دانلود رایگان


مطالعه ممطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از فیزیک ذرات بنیادی بحث روی اجزاء بنیادی ماده، انرژی و برهم کنش میان آنهاست. درک نظری کنونی، در مدل استاندارد[1] فیزیک ذرات بنیادی خلاصه شده است.­­ ای

دانلود رایگان
مطالعه ممطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ word فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه.....................................................................................................................................................5
فصل دوم: مدل استاندارد و نظریه الکتروضعیف.......................................................................................9
-2 مدل استاندارد ...............................................................................................................................................10
Higgs و ماتریس CKM ...........................................................................................................22
فصل سوم: تولید کوارک t بصورت زوج و منفرد از دیدگاه نظریه میدان و پدیده شناسی.....................................................................................................................................................................26
tیا گداختw-gluon....................................................................................................31
s...........................................................................................................................................33
فصل چهارم: تک کوارک t در Tevatron و LHC..............................................................................37
Tevatron......................................................................................................................38
( LHC) ..............................................................................................39
Tevatron ..................................................................................................41
LHC...........................................................................................................43
Tevatron و LHC ..................................................................47
Tevatron ...............................................................................48
LHC .........................................................................................49
فصل پنجم: محاسبه سطح مقطع تولید تک کوارک تاپ...................................................................53
Wbt..............................................................................................................57
) PDF(...............................................................................................................76
LHAPDF................................................................................................................................83
فصل ششم: مقایسه نتایج این رساله با نتایج LHCدر ..........................................85
فصل هفتم: فهرست منابع و مراجع.............................................................................................................88
پیوست ....................................................................................................................................................................91
از آنجایی که این ذره سنگین­ترین ذره بنیادی شناخته شده است، از موقعیت ویژه­ای در مدل استاندارد برخوردار است. در واقع کوارک t ، 40 بار از شریکایزواسپینضعیف خود یعنی b سنگین­تر است و جرم آن قابل مقایسه با مقیاس شکست تقارن الکترو ضعیف است، همچنین جفت شدگی یوکاوا[6] آن با بوزون هیگز[7] نزدیک 1 است.
کشف کوارک t موفقیت بزرگ مدل استاندارد است. مدل استاندارد وجود این ذره را به عنوان شریک ایزواسپین ضعیف برای کوارک b قبلا در زمان کشف آن در1977 پیش بینی کرده بود.
در عوض اندازه­گیری خصوصیات t محدودیت­های بیشتری را بر سایر ذرات از جمله بوزون هیگز اعمال می­کند. برای مثال، جرم زیاد این ذره سهم­های بزرگی را در حلقه­های مجازی فرمیونی از
تصحیحات تابشی وارد می­کند. به دلیل جرم سنگین کوارک t، در برخورد­دهنده­های ذراتی که به انرژی­های مرکز جرم بالا دست می­یابند تولید این ذره لازم می­شود. انتظار می­رود که برخورد دهنده هادرونی بزرگ (LHC) [8] در CERN، پروتون­ها را با انرژی مرکز جرم TeV14 برخورد داده و میلیون­ها رویداد tرا در سال متعهد شود. چون زمان واپاشی این کوارک از زمان هادرونی شدن آن کوتاه­تر است کوارک t تنها کوارکی است که پیش از هادرونی شدن واپاشی می­کند، بنابر­این طول عمر کوتاه این ذره فرصتی برای مشاهده قطبش آن در تولید فراهم کرده و همچنین می­توان از آن برای بررسی خصوصیات یک کوارک bareاستفاده نمود. تمام این ویژگی­ها گویای این می­باشد که کوارک t می­تواند نقش استثنایی در مدل استاندارد داشته باشد.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه