گذاري نمودودرضمن به مسئله استقلال وآزادي نيزبهاي زيادي داد. ازجمله مواردديگركتاب مسائل ذيل رامي توان نام برد: 1ـلزوم بازگشت به هويت اسلامي 2ـغيرقابل قبول بودن حكومتهاي غيراسلامي حتي دمكراسي 3ـتشريح حكومت آرماني اسلامي ومصداقآن درعصرحاضر 4ـتشريح اعمال استبدادي رضاخان وشرح جنايات او دومين رويداد،فشارشديددستگاه حاكمه ديكتاتوري رضاخان برحوزه علميه بودكه روح اللهجوان وطلبه هاي ديگررامجبورمي ساخت تاروزهاقبل ازطلوع آفتاب به محلي بيرون ازشهرقم بروندووقتي هواتاريك مي شدبه خانه برگردندتابتواننددرس ومباحثه داشته ودرعين حال دست ازلباسشان برندارند. سوّمين واقعه اي كه نفوذعميقي برانديشه امام گذاردوضع اسف باري بودكه دراثراحتياط مفرط ،عدم آگاهي به مسائل روزورخنه افرادناصالح در بيت بعضي ازبزرگان حوزه حداقل درطول حيات سياسي امام تاآن روزبود. امام براي زنده نگاه داشتن خط مبارزه درحوزه پس ازفوت حاج شيخ عبدالكريم حائري به فعاليت براي طرح مرجعيّت آيه اللهبروجردي پرداخت زيراتصورمي نمودكه تنهاشخص صالحي است كه باتوجه به سوابقش مي توانست شاه راازبسياري ازخلافكاريهابازدارد. امّامتأسفانه آنطوركه امام مي خواست نشد. براين اساس امام توجه خاصّي نسبت به نزديكان وبيت خويش داشتندوازحضورعناصرمشكوك درآن جلوگيري مي كردندوازدخالت نزديكان خوددربسياري ازمسائل كه شائبه تكرارمسائل بيوت گذشته رابنمايدجلوگيري مي نمودند. چهارمين رويداد،اصلاح گراني (رفرم گرائي ) فعاليت آيت اللهكاشاني دردوران نهضت ملي شدن صنعت نفت ومبارزه بارژيم شاه بودكه براي امام درسي شدكه ازاصلاح نظام موجود (رفرميستي )بپرهيزدوفعاليت خودرادرچارچوب سياستهاي جاري زمان قرارندهدبلكه به فكريك انقلاب يانظام جديدانقلابي باشدكه يك فقيه دررأس آن قرارگيرد. باهمه اين تفاصيل تبيين وانتشارنظرات سياسي امام حدود 20سال طول كشيد. البته قسمتهاي مختلف نظرات سياسي امام همگي ،يكجاوباهم ظاهرنشدندبلكه قدم به قدم وبه صورت بخشهاي مجزاصادرشدندكه مقتضيات زمان نيزدرآنهاتأثيربه سزايي داشت بنابراين دادن شرح موجزي ازانديشه سياسي امام به هيچ وجه سهل وساده نيست حتي تقليل آنهابه جملاتي كه باهم مربوط ومتناسب باشندغالباًكاري است دشوار. درحوزه اي ازافكار امام كه ماباآن سروكارداريم ،يعني درقلمروانديشه سياسي ،مهمترين انديشه هاي وي برحول نظام ولايت فقيه متمركزشده اندكه منظورازآن ولايت ِ متخصص ّفقه واحكام اسلامي
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه