دانلود رایگان


مقاله درباره از ژرفای نماز - دانلود رایگاندانلود رایگان در اينجا نيمه اول از سوره حمد كه متضمن ستايش پروردگار جهانهاو جهانيان، و ذكربرخى از مهمترين صفات خدا بود سپرى شد.نيمه دوم كه مشتمل بر اظهار عبوديت و طلبهدا

دانلود رایگان
مقاله درباره از ژرفای نمازلینک خرید در پایین صفحه قرار دارد.
فایل آماده پرینت(با فرمت ورد)
تعداد صفحات:23
از ژرفای نماز سوره حمد بسم الله الرحمن الرحيم -به نام خداى رحمان و رحيم. به نام خداوندى كه دارنده رحمتى همگانى و بخشنده رحمتى هميشگى است.
اين جمله، سرآغاز همه سوره هاى قرآن، سرآغاز نماز، سرآغاز همه كارها و فعاليتهاىيك مسلمان است.يعنى شروع همه كارها فقط به نام خداست، همه چيز انسان، آغاز زندگى اشو تمامى جلوه هاى زنده بودنش به نام خداست.مسلمان به نام خدا روزش را شروع مى كند وبه نام او بر تلاش روزانه خود نقطه پايان مى گذارد.با ياد او به بستر مى رود و بااستعانت او سر از بستر برمى دارد و فعاليت روزانه خود را از سر مى گيرد و سرانجامبا نام او و ياد او چشم از اين جهان برمى گيرد و رهسپار سراى جاويدان مى شود.
الحمد لله رب العالمين -ستايش و سپاس مخصوص خداست كه مدبر جهانيان و جهانهاست. همه ستايشها و سپاسها مخصوص اوست، چون همه عظمتها از آن او و همه رحمتها از سوىاوست.او مجمع همه خصلتهاى ستوده است و همه نيكيها و نيكوكاريها از سرچشمه وجوداوست.پس ستايش او ستايش نيكى و نيكوكارى است و جهت دهنده به همه كوششهايى كه بههواى نيكى و نيكوكارى انجام مى گيرد.
هر كس در خود چيزى از خصلتها و رفتارهاى قابل ستايش مى بيند بايد آن را از فيضرحمت و لطف خدا بداند، زيرا خداست كه در انسان، مايه هاى نيكى را به كار برده و ذاتو سرشت او را آماده و جويا و پذيراى نيكى و فضيلت ساخته و به او قدرت تصميم-كهابزار ديگرى است در راه نيكو شدن و نيكويى كردن-بخشيده است.
اين بينش راه خودبينى و خودشگفتى را بر انسان مى بندد همچنان كه از بى مصرفگذاردن يا بيهوده مصرف كردن خصلتهاى نيك و توانهاى نيكى آفرين در وجود آدمى جلوگيرىمى كند.
در عبارت رب العالمين (پروردگار و مدبر جهانيان و جهانها) هم وجود عوالم وجهانهاى ديگر و هم خويشاوندى و پيوستگى اين همه باهم احساس مى شود.نمازگزار در مىيابد كه بجز اين عالم و در ماوراى نظرگاه تنگ و محدود او و پشت اين حصارى كه اوبراى زندگى خود فرض كرده، گيتيها و گردونها و عالمها و جهانهاى ديگر هست و خداى اوخداوندگار سراسر اين پهنه عظيم است.اين احساس، تنگ نظريها و كوته بينيها را در اواز بين مى برد، به او جرئت و حس تكاپو مى بخشد، از عبوديت خدا احساس غرورى در اوپديد مى آورد و در بندگى خدا عظمت و شكوهى عجيب بدومى نماياند.
از سوى ديگر مى بيند كه همه موجودات، انسانها و حيوانات و گياهان و جمادات وآسمانها و عوالم بيشمار هستى، بندگان خدايند و رب و مدبر و پروردگار اين همه،اوست.مى فهمد كه خداى او تنها خداى نژاد او يا ملت او يا خداى انسانها نيست، خداىآن مورچه خرد و آن گياه ضعيف نيز هست، خداى آسمانها و كهكشانها و اخترها نيز هست. با درك اين حقيقت احساس مى كند كه تنها نيست، مى فهمد كه با تمام ذرات عالم و باتمام موجودات ريز و درشت خويشاوند است، با همه انسانها پيوسته و مرتبط است. همگانبرادران و همسفران اويند و اين كاروان عظيم يكسره راهى يك هدف و در ركت به سوى يكجهت است.
اين رابطه و پيوستگى او را نسبت به همه موجودات مكلف و متعهد مى سازد.نسبت بهانسانها تعهد هدايت و كمك، و نسبت به ديگر موجودات تعهد شناختن و در راه درست ومناسب با هدف آفرينششان به كار افكندن.
الرحمن الرحيم -خداى رحمان و رحيم.
رحمت عام او-به صورت نيروهاى پديدآورنده و قوانين حياتبخش و انرژيهاى ادامهدهنده-بر سر همه موجودات گسترده است و همه چيز و همه كس تا دم مرگ و نابودى از اينرحمت برخوردار است (رحمان) .و از سويى، رحمت اختصاصى اش، رحمت هدايت و اعانتش، ورحمت پاداش و عطوفتش بندگان شايسته و انسانهاى صالح را شامل مى شود. اين رحمت ازهمين نشاة، مانند خط روشنى در مد وجود اين موجودات ارزنده و شريف تا مرگ و از پسمرگ تا رستاخيز و تا سرمنزل نهايى وجود انسان با آنها هست (رحيم) .پس خدا بخشندهرحمتى همگانى و موقت، و رحمتى هميشگى و اختصاصى است.
ياد كردن از صفت رحمت پروردگار در ديباچه قرآن و در آغاز نماز و در آغاز هر سورهنشانه آن است كه مهر و رافت پروردگار، نمايانترين صفت او در عرصه آفرينش و وجود استو برخلاف قهر و نقمت او كه مخصوص است به معاندان و لجوجان و مفسدان و تبهكاران،رحمت او شامل و همه گستر و همه گير مى باشد (1) .
مالك يوم الدين -خدايى كه مالك و صاحب اختيار روز جزاست.
روز جزا، روز پايان و فرجام و عاقبت است.همه تلاش براى عاقبت مى كنند.مادى بىخدا و خداپرست در اين شريكند كه هر دو در راه فرجام و عاقبت به تكاپويند.تفاوت دراين است كه هر يك عاقبت را به نوعى فهميده اند.
مادى، عاقبتش ساعتى ديگر، روزى و سالى و چند سالى ديگر، پيرى و فرسودگى وسالخوردگى است، اما خداپرست ديدش وسيع و مد نگاهش بسى از اين دورتر است.از نظر اودنيا بسته و محدود و حصاردار نيست.جهان او وسيع و آينده اى نامحدود است و اينمستلزم اميدى بى پايان و تلاشى خستگى ناپذير است.كسى كه مرگ را موجب قطع اميد نداندو انتظار پاداش و نتيجه كار را با مردن از دست ندهد، مى تواند تا آخرين لحظه زندگىنيز با همان شور و تحرك آغاز كار به عمل و تلاش خداپسند خود ادامه دهد.
يادآورى اينكه در هنگامه رستاخيز و جزا مالك و صاحب اختيار خداست به نمازگزارتوان جهت گيرى درست مى بخشد، به اعمال و تلاشهاى او جهت و سمت خدايى مى دهد.زندگى وهمه جلوه هاى زنده بودنش براى خدا و در راه خدا مى شود، همه چيز و همه كار او درراه تكامل و تعالى بشريت-كه تنها راه خداپسند است-به كار مى افتد.از سوى ديگر تكيهبر پندارهاى بيهوده و اميدهاى بى اساس را از او باز مى گيرد و اميد راستين به عملرا در او تقويت مى كند.
اگر در اين نشاة، رويه ها و نظامهاى غلط و منحرف كننده به سست عنصران و فرصتطلبان اجازه داده است كه با لاف و ريا و دروغ و فن و فريب، سامانى براى خود فراهمآورند و بى عمل و بى تلاش، پاداش عمل و تلاش را غاصبانه تصرف كنند، در آن نشاة و آنعالم كه همه كاره و سررشته دار همه امور، خداى دانا و عادل است دغلكارى و فريب ممكننيست و كس را بى عمل مجال بهره و پاداش دست نخواهد داد.
در اينجا نيمه اول از سوره حمد كه متضمن ستايش پروردگار جهانهاو جهانيان، و ذكربرخى از مهمترين صفات خدا بود سپرى شد.نيمه دوم كه مشتمل بر اظهار عبوديت و طلبهدايت است به برخى از مهمترين خطوط اصلى ايدئولوژى اسلام اشاراتى رسا مى كند.
اياك نعبد-فقط تو را عبوديت مى كنيم.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مقاله درباره ااز ژرفای نماز


ز ژرفای نماز


نماز


ژرفای نماز


تحقیق درباره ژرفای نماز


تحقیق درمورد ژرفای نماز


درباره ژرفای نماز


درمورد ژرفای نماز


تحقیق درباره نماز


تحقیق درمورد نماز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پرسشنامه استرس شغلی

مقاله درمورد اقتصاد آموزش

SCIENTIFIC AMERICAN 23

دانلود تعزیه تاسوعا حضرت ابوالفضل احمد بلبل

پاورپوینت روش تشکیل کانی ها

نمونه سوالات درس سیراندیشه های سیاسی و تحول

تراکتور و بلدورز

مقاله اخــــلاق معـــاشــرت

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان سيستم و

تحقیق درباره رتبه بندی صفحات یا پیج رنک 20 ص