دانلود رایگان


دانلود رایگان کتاب پیشگویی های نوستراداموس pdf - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
دانلود رایگان کتاب پیشگویی های نوستراداموس pdfکتاب:(پیشگویی های نوستراداموس)
پیشگویی های نوستراداموس)نوستراداموس از طب به علوم ناشناخته و پیشگویی روی آورد. به دنبال شیوه های مرسوم آن دوره، نوستراداموس تقویم نجومی سنه ۱۵۵۰ را نوشت و برای اولین بار نام خود را به پیروی از شیوهٔ لاتین از نستردام به نوسترداموس تغییر داد.(پیشگویی های نوستراداموس) او از کامیابی نوشتن سالنامه چنان انگیزه یافت که تصمیم گرفت هر سنه یک یا چند سالنامه نجومی بنویسد.(پیشگویی های نوستراداموس) گفته می شودد که کلاا درر ااین ااثرات نوستراداموس کمینه ۶ هزاار و ۳۳۸ موررد پیشگویی، وحدااقل ۱۱ تقویم موجود ااست که شرروع تماامی آان هاا برر خلااف آانچه که گااهی اانگار می شد درر ماراس نیست، بلکه درر ااول ژوئن ااست. درر پی نوشتن ساال ناامه هاای نجومی بود که نجیب زاادگان و دیگرر ااشخاص مهم ااز نقاط دورر تقااضاای بخت بینی و ااظهار نظرر درر باره اآینده راا ااز نوسترااداموس کرردند و ااو برر خلاف آانچه که طاالع بیناان حرفه اای اانجام می داادند ااز مشتریانش می خوااست که ااطلاعات مرربوط به جدااول زاایش راا که بخت بینی برر ااساس آان هاا بود ریزبین اارائه کنند .(پیشگویی های نوستراداموس)
کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی)
کتاب:فارسی
سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله امنیت شبکه های بی سیم WIFI

پایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد ارائه مدلی

229 گزارش کار آموزی مکانیک درشرکت ماشين سازي 30 ص

hp folio 1040

دانلود رمان صدای پای خدا هم برای اندروید هم برای

پدافند در مقابل حملات ويژه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره

طرح جابر آماده کلاس چهارم استرسکوپ به همراه دفتر

مقاله درمورد حسد

کتاب Understanding and Using English Grammar به همراه راهنمای معلم