دانلود رایگان


طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و - دانلود رایگاندانلود رایگان از آن زمان که انسان انديشيدن را آغاز کرد٬ همواره کلمات و عبارت هايي نظير خوب٬ بد٬ جوان٬ پير٬ بلند٬ کوتاه٬ گرم٬ سرد٬ زشت٬ زيبا و ... را به زبان جاري ساخته ک

دانلود رایگان
طراحي سيستم هيبريدي متشکل از سيستم خبره فازي و متد تاپسيس فازي براي انتخاب مناسب ترين محصول wordکلمات کليدي: منطق فازي(FL)٬ سيستم هاي خبره کمک به تصميم (FEDSS)٬تصميم گيري چند معياره (MCDM)٬ روش شباهت به گزينه ايده ال فازي (FTOPSIS) ٬ روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق 1
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 5
فصل سوم: روش تحقیق 50
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 56
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 69
فهرست جداول
فهرست اشكال
فصل اول
کليات تحقيق
١-١ مقدمه
1-2 تعريف مساله:
1-3 اهداف تحقيق :
[1]براي کمک به تصميماتي است که هم از ضررهاي خريدار جلوگيري کند و هم شرکت توليد کننده محصولات خود را به مشتريان به درستي معرفي کرده و زمينه ساز شرايط برد-برد [2]شود. در اين معماري جديد که با استفاده ازمتد هايFTOPSIS[3]وFEDSS[4]از بين انبوه محصولات و امکانات مختلف در بازار بهترين و مناسب ترين محصول را از جهت معيارهاي مختلف با همکاري خبرگان به ما پيشنهاد مي کند. اين معماري به دليل استفاده از منطق فازي از عدم قطعيت و ابهام که در تعاملات انساني وجود دارد پشتيباني مي کند و باعث ايجاد نتايج روشن ومنطقي مي شود که در محيط هاي پيچيده با تعداد زيادي از معيارها[5] و گزينه هاي[6] مختلف پاسخ هاي راضي کننده اي ارائه مي دهد.
1-4 ضرورت انجام تحقيق :
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1 مفاهيم اوليه مجموعه فازي
تعريف 2- 1 : (مجموعه فازي) فرض کنيد نشان دهنده مجموعه مرجع باشد. آن گاه زير مجموعه فازي از به وسيله يک تابع عضويت که بيانگر نگاشت زير است تعريف مي شود.
2-1-1 نمادگذاري مجموعه هاي فازي :
مثال 2- 1 : يک هتل را در نظر بگيريد که داراي اتاق هايي با تعداد تخت هاي از يک تا شش است. بنابراين مجموعه انواع اتاق هاي موجود است که در آن ، تعداد تخت هاي يک اتاق در نظر گرفته مي شود. اگر مجموعه فازي : " اتاق هاي مناسب يک خانواده ٤ نفره " باشد. تابع عضويت آن را به صورت زير در نظر مي گيريم:
2-1-2 عملگرهاي مجموعه اي
تعريف 2-2:مجموعهيفازي را تهي گوييم اگر به ازاي هر
تعريف 2-3 : مجموعه ي فازي را تام گوييم اگر به ازاي هر
تعريف 2-4 : را زير مجموعه ي فازي گوييم و مي نويسيم اگر به ازاي هر داشته باشيم:
تعريف 2-5 : دومجموعه ي فازي و را مساوي گوييم و مي نويسيم اگر به ازاي هر داشته باشيم:
تعريف 2-6 : اشتراك دومجموعه ي فازي و به صورت يك مجموعه ي فازي به ازاي هر با تابع عضويت زير تعريف مي شود:
تعريف 2-7 : اجتماع دومجموعه ي فازي و به صورت يك مجموعه ي فازي به ازاي هر با تابع عضويت زير تعريف مي شود:
تعريف 2-8 : مجموعه ي فازيمتمم مجموعه ي فازي ، توسط تابع عضويت زير به ازاي هر تعريف مي شود:
2- 1-3 اعداد فازي
تعريف 2- 9 : (عدد فازي) فرض کنيد يک زير مجموعه ي فازي در باشد يک عدد فازي ناميده مي شوداگر:
تعريف 2- 10 : عدد فازي با تابع عضويت زير را عدد فازي ذوزنقه اي[7] مي نامند.
تعريف 2- ١1 : عدد فازي با تابع عضويت زير را عدد فازي مثلثي[8] مي نامند.
تعريف 2-12 : عدد فازي با تابع عضويت زير را عدد فازي گاوسي[9] مي نامند.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه