دانلود رایگان


تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت - دانلود رایگاندانلود رایگان برای تعیین فواصل مناسب فازی عوامل مختلفی چون اضافه ولتاژ کلید زنی، اضافه ولتاژ صاعقه، نوسانات جهشی هادیها یا گالوپینگ، نوسانات آونگی هادیها و مقره ها دخالت

دانلود رایگان
تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت باندل جهت استفاده از حریم خطوط موجود برای انتقال توان بالاتر wordفهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست اشكال
عنوان صفحه
چکیده :
یکی از روشهای مؤثری که در دهه های اخیر مورد توجه مسئولین برق قرار گرفته است استفاده از حریم خطوط موجود برای احداث خطوط جدید با ولتاژ بالاتر میباشد. طبیعی است با افزایش ولتاژ، عرض حریم در دو طرف خطوط انتقال جدید افزایش میابد که باید با به کارگیری روشهای مختلف نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در چنین موارد لازم است با کاهش پهنای برج های خطوط جدید و استفاده از آرایش های مناسب هادی ها، زنجیره مقره ها، مشخصه خطوط انتقال نیرو جدید را با مشخصه موجود تطبیق داد. با توجه به اینکه در طراحی خطوط انتقال کمپاکت تلاش در کاهش پهنای برجها تا حدی میسر میباشد لذا این نوع خطوط میتوانند گزینه مناسبی برای به کارگیری در حریم خطوط موجود باشند.
برای تعیین فواصل مناسب فازی عوامل مختلفی چون اضافه ولتاژ کلید زنی، اضافه ولتاژ صاعقه، نوسانات جهشی هادیها یا گالوپینگ، نوسانات آونگی هادیها و مقره ها دخالت دارند که در این پروژه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. همچنین در این پروژه سعی شده با توجه به استانداردها و مقالات جدیدی که در این زمینه منتشر گردیده، روش مناسبی جهت محاسبه فواصل عمودی و افقی فازها ارائه گردد. همچنین در این پروژه طراحی این خطوط با تأکید بر طراحی الکتریکی آرایش باندل مورد توجه قرار گرفته و دنبال شده است.
در این پروژه، ملاحظات/ مبانی الکتریکی طراحی آرایش باندل این خطوط مورد توجه قرار گرفته است. ضمن آنکه به اهمیت انتقال توان در توان طبیعی توجه شده و راهکارهای تحقق آن با روابط ریاضی غنی مربوطه درک و تبیین گردیده است. دانش فنی/ریاضی مربوطه، طراحی یک نمونه خط مدرن و منحنی­های کاربردی مربوطه از دستاوردهای این پروژه محسوب می­شوند
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
خطوطانتقالفشردهياكمپاكتهمانطوركهازاسمشانپيداست،بهخطوطياطلاقمي­گردندكهابعادواندازه هايبرجآنهادرمقايسه باخطوطانتقالمعموليكوچكتربودهويابهاصطلاحخطوطكمپاكترامي­توانحالتفشرده اي (بهلحاظابعادواندازهفيزيكيبرج) از خطوطانتقالمعموليدر نظر گرفت[1]. علتاصليگرايشبهسمتخطوطكمپاكترامي­تواندردوعاملزيردانست
[2-19] :
v افزايشروز افزونتقاضايانرژيالكتريكيلزوماحداثوتوسعهخطوطانتقالراموجبگرديدهاست. احداثيكخط جديدعلاوهبرنيازبههزينه هايسرمايهگذاريبالا،مواردحاشيه­ايرانيزبهدنبالخودداردكهمسألهسازترينآنهاتأمين حريمموردنيازبرايخطمي­باشد. باافزايشسطحولتاژخط،ميزانحريمآننيزبهمقدارقابلتوجهيافزايشمي­يابدودر چنينشرايطيدرگذرخطوطانتقالازجنگلها،مقاديرانبوهيازدرختانبايدقطعگردندودرگذراززمينهايكشاورزي مشكلاتعديده­ايبرايتصرفوتملكزمينپيشخواهدآمدوبعضاًدرموارديقيمتزمينبهويژهدرهنگامگذرونزديك شدنخطوطانتقالبهشهرهايبزرگبهصورتتصاعديافزايشمي­يابد.
v باتوجهبهمشكلاتتشريحشدهدربندفوقبرسرراهاحداثخطوطجديد،هموارهاينسوالمطرحبودهاستكهآياراهي براياستفادهحداكثر(انتقالهرچهبيشترتوان) ازكريدوريكهباتوجهبهمشكلاتبندفوقفراهمآمده،وجوددارد؟
پاسخبههردونيازباابداعخطوطكمپاكتتحققيافت. درخطوطمجهزبهبرجهايمعموليفاصلهفاز- فازموجودنمي­باشد،فاصلهبين فازهابهعلتبدنهبرجواقعبينفازها،عبارتازدوفاصلههواييفاز- زمينسريبايكديگرمي باشد. درخطوطكمپكتباتغييرنوعبرج وحذفاسكلتفلزيدرفاصلهبينفازها،فازهامستقيماًدر مجاوريكديگرواقعگرديده،توسطزنجيرمقرهبينفازازيكديگرايزوله مي­گردند.بدينترتيبفاصلههندسيمتوسطفازهانسبتبهبرجهايمعموليبسیار كاهشمي يابد[20].
خطوطكمپكترامي­توانباتوجهبهآرايشباندلهاوبرجهادستهبندينمود.اماقبلازبررسيدسته بنديخطوطكمپاكت،توجهبه نكاتزيرلازممي­باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
خطوط انتقال كمپاكت باندل


نوسانات آونگی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه