دانلود رایگان


بهبود پروتکل پوشش در شبکه های موردی خودرویی در - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی و بهبود پروتکل پوشش در شبکه های موردی خودرویی در محیط های شهری می پردازد

دانلود رایگان
بهبود پروتکل پوشش در شبکه های موردی خودرویی در محیط های شهری چکیده
شبکه های موردی خودرویی برای افزایش ایمنی و بهره وری سیستمهای حمل و نقل پیشنهاد شده است. چنین شبکههایی مشخصه های منحصر به فردی نظیر توپولوژی جادهای مناسب آن، تحرک بالای خودروها و امکان بهکارگیری آن در مکانهای با پراکندگی نامنظم را به همراه دارند. شبکه های موردی خودرویی چالشهای زیادی را در ارتباط با پوشش، انتشار دادهها، مسیریابی بسته، ایمنی و حفظ حریم خصوصی بهوجود میآورند. استراتژی-های پوشش بهعنوان یکی از پیچیدهترین مسائل در شبکه های خودرویی، بهطور گسترده مورد پژوهش قرار گرفته است مخصوصا در سناریوهای پیچیدهی شهری. این بررسی روی چهار زمینه تمرکز دارد: نیازهای کاربردی، الگوی تحرک، محدودیتهای بودجه و کیفیت، هندسه جاده. بر اساس نیازهای مختلف کاربردی، پوشش بر روی شبکه های موردی خودرویی میتواند به پوشش پیوسته و پوشش پراکنده تقسیم بندی شود. توانایی تعریفیک تکنیک کشف مناسب برای به تصویر کشیدن الگوی تحرک منجر به نگرانیهای گستردهای در محیطهای علمی شده است. به منظور دستیابی به اهداف بهینهسازی مختلف، هر دو محدودیتهای منابع و محدودیتهای کیفیت، دو نوع متغیر از پوشش بر روی شبکههای موردی خودرویی مشتق شده است: پوشش بودجهبندی شده و پوشش کیفیتسنجی شده. اکثر الگوریتمهای موجود شبکه های خودرویی را به عنوان یک نمودار ایدهآل از گرهها و خطوط مستقیم تلقی میکنند. چنین سادهسازی شبکه های جادهای دنیای واقعی را بد جلوه میدهند. بنابراین، عاملهای شبکه های موردی خودرویی
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پروتکل


پوشش


شبکه


خودرویی


محیط های شهری


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مرجع دانش پارس


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه