دانلود رایگان


بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي با - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايرانچكيده : چكيده :..................................1
مقدمه :....................2
فصل اول. .............................3
کلیات تحقیق................................ 3
فصل اول : مقدمه....................................3
1-1 مقدمه........................4
2-1 تاریخچه مطالعاتی.................................. 5
3-1 . بيان مساله.........................6
4-1. چارچوب نظري. ............................7
5-1 .اهداف تحقيق........................... 8
6-1 حدود مطالعاتی....................... 8
1-6-1 قلمرو مکانی................................. 8
2-6-1 قلمرو زمانی........................... 8
7-1 . تعريف واژه ها و اصطلاحات.............................. 9
فصل دوم.............................11
مروري برادبيات تحقيق.............................. 11
مروري بر ادبيات تحقيق................................ 11
1-2 . مقدمه..............................12
2 – 2 . ساختار سرمايه............................13
3–2 . تئوريهاي ساختار سرمايه...................................14
4-2. وجود ساختار سرمايه...................................16
5–2 . ساختار بهينه سرمايه.......................................17
6–2 . مفهوم اهرم.............................18
7–2 . نقش نوآوري در ساختار سرمايه...........................................18
8–2 . روشهاي تأمين مالي............................... 19
1–8–2 .تأمين مالي کوتاه مدت............................. 20
2 –8– 2 . تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت.................................. 22
9–2 . ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي............................. 28
10–2 . مزاياي ناشي از استفاده استقراض.................................... 29
11–2 . معايب ناشي از استقراض................................. 29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي...................................... 30
13 - 2 . تأمين مالي و ساختار سرمايه...........................................32
14–2 . هزينه سرمايه............................33
15– 2 . پيشينه تحقيق :................................38
1-15 -2. تحقيقات خارجي:.........................38
2 -15-2. تحقيقات داخلي. ....................................................39
فصل سوم............................................44
روش اجراي تحقيق............................. 44
فصل سوم : روش اجراي تحقيق...................................... 44
1–3 . مقدمه.........................45
2– 3 . نوع پژوهش.................................. 45
3 –3 . جامعه ، نمونه آماري و روش نمونه گيري........................... 46
4–3 . روش و ابزار جمع آوري اطلاعات............................. 47
5-3. روش تجزيه و تحليل اطلاعات................................... 47
1-5-3. تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي............................... 47
6-3. مدل مفهومي تحقيق......................................... 52
7-3 . متغير هاي تحقيق....................... 52
1-7-3. متغيرهاي مستقل. ....................................52
2-7-3 . متغير وابسته................................53
3-7-3. متغير هاي کنترل :................................53
8–3 . فرضيات تحقيق.......................................... 54
فصل چهارم.....................................55
تجزيه و تحليل داده ها.....................................55
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها............................55
1-4مقدمه‏......................56
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها...................................56
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق............................... 58
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:...................................58
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه.................................59
1-1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول:.......................................59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA............................ 67
3-1 -5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم......................................68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.................................. 71
فصل پنجم.................................83
نتيجه گيري و پيشنهادات............................. 83
ل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات...................................... 83
1-5مقدمه.........................................84
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها................................85
1-2-5 نتايج فرضيه فرعي اول....................................... 85
2-2-5 نتايج فرضيه فرعي دوم.............................................85
3-2-5 نتايج فرضيه فرعي سوم..............................................86
4-2-5 نتايج فرضيه فرعي چهارم...........................................86
5-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول............................... 86
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق. ...............................87
4-5 پيشنهادها.....................87
5-5 محدوديت هاي تحقيق. ................................88
منابع و ماخذ.............................90
منابع فارسي:................................91
منابع لاتين:.....................................92
منابع اينترنتي:.........................................93
Abstract:........................................94

جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري)....................................57
ادامه جدول (1-4)........................................57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) براي متغير وابسته(نسبت بدهي) تحقيق............................ 59
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ سود بانكي............................. 60
.جدول (5-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ سود بانكي با حضور متغير هاي كنترلي............................ 61
جدول (6-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و نرخ سود بانكي و متغير هاي كنترلي........................................... 62
جدول(7-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي يک به روش........................... Enter63
جدول (8-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ تورم...................................64
.جدول (10-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ تورم با حضور متغير هاي كنترلي....................... 65
جدول (11-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و نرخ تورم و متغير هاي كنترلي............... 66
جدول(12-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي دوم به روش.......................... Enter67
جدول (13-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ دلار..................... 68
جدول(14-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي نسبت بدهي و نرخ دلار...................... 69
.جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ دلار با حضور متغير هاي كنترلي................... 69
جدول (16-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و نرخ دلار و متغير هاي كنترلي............................ 70
جدول(17-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي سوم به روش ..................................Enter71
جدول (18-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ نقدينگي............................. .72
جدول(19-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي نسبت بدهي و نرخ نقدينگي............................................ 73
.جدول (20-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ نقدينگي با حضور متغير هاي كنترلي............................... 73
جدول (21-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و نرخ نقدينگي و متغير هاي كنترلي. ...........................74
جدول(22-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي چهارم به روش ............................Enter75
جدول (23-4) : ضريب همبستگي ميان متغير هاي توضيحي........................................... 76
جدول (24-4) معيار كفايت نمونه KMO و آزمون بارتلت................................ 77
جدول (25-4) : درصد تغييرات بيان شده توسط عامل ها......................................77
جدول (26-4) : ماتريس مولفه ها( ماتريس ضرايب عوامل ).............................................77
جدول (27-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين متغير هاي کلان اقتصادي و نسبت بدهي............................ 78
جدول (28-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغير هاي کلان اقتصادي و نسبت بدهي. .............................78
جدول (29-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و متغير هاي کلان اقتصادي با حضور متغير هاي كنترلي......................................... 79
جدول (30-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و عامل يک و متغير هاي كنترلي................................ 80
جدول(31-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه اصلي يک به روش ............................Enter81


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


همایش های بهمن ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ...

همایش مدیریت استعدادها در هزاره سوم 01 تا 02 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • نقش مردم در ...

معلم موفق

مشاغل در حال تغيير و وظايف شغلي متغير, نيازمند تحولات سريع در استعدادها و توانايي هاي ...

دوره هاي آموزش الكترونيكي سازمان صنايع كوچك

ثبت نام در دوره هاي آموزشي. تغيير و تحولاتي كه از چندين سال پيش در عرصه تجارت و كسب و كار آغاز ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي بهينه ...

تاثير متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم معاملات سهام شرکت های ...

ارتباط بين ريسک ... رگرسيون با دخالت متغير هاي كنترل از ... كلان اقتصادي بر ...

نگهداری و بهره برداری از سد و شبکه

با سلام. از کلیه دانشجویان و دانش آموختگان محترم رشته کارشناسی عمران نگهداری و بهره برداری ...

بانك اقتصاد نوين - اخبار - EnBank

فعاليت‌هاي فرهنگي , خدمات بانکي, شعب , ارتباط نوين, موبايل بانک, پرداخت قبض, شارژ ايرانسل ...

Downloads | مرجع دانلود پایان نامه و مقاله

... چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با ... با تغييرات ...

اقتصاد كلان - elmiproje.ir

ارتباط با ما; مترجم ... يافتن از روابط بين پديده هاي كلان يا ... روابط بين متغير هاي كلان اقتصادي.

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

مراسم روز جهاني "ازن " عصرشنبه با حضور نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملل در ...

دولت توسعه و ضرورت‌هاي شكل‌گيري آن در ايران - …

چكيده مقوله توسعه از اهميتي محوري، در دولت و نظام سياسي برخوردار است. اين بدان معناست كه ...

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی. آشنایی با رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی وتازه ترین اخبار ...

بررسي رابطه ي متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص کل …

ارتباط با انجمن ... از متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل نرخ ... برداری با وقفه های توزیعی ...

تاثير متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم معاملات سهام شرکت های ...

ارتباط بين ريسک ... رگرسيون با دخالت متغير هاي كنترل از ... كلان اقتصادي بر ...

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی - مقالات منتخب

مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی. آشنایی با رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی وتازه ترین اخبار ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

تحقیق درباره لطيفه انگليسي

مقاله کاربرد روشهای CPM ، PERT و GERT در کنترل پروژه و MSP

مقاله زيبايي شناسي در آثار سلطان محمد هنرمند

تحقیق درباره انواع پمپ و تلمبه 17 ص

تاثیر ماده آلی، پتاسیم و تنش رطوبتی بر کمیت و

پاورپوینت در دوره های آموزشی طراحی داخلی چه

مقاله کاربرد بادبندهای واگرا در سازه فلزی

گزارش کارآموزی اجراي ساختمانهاي بتني

چاپگر

پک چهارم استیکرهای وایبر برای تلگرام(اختصاصی